Sovyet Sonrası Ukrayna’da Devlet, Toplum ve Siyaset: Değişen Dinamikler-Dönüşen Kimlikler

2020-03-01
Ukrayna, sadece Batılıların değil, aynı zamanda Türklerin de hakkında az bilgi sahibi olduğu, Rusya ve Avrupa arasında geçiş bölgesi özelliği taşıyan ve stratejik önemi gün geçtikçe artan bir ülkedir. Ukrayna günümüzde Sovyet ruhuna ve Rusya Federasyonu’nun müdahalelerine karşı ciddi bir mücadele vermekte, liberal demokrasinin kurumlarını oluşturmak ve güçlendirmek hedefiyle toplumsal ve siyasal sorunlarını çözmeye çalışmaktadır. Bu bağlamda, bu kitap, Türk dilli okuyuculara Ukrayna hakkında kapsamlı bilgi sunmayı amaçlamaktadır. Şubat 2019-Haziran 2019 ve Ekim 2019’da, Kıyiv’de gerçekleştirilen saha araştırması verilerine dayanarak, sosyolojik bir perspektiften hareketle kaleme alınan bu çalışma, Sovyet sonrası dönemdeki toplumsal ve siyasal değişimi küresel dinamikler ışığında incelemektedir. Bu kitap, Ukrayna tarihinin dönüm noktalarını ve Sovyet dönemi baskılarını öne çıkarmanın yanı sıra Sovyet sonrası dönemde din, kültür ve kimlik alanında yaşanan dönüşümleri, özellikle 2014’te Kırım’ın işgali ve yasa dışı ilhakı ile Donbas bölgesinde Rusya destekli ayrılıkçı grupların başlattığı ve hâlen devam eden savaşın Ukrayna toplumuna etkilerini kapsamlı bir şekilde irdelemiştir.

Suggestions

Sovyet Sonrası Dönemde Eğitimin Uluslararasılaşmasının Kimlikler Üzerindeki Etkisi: Azerbaycan ve Gürcistan Örnekleri
Ergun Özbolat, Ayça; Kondakçı, Yaşar; Ayata, Ayşe(2018-12-31)
Önerilen projenin amacı Sovyet sonrası dönemde Azerbaycan ve Gürcistan’da eğitimin uluslararasılaşmasının kimlikler üzerindeki etkisinin incelenmesidir. Söz konusu proje kapsamında Türkiye ve Batı’da (Avrupa ve Kuzey Amerika) öğrenim görmüş genç profesyonellerinin yurtdışında aldıkları eğitimin ulusal kimlik ve aidiyet, mesleki kimlikleri ve dünya görüşlerine olan etkisi incelenecektir. Araştırmasının örneklemini Sovyetler Birliği’nin dağılması ile birlikte lisans, yüksek lisans ve/veya doktoralarını yurtdı...
The Impact Of Rising Kazakh Nationalism On Minorities In The Post-Soviet Nation-Building
Binici, Duygu; Ergun Özbolat, Ayça; Department of Eurasian Studies (2022-6)
This study examines process of nation-building in Kazakhstan with concentrating on the nature of majority-minority relations regarding the rising nationalism in Kazakhstan. To gain a better perspective on Kazakhstan's nation-building policies, the thesis examines the post-Soviet nation-building experiences and the legacy of the Russian Empire and Soviet nationality policies particularly in Kazakhstan. Moreover, the state's nation-building policies attempt to construct Kazakh nation after independence are pu...
Sovyet ve Sovyet Sonrası Dönemde Ahıska Türklerinin Karşılaştıkları İnsan Hakları İhlalleri ve Ayrımcılıklar
Keskin, Serhat; Gürsoy Erdenay, Hazar Ege (2018-03-01)
Ahıska Türkleri günümüz Gürcistan sınırları içerisinde kalan Samtshe-Cavahetya bölgesinde yaşamış olan Türk dilli, Müslüman bir topluluktur. Bahsi geçen bölge, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ve Sovyetler Birliği arasında imzalanan Moskova (16 Mart 1921) ve Kars (13 Ekim 1921) antlaşmalarıyla Sovyetler Birliği’nin yönetimi altına girmiştir. 1944 yılında, Ahıska Türkleri diğer birçok Slav olmayan etnik grup gibi Sovyetler Birliği’nin güvenliğine tehdit oluşturdukları suçlamasıyla anavatanlarından Orta ...
Sovyet Sonrası Bakü’de Kadın Mühendisler: Ataerkillik ve Profesyonellik Arasında
Ergun Özbolat, Ayça; Ayata, Ayşe(2014-12-31)
Devlet sosyalizminin çöküşü ve Sovyet sonrası ekonomik yeniden yapılanmanın bu sosyal grup üzerinde önemli etkisi olmuştur. Özellikle de kadın mühendisler erkek mühendislere göre farklı bir biçimde etkilenmişlerdir. Sovyet sisteminde kadınlar profesyoneller ve mühendisler dahil olmak üzere işgücünün geniş bir kısmını oluşturmaktaydı. Dönüşüm döneminde kadınların çoğu endüstrideki işlerini kaybetmekle kalmadı, mesleğe dönüşleri de erkeklere göre daha zor olmuştur. Bu nedenle, önerilen bu proje dönüşüm kadın ...
1980 sonrası Türkiye’de teknoloji, sanayi ve yenilik politikalarının evrimi
Erdil, Erkan (2017-12-01)
Türkiye Bilim, Teknoloji ve Yenilik (BTY) politikalarının 1980 sonrası gelişimini ve bu dönemde yaşanan gelişmeler ışığında gerçekleşen dönüşüm sürecini irdelenecektir. Bu süreçte bazı sistemik iyileştirmelere gözlemlenmekle birlikte, mevcut yapısal sorunların bir kısmının sürdüğü görülmektedir. Bu bağlamda yapısal sorunlar ortaya konacak ve bu sorunlarla nasıl mücadele edilebileceği de irdelenecektir. Sanayileşme sürecinde geciken Türkiye için çağın şartları doğrultusunda Kalkınma Planları ve diğer BTY Pol...
Citation Formats
A. Aydıngün, Sovyet Sonrası Ukrayna’da Devlet, Toplum ve Siyaset: Değişen Dinamikler-Dönüşen Kimlikler. 2020.