Hide/Show Apps

Üniversite Yaşamına Katılım Düzeyleri Odtü Öğrencilerinin Başarılarını Nasıl Etkiler?

ÜNİVERSİTE YAŞAMINA KATILIM DÜZEYLERİ ODTÜ ÖĞRENCİLERİNİN BAŞARILARINI NASIL ETKİLİYOR? Amaç: Kuh ve diğerleri (2007) öğrencilerin üniversite yaşamına katılım ve başarısı üzerine yapılan kapsamlı literatür taramasında, öğrenci başarısını daha geniş bir bakış açsıyla “üniversitedeki eğitim olanaklarından faydalanma, gerekli bilgi ve becerileri edinme, mezuniyet sonrasında iyi bir performans gösterme” şeklinde tanımlamaktadır. Başarı üzerinde öğrencilerin ailelerinin, kültürlerinin, içlerinde bulundukları sosyal, politik ve eğitim ortamlarının etkisinin yadsınamayacaklarını vurgulamaktadır. Başka bir deyişle bazı öğrenciler başarılı olmalarına olanak sağlayacak daha iyi bir hazırlıkve , donanım ile üniversiteye gelmektedirler. Ancak aynı zamanda üniversitelerindeki katıldıkları ortamlar, etkinlikler, birlikte oldukları kişiler onların eğitimlerine yönelik amaçlarına ulaşmalarında önemli bir etken olabilmektedir. Öğrencilerin üniversite yaşamına katılımı konusundaki araştırmalar, öğrencilerin kişisel gelişimlerini ve öğrenmelerini desteklemek için kurumların ne gibi iyileştirmeler yapması, kaynaklarını nasıl kullanması gerektiği konularında detaylı bilgi veren için çok güçlü bir araç olarak görülmektedir. Kapsam Bu çalışmada Kuh ve diğerleri (2007) tarafından öğrenci başarısını açıklamak amacıyla geliştirilen kapsamlı model temel alınarak geliştirilen modelin (bknz. Şekil 1) sınanması planlanmaktadır. Bu çalışma için geliştirilen model öğrencilerin demografik ve kişisel özelikleri, üniversite yaşantısına katılım ve çıktılar boyutlarından oluşmaktadır. Modelde belirtilen değişkenlere ilişkin veri toplanması amacı ile “Üniversite Yaşamına Katılım Anketi” geliştirilecektir. Örneklem: Bu çalışmanın evrenini Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bulunan 15971 (12708 lisans, 3263 hazırlık) lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma örneklemi rastgele tabakalı örneklem yöntemi ile seçilecek 6 bin lisans öğrencisi oluşturacaktır. Yöntem: Üniversite öğrencilerinin yaşantıları hakkında kapsamlı veri toplayabilmek amacıyla bir anket geliştirilecektir. Geliştirilen anketlere yönelik uzman görüşü alınacak ve anketin pilot uygulaması yapılacaktır. Bu aşamaların ardından anket Web ortamına koyulacaktır. Daha sonra ise çalışmanın yürütülmesi için ODTÜ Etik Kurulu'ndan gerekli izinler alınacaktır.