Kadıköy'ün Antikçağ Kültür Mirası Üzerine bir İnceleme ve Tanıtım Çalışması

2014-12-31
Bu proje, Antikçağ'ın üç önemli düşünürü üzerinden Kadıköy'ün Anadolu kültür mirasına katkısına odaklanacaktır. Öncelikli Kadıköylü Phaleas, Tyrasymakhos, ve Ksenokrates'un hayatı, eserleri ve Antikçağ düşüncesine katkıları araştırılacaktır. Daha sonra edinilen bulgular üzerinden Kadıköy'ün Antikçağ düşüncesindeki yerine dair bir belgesel hazırlanacaktır. Belgeselde Kadıköy yerleşiminin doğuşundan bugün İstanbul'un bir ilçesi olana dek gelişme tarihine de değinilecektir. Belgeselin bir genel amaçlı daha kısa, bir de eğitim amaçlı daha uzun sürümünün hazırlaması planlanmaktadır.

Suggestions

On dokuzuncu Yüyzıldan Mübadele Sonrasına Osmanlı Protestan Rumları
Yıldırım, Onur(2015-12-31)
Bu proje tarihyazımında şimdiye değin kendine pek yer bulamamış olan bir cemaati incelemeyi hedeflemektedir. Bu cemaat on dokuzuncu yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’nda Rum Ortodoks Kilisesi tarafından istenmeyen olarak ilan edilmiş olan Protestan Rum cemaatidir. Protestan Rumlar bir yandan Ortodoks Rum cemaatleri ile sorunları ve bir yandan da onlarla olan kaçınılmaz akrabalık ilişkileri tarafından şekillenen bir gelişim ve dönüşüm süreci yaşamıştır. Bu proje, Protestan Rumları Anadolu’nun kapalı bir cemaati o...
Adalet, Toplumsal Tabakalar ve Hareketlilik üzerine bir Araştırma
Turan, Şeref Halil(2018-12-31)
Dünyada ve ülkemizde eğitim, gelir dağılımı ve tüketim olanakları açısından adalet felsefe ve sosyal bilimler için her zaman önemini koruyan bir konudur. Toplumsal tabakalaşma ve hareketlilik (social mobility), “adalet” tartışmalarının kapsamında düşünüldüğünde, başlangıcından bu yana felsefenin gündeminin başlıca konularından biridir. Projenin amacı, Türkiye’de toplumsal tabakalar ve hareketlilik görüngülerini, felsefe ve sosyal bilimler çerçevelerinden kuramsal ve görgül (ampirik) yöntemlerle irdelemek v...
AZERBAYCAN’DA ORTA SINIF GENÇLER’DE SİYASETE KATILIM: KUŞAK FARKI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ
Ayata, Ayşe; Şentürk, Sezin(2018-12-31)
Bu proje orta sınıf gençlerin siyasi tercihlerinin ve yönelimlerinin Azerbaycan'ın bağımsızlığından bu yana nasıl bir dönüşüm geçirdiği, tarihsel örüntüsü göz önünde bulundurularak incelenecektir. Bununla birlikte farklı kuşaklar arasındaki farklılıkların ve benzerliklerinin siyasete katılma ve siyasi tutuma etkileri de araştırılacaktır. Sonuç olarak, Azerbaycan’da yapılacak olan alan araştırması ve toplanan niteliksel bilgi esas alınacaktır.
TURK SAGLIK SEKTORUNDE FINANSALLASMANIN GELISEN BOYUTLARI
Eren Vural, İpek(2015-12-31)
Bu çalışma 2003 yılından beri Sağlıkta Dönüşüm Programı çerçevesinde sağlık hizmetleri sunumunun ve finansmanının neoliberal yeniden yapılandırılması ile finans sermayesinin sağlık sektörüne artan eklemlenmesi arasındaki ilişkiyi inceleyecektir. Çalışma neoliberal yeniden yapılandırma politikaları çerçevesinde finans sermayesinin sağlık sektörüne eklemlenmesinin a) hangi alanlar/mekanizmalar dolayımı ile gerçekleştiğini, b)düzeyini ve etkinliğini c) siyasi ve sosyal sonuçlarını araştırmayı amaçlamaktadır.
Yerel Yönetimlerde Merkezileşme: Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Örneği
Ergenç Glauberman, Ceren; Çelik, Özlem(2016-12-31)
Bu çalışma, 2012 yılında çıkarılan 5216 ve 6360 sayılı Belediye Kanunları’ndan sonra görev ve yetkilerinde değişikliğe gidilen Büyükşehir Belediye Meclisleri’nin yerel yönetim politika yapım, uygulama ve denetim süreçlerinde oynadıkları rolü değerlendirmeyi hedeflemektedir. Bu değerlendirmeye, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararları incelenerek ulaşılması hedeflenmektedir. Literatürde varolan çalışmalar büyükşehir belediye meclis üyelerinin profillerini çıkarmış, siyasi iktidarla ve iktisadi seçkinler ...
Citation Formats
E. A. Aytekin and E. Yıldırım, “Kadıköy’ün Antikçağ Kültür Mirası Üzerine bir İnceleme ve Tanıtım Çalışması,” 2014. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61501.