Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Ve Öğretmenlerin Fen Bilgisi Eğitimi

2010-12-31
Fen bilgisi okul öncesi döneminden yüksek öğrenime kadar eğitim- öğretimin bütün kademelerine etkili şekilde öğretilmesi gereken bir alandır (Lind, 1999; Katz, 1997). Amerika'da ve Avrupa'nın bir çok ülkesinde, öğretimin bütün kademelerinde, fen eğitimine verilen önem artmakla birlikte, özellikle okul öncesi eğitim programlarında fen ile ilgili temalara daha fazla yer verilmeye başlanmıştır (Johnson, 1999). Yapılan araştırmalara göre, erken yaşlarda fen bilgisi eğitimine başlamak, çocukların konuyla ilgili sonraki öğrenmelerini desteklemekte ve geliştirmektedir. Öğretmenler, çocukların fen eğitimi sürecinde çok önemli role sahiptirler (Appleton & Kindt, 1999). Yapılan araştırmalar, öğretmenlerin fen öğretme konusundaki hazır bulunuşluklarının çocukların fen öğrenimi üzerinde çok fazla etkisinin olduğunu göstermektedir. Bu noktadan yola çıkarak yürütülecek olan bu projede, okul öncesi öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin fen bilgisi eğitim ve öğretimine karşı yaklaşımları nitel ve nicel yöntemlerle değerlendirilip karşılaştırılacak ve bulgular çeşitli değişkenler açısından incelenecektir. Araştırmanın evrenini Ankara ilinde bulunan üniversitelerin okul öncesi öğretmenliği programlarında eğitim gören okul öncesi öğretmen adayları (4. sınıf) ve bu ilde görev yapan okul öncesi öğretmenler oluşturmaktadır. Çalışmanın birinci aşamasında (anket uygulama), yaklaşık 150 okul öncesi öğretmen adayına ve 200 okul öncesi öğretmene ulaşılması hedeflenmektedir. İkinci aşamasında ise, çalışmanın birinci aşamasına dahil edilen ve ikinci aşamasına da gönüllü olarak katılmayı kabul eden öğretmen adaylarından en az 10 ve helen çalışmakta olan öğretmenlerinden yine en az 10 (toplam 20) katılımcı ile mülakat yapılması planlanmaktadır.

Suggestions

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fiziksel Aktiviteye Katılımlarını Etkileyen Faktörler
Sevimli Çelik, Serap; Terzioğlu, Tuğçe Esra (2019-11-01)
Öğretmenlerin fiziksel becerilerindeki yetkinlikleri etkileyen faktörlerin ele alınması ve bu faktörlerin derinlemesine incelenmesi, erken çocukluk döneminde gerekli olan günlük hareket ihtiyacının karşılanmasında önemli bir yere sahip olan öğretmenlerin fiziksel aktiviteye karşı tutumlarının belirlen-mesinde önem taşımaktadır. Bu çalışma ile Beden Eğitim ve Oyun dersine katılan okul öncesi öğretmen adaylarının (n=28) fiziksel aktiviteye katılımlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca...
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Matematik Eğitimine İlişkin Görüşleri: Matematik Öğretimi, Cinsiyet Farklılıkları, Öğretmenin Rolü
Erden, Feyza; Tonga, Funda Eda (2020-12-01)
Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin erken çocukluk dönemi matematik eğitimine ilişkin görüşlerini matematik öğretimi, cinsiyet farklılıkları ve öğretmenin rolü kapsamında incelemektir. Olgu bilim desenine sahip bu nitel çalışmada, 16 okul öncesi öğretmeniyle, erken çocukluk döneminde matematik öğretimi, öğretmenlerin sınıflarında gözlemledikleri matematik performansındaki cinsiyet farklılıkları ve matematik eğitiminde öğretmenin rolüne ilişkin görüşleri hakkında görüşülmüştür. Araştırmacılar ta...
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları, Tutumları ve Deneyimlerinin Resimli Hikâye Kitabı Seçme Yeterliliklerini YordamaDüzeyi
Altun, Dilek (2018-10-01)
Hikâye dinleme ve okuma, çocukların hem ev içi hem de okul öncesi eğitim kurumlarında gelişimlerinin eğlenerek desteklendiği önemli etkinliklerden biridir. Çocuklara sunulacak zengin içerikte, kaliteli çocuk kitapları çocukların gelişimlerini desteklemek adına büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle, okul öncesi öğretmenlerinin piyasada yayınlanan kitaplar arasından çocukların gelişim düzeylerine uygun kitapları seçmeleri önem taşımaktadır. Öğretmen adaylarının okuma tutumları ve alışkanlıklarına bağlı olarak k...
Okul öncesi dönem alıcı ifade edici kelime bilgisinin yordayıcısı olarak ev-içi okuryazarlık ortamının incelenmesi
Altun, Dilek; Erden, Feyza; Snow, Catherine (2016-04-15)
Okul öncesi dönem kelime bilgisi, çocukların sözel dil gelişiminin göstergesi olmakla birlikte gelecek okuma başarılarının da güçlü yordayıcılarından biridir (De-Jong ve Leseman, 2001; Muter, Hulme, Snowling, ve Stevenson, 2004; NELP, 2008; Storch ve Whitehurst, 2002). Kelime bilgisi çocukların çevreleri ile iletişim kurma, algılama, anlamlandırma ve kendilerini ifade etme süreçlerinde kullandıkları önemli bir araçtır. Aynı zamanda yazılı dilden anlam kurma süreci olan okuma becerisi için de temel unsurlard...
Okul Öncesi Çocukların Hareket Gelişimlerinin Belirlenmesi Ve Fiziksel Aktivite Seviyelerinin Ölçülmesi.
Hürmeriç Altunsöz, Irmak(2013-12-31)
Bu çalışmanın amacı okul öncesi çocukların hareket gelişimlerinin ve fiziksel aktivite seviyelerinin belirlenmesidir. Bu araştırmanın örneklemini Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Özel ve Devlet Okullarında eğitim gören okul öncesi çocuklar (3-6 yaş grubu) oluşturmaktadır. Araştırmada, okul öncesi çocukların hareket gelişimleri Movement ABC-2 (Henderson, Sugden, & Barnett, 2007) testi ile değerlendirilip, fiziksel aktivite seviyeleri hafta içi 5 gün boyunca saat sabah 9’ dan akşam 5’e kadar aktivite monitörü...
Citation Formats
R. Olgan, “Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Ve Öğretmenlerin Fen Bilgisi Eğitimi,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61769.