Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Ve Öğretmenlerin Fen Bilgisi Eğitimi

2010-12-31
Fen bilgisi okul öncesi döneminden yüksek öğrenime kadar eğitim- öğretimin bütün kademelerine etkili şekilde öğretilmesi gereken bir alandır (Lind, 1999; Katz, 1997). Amerika'da ve Avrupa'nın bir çok ülkesinde, öğretimin bütün kademelerinde, fen eğitimine verilen önem artmakla birlikte, özellikle okul öncesi eğitim programlarında fen ile ilgili temalara daha fazla yer verilmeye başlanmıştır (Johnson, 1999). Yapılan araştırmalara göre, erken yaşlarda fen bilgisi eğitimine başlamak, çocukların konuyla ilgili sonraki öğrenmelerini desteklemekte ve geliştirmektedir. Öğretmenler, çocukların fen eğitimi sürecinde çok önemli role sahiptirler (Appleton & Kindt, 1999). Yapılan araştırmalar, öğretmenlerin fen öğretme konusundaki hazır bulunuşluklarının çocukların fen öğrenimi üzerinde çok fazla etkisinin olduğunu göstermektedir. Bu noktadan yola çıkarak yürütülecek olan bu projede, okul öncesi öğretmen adaylarının ve öğretmenlerin fen bilgisi eğitim ve öğretimine karşı yaklaşımları nitel ve nicel yöntemlerle değerlendirilip karşılaştırılacak ve bulgular çeşitli değişkenler açısından incelenecektir. Araştırmanın evrenini Ankara ilinde bulunan üniversitelerin okul öncesi öğretmenliği programlarında eğitim gören okul öncesi öğretmen adayları (4. sınıf) ve bu ilde görev yapan okul öncesi öğretmenler oluşturmaktadır. Çalışmanın birinci aşamasında (anket uygulama), yaklaşık 150 okul öncesi öğretmen adayına ve 200 okul öncesi öğretmene ulaşılması hedeflenmektedir. İkinci aşamasında ise, çalışmanın birinci aşamasına dahil edilen ve ikinci aşamasına da gönüllü olarak katılmayı kabul eden öğretmen adaylarından en az 10 ve helen çalışmakta olan öğretmenlerinden yine en az 10 (toplam 20) katılımcı ile mülakat yapılması planlanmaktadır.
Citation Formats
R. Olgan, “Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Ve Öğretmenlerin Fen Bilgisi Eğitimi,” 2010. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/61769.