Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fiziksel Aktiviteye Katılımlarını Etkileyen Faktörler

2019-11-01
Öğretmenlerin fiziksel becerilerindeki yetkinlikleri etkileyen faktörlerin ele alınması ve bu faktörlerin derinlemesine incelenmesi, erken çocukluk döneminde gerekli olan günlük hareket ihtiyacının karşılanmasında önemli bir yere sahip olan öğretmenlerin fiziksel aktiviteye karşı tutumlarının belirlen-mesinde önem taşımaktadır. Bu çalışma ile Beden Eğitim ve Oyun dersine katılan okul öncesi öğretmen adaylarının (n=28) fiziksel aktiviteye katılımlarını etkileyen faktörlerin belirlenmesi amaçlanmıştır. Ayrıca, bu faktörlerin öğretmen olduklarında sınıflarında fiziksel aktivite uygulamalarına ne derece etkisi olabileceğine yönelik tutumları da incelenmiştir. Çalışmada, katılımcıların bireysel hikayelerini içeren otobiyografik anlatım yöntemi kullanılarak, öğretmen adaylarının anlatımlarından doğrudan alıntılar yapılmıştır. Araştırma bulguları, fiziksel aktiviteye katılımda aile ve sosyal çevre ile çevresel faktörlerin önemli bir rol oynadığını ve bu deneyimlerin ileriki öğretmenlik uygulamalarına da yansıyabileceğini ortaya koymuştur. Bu bulgular neticesinde, fiziksel aktiviteye katılımda bu faktörlerin etkisi tartışılarak çözüm önerileri sunulmuştur.

Citation Formats
S. Sevimli Çelik and T. E. Terzioğlu, “Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Fiziksel Aktiviteye Katılımlarını Etkileyen Faktörler,” Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol. 27, no. 6, pp. 2663–2670, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78342.