Sovyet Sonrası Dönemde Eğitimin Uluslararasılaşmasının Kimlikler Üzerindeki Etkisi: Azerbaycan ve Gürcistan Örnekleri

2018-12-31
Önerilen projenin amacı Sovyet sonrası dönemde Azerbaycan ve Gürcistan’da eğitimin uluslararasılaşmasının kimlikler üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Söz konusu proje kapsamında Türkiye ve Batı’da (Avrupa ve Kuzey Amerika) öğrenim görmüş genç profesyonellerinin yurtdışında aldıkları eğitimin ulusal kimlik ve aidiyet, mesleki kimlikleri ve dünya görüşlerine olan etkisi incelenecektir. Araştırmasının örneklemini Sovyetler Birliği’nin dağılması ile birlikte lisans, yüksek lisans ve/veya doktoralarını yurtdışında yapmış farklı meslek gruplarından profesyoneller oluşturmaktadır. Uluslararası akademik yazın eğitimin uluslararasılaşmasını ağırlıklı olarak eğitim bilimleri perspektifinden değerlendirmekte, özellikle mesleki gelişim ve değişim örüntüleri üzerine odaklanmaktadır. Önerilen proje ile eğitimin uluslarararasılaşmasının siyasal ve sosyolojik boyutları incelenecek ve böylece disiplinlerarası bir yaklaşımla eğitimin Sovyet sonrası değişim ve dönüşüm süreçlerindeki rolü değerlendirilecektir. Önerilen proje kapsamında Azerbaycan ve Gürcistan örnekleri hem ayrı ayrı bir vaka çalışması olarak değerlendirilecek hem de eğitimin uluslararasılaşmasının kimlik oluşumuna etkisinin incelenmesi açısından karşılaştırmalı bir analiz yapılacaktır.
Citation Formats
A. Ergun Özbolat, Y. Kondakçı, and A. Ayata, “Sovyet Sonrası Dönemde Eğitimin Uluslararasılaşmasının Kimlikler Üzerindeki Etkisi: Azerbaycan ve Gürcistan Örnekleri,” 2018. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61600.