Sovyet Sonrası Dönemde Siyasal Partiler: Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna ve Kazakistan Örneklerinin Karşılaştırmalı Analizi

2009-12-31
Sovyet Sonrası Dönemde Siyasal Partiler: Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna ve Kazakistan Örneklerinin Karşılaştırmalı Analizi

Suggestions

Sovyet ve Sovyet Sonrası Dönemde Ahıska Türklerinin Karşılaştıkları İnsan Hakları İhlalleri ve Ayrımcılıklar
Keskin, Serhat; Gürsoy Erdenay, Hazar Ege (2018-03-01)
Ahıska Türkleri günümüz Gürcistan sınırları içerisinde kalan Samtshe-Cavahetya bölgesinde yaşamış olan Türk dilli, Müslüman bir topluluktur. Bahsi geçen bölge, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ve Sovyetler Birliği arasında imzalanan Moskova (16 Mart 1921) ve Kars (13 Ekim 1921) antlaşmalarıyla Sovyetler Birliği’nin yönetimi altına girmiştir. 1944 yılında, Ahıska Türkleri diğer birçok Slav olmayan etnik grup gibi Sovyetler Birliği’nin güvenliğine tehdit oluşturdukları suçlamasıyla anavatanlarından Orta ...
The Impact Of Rising Kazakh Nationalism On Minorities In The Post-Soviet Nation-Building
Binici, Duygu; Ergun Özbolat, Ayça; Department of Eurasian Studies (2022-6)
This study examines process of nation-building in Kazakhstan with concentrating on the nature of majority-minority relations regarding the rising nationalism in Kazakhstan. To gain a better perspective on Kazakhstan's nation-building policies, the thesis examines the post-Soviet nation-building experiences and the legacy of the Russian Empire and Soviet nationality policies particularly in Kazakhstan. Moreover, the state's nation-building policies attempt to construct Kazakh nation after independence are pu...
Sovyet Sonrası Dönemde Eğitimin Uluslararasılaşmasının Kimlikler Üzerindeki Etkisi: Azerbaycan ve Gürcistan Örnekleri
Ergun Özbolat, Ayça; Kondakçı, Yaşar; Ayata, Ayşe(2018-12-31)
Önerilen projenin amacı Sovyet sonrası dönemde Azerbaycan ve Gürcistan’da eğitimin uluslararasılaşmasının kimlikler üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Söz konusu proje kapsamında Türkiye ve Batı’da (Avrupa ve Kuzey Amerika) öğrenim görmüş genç profesyonellerinin yurtdışında aldıkları eğitimin ulusal kimlik ve aidiyet, mesleki kimlikleri ve dünya görüşlerine olan etkisi incelenecektir. Araştırmasının örneklemini Sovyetler Birliği’nin dağılması ile birlikte lisans, yüksek lisans ve/veya doktoralarını yurtdı...
Sovyet Sonrası Ukrayna’da Devlet, Toplum ve Siyaset: Değişen Dinamikler-Dönüşen Kimlikler
Aydıngün, Ayşegül (Terazi, 2020-03-01)
Ukrayna, sadece Batılıların değil, aynı zamanda Türklerin de hakkında az bilgi sahibi olduğu, Rusya ve Avrupa arasında geçiş bölgesi özelliği taşıyan ve stratejik önemi gün geçtikçe artan bir ülkedir. Ukrayna günümüzde Sovyet ruhuna ve Rusya Federasyonu’nun müdahalelerine karşı ciddi bir mücadele vermekte, liberal demokrasinin kurumlarını oluşturmak ve güçlendirmek hedefiyle toplumsal ve siyasal sorunlarını çözmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda, bu kitap, Türk dilli okuyuculara Ukrayna hakkında kapsamlı bilgi ...
Azerbaycan'da Din Devlet İlişkileri
Ergun Özbolat, Ayça; Kondakçı, Yaşar; Çıtak Aytürk, Zana Ayşe(2016-12-31)
Önerilen projenin amacı Azerbaycan'da Sovyet Sonrası dönemde din ve devlet ilişkilerinin incelenmesidir. Proje ile ulus devlet inşası sürecinde ulusal kimliğin tanımlanması ile eş zamanlı giden dinsel kimliklerin tanımlanması süreçlerinin özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Böylelikle devlet toplum ilişkilerinin yeniden şekillenmesinde dinsel kimliklerin rolü değerlendirilecektir. Projenin bir diğer amacı ise Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığının ulus-ötesi faaliyetleri çerçevesinde bir dış aktör ol...
Citation Formats
A. Ayata, “Sovyet Sonrası Dönemde Siyasal Partiler: Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna ve Kazakistan Örneklerinin Karşılaştırmalı Analizi,” 2009. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61731.