Department of Political Science and Public Administration, Project and Design

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Project (43)

Has File(s)
No (34)
Yes (9)

Author
Topal Yılmaz, Aylin (8)
Aytekin, Erden Attila (7)
Ayata, Ayşe (4)
Avcı, Özgür (3)
Yalman, Osman Galip (3)

Subject
Siyaset Bilimi (14)
Sosyal Bilimler (11)
Tarih (4)
Eğitim (3)
Kamu Yönetimi (3)

Date Issued
2004 - 2009 (5)
2010 - 2020 (38)

Item Type
Project (40)

Recent Submissions

Karadeniz Bölgesini Yeniden Tanımlamak: Bölgeye İlişkin İmkânlar, Tehditler ve Gelecek
Ayata, Ayşe; Özdemir, Zelal; Doğangün, Huriye Gökten; Özpolat, Ayça Ergun(2020-05-15)
Sovyetler Birliği?nin dağılmasından sonra Karadeniz bölgesi köklü değişimler geçirmiştir. Karadeniz bölgesinin önemi sahip olduğu zengin enerji kaynakları, Avrupa ile Ortadoğu ve Asya arasındaki transit konumu ve küresel...
Puşkin'in 1829 Yılındaki Erzurum Seyahatinin İzini Sürmek
Aytekin, Erden Attila; Yıldırım, Erdoğan(2018-12-31)
Büyük Rus edebiyatçısı Aleksandr Sergeyeviç Puşkin, ömrü boyunca Çarlık toprakları dışına tek seyahatini 1829-30 Osmanlı-Rus Savaşı esnasında Erzurum'a gerçekleştirmiştir. Yolculuk ve yazarın seyahat notları üzerine İngili...
AZERBAYCAN’DA ORTA SINIF GENÇLER’DE SİYASETE KATILIM: KUŞAK FARKI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI ANALİZ
Ayata, Ayşe; Şentürk, Sezin(2018-12-31)
Bu proje orta sınıf gençlerin siyasi tercihlerinin ve yönelimlerinin Azerbaycan'ın bağımsızlığından bu yana nasıl bir dönüşüm geçirdiği, tarihsel örüntüsü göz önünde bulundurularak incelenecektir. Bununla birlikte farklı k...
Neoliberal Sosyal Poliitika: Türkiye ve Brezilya Örnekleri
Topal Yılmaz, Aylin(2018-12-31)
Bu proje kapsamında AKP döneminde uygulanan sosyal politika uygulamaları Brezilya örneğiyle karşılaştırılarak, neoliberal sosyal politika uygulamalarına ilişkin bir analiz geliştirilecektir.
Alain Badiou’nun Düşüncesinde Siyasal Örgütlenme ve Devrim Hareketlerinin Analizi
Birler, Reşide Ömür(2018-12-31)
Bu çalışma Alain Badiou'nun siyasal düşüncesinin en geniş anlamıyla bir analizini yapmayı ve özelinde literatürde cevaplanmamış bir soru olan "siyasalın nasıl örgütleneceği ve Badiou’un nihai olay olarak adlandırdığı devri...
Beşeri ve Sosyal Bilim Araştırmalarına Temel Oluşturan Kavramların Öğretilmesi ve Öğrenilmesinde Video Teknolojilerinden Faydalanma
Avcı, Özgür(2018-12-31)
Her akademik düzeyden ve programdan öğrencinin, farklı teknik ve içeriksel özelliklere sahip (belgesel, dijital hikayeleme, animasyon, sanal oyunlar ve uygulamalar vb.) multimedya araçlarının öğretim faaliyetlerine entegre...
TARTIŞMALI DEVLETLERDE 'AVRUPALILIK' KAVRAMINI ANLAMLANDIRMAK VE TARTIŞMAK: KUZEY KIBRIS VE KOSOVA ÖRNEKLERİ
Alpan, Başak Zeynep(2018-12-31)
Avrupa bütünleşmesinin ulusal, bölgesel ya da küresel gündemimizi derinden etkilediği bir bağlamda, geçmişte kaldığını sandığımız ‘aidiyet’ ve ‘kimlik’ gibi kavramlar, siyasi gündemi oldukça meşgul eden konu başlıkları ola...
"How far can you go?": Socio-spatial factors shaping households' schooling decisions in Ankara
Bayırbağ, Mustafa Kemal(2018-12-31)
Aim of this project is to examine the factors likely to influence households' decisions to enroll their children in primary schools (grades 1-8) which would compel those parents to employ various means of transportation to...
Mikro-finansallaşma, Devlet ve Kriz: Meksika Örneği
Topal Yılmaz, Aylin(2017-12-31)
Bu araştırma çerçevesinde 1)IMF, Dünya Bankası ve İnteramerican Kalkınma Bankasının mikro-finans konusuna ilişkin yayınladığı yayınlar incelenecek. 2) Meksika Devletinin mikro-finans sektörüne ilişkin izlediği politikalard...
7 Haziran ve 1 Kasım 2015 Genel Seçimleri Sürecinde Siyasi Parti Kampanyalarının Bir Parçası Olarak Televizyon Spotlarında Kullanılan Siyasi Reklam Stratejileri
Avcı, Özgür; Çakmur, Barış(2017-12-31)
Bu çalışma, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 tarihlerinde gerçekleştirilen genel seçimler için, bu seçimler sonucunda Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde temsil hakkı kazanan dört siyasi partinin (Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuri...
Political and Social Opposition Represented by Ecological Movements Against Neoliberal Politics in Contemporary Turkey
Ertuğrul, Kürşad(2017-12-31)
Günümüzde neoliberalizmin doğayı ve müşterekleri özelleştirme ve metalaştırma yönelimine karşın, dünyanın birçok yerinde yerel direniş hareketleri ortaya çıkmaktadır. Doğayı ve müşterekleri savunan bu hareketler neolibera...
Türkiye’de Sınıfın Yaşanan Kültürel Kodları
Topal Yılmaz, Aylin; Avcı, Özgür(2017-12-31)
Bu araştırma projesi ilişkisel bir sınıf yaklaşımın daha açıklayıcı olacağı, özellikle toplumsal ve kültürel bir değişimin yaşandığı dönemlerde bu tür dinamik analizlerin önemli olduğu savını öne sürüyor. Türkiye’de sınıf ...
Patterns of Resilience during Socioeconomic Crises among Households in Europe (RESCuE)
Aytekin, Erden Attila(2017-2-28)
Since 2008, Europe has been shaken by an ongoing crisis. If relevant parts of populations are exposed to socioeconomic risks, it is a distinctive characteristic of European political ethics that they must not be left alone...
Vatandaşların Belediye Hizmet Kalitesi Algısı ve Yerel Katılım İlişkisi: Nilüfer Belediyesi Örnek Olay İncelemesi
Temel, Can Eren; Yavuz, Nilay(2017)
Kamu hizmetlerinde kalite kavramı, günümüzde belediyeler açısından gittikçe önem kazanmaktadır. “Vatandaşın beklediği hizmet düzeyi ile algıladığı hizmet durumu arasındaki fark” olarak tanımlanan hizmet kalitesi, vatandaş ...
Mikro Kredi Uygulamaları ve Kırsal Yoksulluk: Chiapas Deneyimi
Topal Yılmaz, Aylin(2016-12-31)
Tarımsal yapıların dönüşümü sürecinde çeşitlilik (diversity) anahtar bir kavram haline geldi. Bu kavramın yaygın kullanımı yalnızca tarımsal faaliyetle geçinemez hale gelmiş hane halkları artık çeşitli ekonomik faaliyetler...
Financialisation, economy, society and sustainable development (FESSUD)
Yalman, Galip(2016-11-30)
The research programme will integrate diverse levels, methods and disciplinary traditions with the aim of developing a comprehensive policy agenda for changing the role of the financial system to help achieve a future whic...
Bordering, Political Landscapes and Social Arenas: Potentials and Challenges of Evolving Border Concepts in a post-Cold War World ( EUBORDERSCAPES)
Ayata, Ayşe(2016-5-31)
In order to gauge its significance, conceptual change in the study of borders must be seen in relation to fundamental social, economic and geopolitical transformations that have taken place in the past decades. In addition...
Kamu Politikası, Gençlik ve Uluslararası İşbirliği: Avrupa-Akdeniz Örneği
Göksel, Asuman; Aytekin, Erden Attila; Şenyuva, Özgehan(2015-12-31)
Bu araştırma çerçevesinde, kamu politikaları ile gençlik arasındaki ilişkinin Avrupa Birliği tarafından üretilmiş ve Akdeniz ülkelerini konu alan uluslararası işbirliği şemaları dolayımıyla kurulup kurulamayacağı hakkında ...
Türkiye'deki Eğitim Politikalarını Anlamlandırmak: Son Değişiklikler Neyi Değiştiriyor?Kim Ne Söylüyor?
Alpan, Başak Zeynep(2015-12-31)
Bu proje, Türkiye’de yakın zamanda ilköğretim alanında yapılan hukuki değişikliklerin eğitimde ve toplumda yarattığı etkileri değerlendirmeyi hedefliyor. 1980’lerin sonlarından başlayarak küreselleşme kavramı, Türkiye’nin ...
TÜRKİYE’DE MEMURLUK MESLEĞİNE İLİŞKİN ALGILAR: İşe giriş öncesi ve sonrası.
Kalav İdrisoğlu, Feyza; Üstüner, Mustafa Yılmaz(2015-12-31)
Bu çalışmanın ana amacı günümüzde Türkiye’de memurluk mesleğinin, memur adayları ve memurlar tarafından algılanış biçim(ler)ini saptamaktır. Bunun yanında memurluk öncesi ve sonrası bu algıların tutarlılığı (değişimi) alt ...
Citation Formats