Department of Educational Sciences, Project and Design

Browse
Search within this collection:

Filters

Entity Type
Project (59)

Has File(s)
No (53)
Yes (6)

Author
Çapa Aydın, Yeşim (8)
Erdur Baker, Özgür (7)
Kondakçı, Yaşar (7)
Sümer, Zeynep (7)
Demir, Ayhan Gürbüz (5)

Subject
Eğitim (28)
Sosyal Bilimler (13)
Psikoloji (8)
Eğitim Araştırmaları (3)
İşletme (2)

Date Issued
1968 - 1979 (2)
1980 - 1999 (1)
2000 - 2019 (55)
2020 - 2021 (1)

Item Type
Project (55)

Recent Submissions

Periodic Reporting for period 1 - RISEWISE (RISEWISE -RISE Women with disabilities In Social Engagement)
Sümer, Zeynep(2021-2-28)
Women with disabilities have more difficulties to find an employment and to integrate in social day life activities than men with disabilities. This project focuses on the collective of women with disabilities from differ...
Öğretmen duyguları ve öğrenci duyguları: duygu düzenleme stratejileri, özyeterlik inançları, öğretmen tükenmişliği ve öğretimin niteliği nasıl ilişkililer?
Çapa Aydın, Yeşim(2018-12-31)
Önerilen bu tez çalışması ortaokul matematik öğretmenlerinin akademik duyguları, özyeterlik inançları, duygu düzenleme stratejileri, öğretmen tükenmişliği ve onların 7. sınıf öğrencilerinin matematik başarı duyguları, mate...
Dezavantajlı Öğretim Üyelerinin İş Yaşamı Deneyimleri
Emil, Serap(2018-12-31)
Proje, yükseköğretimde görev yapan dezavantajlı öğretim üyelerinin iş yaşamı deneyimlerini araştırmayı hedeflemektedir.
Suriyeli Mülteci Öğrencilerin Türkiye’de Yükseköğretime Erişimi ve Yükseköğretim Düzeyindeki Deneyimleri
Kondakçı, Yaşar; Kaya Kaşıkcı, Sevgi; Keleş, Elif(2018-12-31)
Göçmen ve mültecilerin eğitim deneyimleri sosyal bilimlerin değişik alanlarında geniş bir şekilde çalışılmış olmasına rağmen yükseköğretim düzeyinde konu nispeten daha az çalışılmıştır. Yükseköğretim düzeyinde, mülteciler ...
Kişisel ve Örgütsel Faktörlerin Lisansüstü Eğitimde Öğrenci Kaybı Üzerindeki Rolü: Tamam mı Devam mı?
Gökalp, Gökçe(2018-12-31)
Lisansüstü eğitimde öğrenci kaybının çok boyutlu incelenmesi ihtiyacından yola çıkan bu proje; kişisel ve örgütsel faktörlerin lisansüstü eğitimde öğrenci kaybındaki rolünü ortaya çıkaracak bir model geliştirmeyi ve test ...
Etken Öğretmen Uygulamalarının Arkasında Yatan Faktörler: Bir Yapısal Eşitlik Modelleme Çalışması
Çapa Aydın, Yeşim(2018-12-31)
Bu çalışma okul öncesi öğretmen adaylarının ve göreve yeni başlamış okul öncesi öğretmenlerinin mesleğe hazır bulunuşluk düzeyleri ile ilişkili faktörleri ve bu faktörler arasındaki ilişki yapısını test etmeyi hedeflemekte...
Öğretim Dili İngilizce Olan Programlara Kayıtlı Öğrencilerin Akademik Yazma Özyeterlikleri: Akademik Okuma, Akademik Sosyalleşme ve Alan İlgisi Üzerine Bir Modelleme Çalışması
Çapa Aydın, Yeşim(2018-12-31)
Bu çalışmada, Üniversite öğrencilerinin İngilizce akademik yazma özyeterlikleri, İngilizce okumaya yönelik ilgileri, İngilizce akademik okuma özyeterlikleri, akademik sosyalleşme ve seçtikleri bölümün alan ilgisi arasındak...
Uzman-temelli geribildirime dayalı metodlarla öğretmen adaylarının sınıf yönetimi konusundaki bilgi beceri ve yaklaşımlarının geliştirilmesi
Gökalp, Gökçe; Kaya Kaşıkcı, Sevgi(2018-12-31)
Kampüslerarası bu projenin amacı, Türkiye'de farklı sınıf ortamlarında çekilen videoları, uzman odaklı eğitimin (expertise-based training; XBT) bir türü olan uzman temelli geri-bildirim yaklaşımı doğrultusunda geliştirmekt...
Akademinin Etnografisi
Göktürk Ağın, Duygun(2018-12-31)
Universiteler kuresel duzeyde bircok degisim ve donusum surecinin etkisindedirler. Sanayi toplumundan bilgi toplumuna gecis sureci ayni zamanda Fordist uretim ve birikim modelinden esnek uretim ve birikim modeline (kuresel...
Üniversite Yöneticilerinin URAP Üniversite Sıralamasına Dair Algıları ve Yönetim Pratikleri
Emil, Serap; Acartürk, Cengiz(2018-12-31)
Bu çalışmanın amacı, uluslararası ve ulusal düzeyde sayıları giderek artan üniversite sıralamalarının Türkiye üniversiteleri üzerindeki, özellikle yönetim düzeyinde, etkilerini anlamaktır. Üniversite yönetimlerinin bu sıra...
ÖĞRETMENLERİN, ÖĞRETMEN ADAYLARININ VE YÖNETİCİLERİN KAPSAYICI EĞİTİME YÖNELİK GÖRÜŞ VE ALGILARI
Engin Demir, Cennet; Kandemir, Anıl; Göktürk Ağın, Duygun; Akın, Sibel; Çalık, Başak(2018-12-31)
Bu projenin amacı öğretmenlerin, öğretmen adaylarının ve okul yöneticilerinin kapsayıcı eğitime yönelik görüş ve algılarını incelemektir. Araştırma kapsamında veriler Ankara ve İstanbul'un farklı ilçelerinden seçilecek ola...
Afetlerde Psikolojik Destek İçin Psikolojik Danışmanlara Yönelik Çevirimiçi Eğitim Geliştirilmesi
Altun, Arif; Erdur Baker, Özgür; Yıldırım, Zahide(2018)
Afetlere doğrudan ya da dolaylı olarak maruz kalan toplum ve bireylerin uzun ve kısa sürelizorluklar yaşamamaları için afet öncesinde hazırlık, sonrasında ise müdahale çalışmalarındaruh sağlığı uzmanlarına önemli sorumlulu...
Üniversitede Derslerde Verilen Dönüte Yönelik Öğrencilerin Görüşlerinin İncelenmesi
Çapa Aydın, Yeşim(2017-12-31)
Önerilen araştırma projesinin amacı, farklı bölümlerden üniversite öğrencilerinin derslerde değerlendirme süresinde/sonunda verilen dönüte yönelik algılarının ve bu algıları etkileyen faktörlerin incelenmesidir. Geliştiril...
Göz Hareketleri ile Kontrol Edilebilen Elektrikli Tekerlekli Sandalye Projesi
Sümer, Zeynep; Çağıltay, Kürşat(2017-12-31)
Başvuru konusu proje, Türkiye’de bir ilk olarak geliştirilecek olan göz hareketleri ile kontrol edilebilen elektrikli tekerlekli sandalye projesi ile ilgilidir. Bu proje, Engelsiz ODTÜ Birimi ve ODTÜ Bilgisayar ve Öğretim ...
TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRETİMİN ULUSLARARASILAŞMASI: BİR DURUM ÇALIŞMASI
Akar, Hanife; Yılmaz, Elanur(2017-12-31)
Türkiye’deki yükseköğretim kurumları küresel boyutta gerçekleşen uluslararasılaşma süreçlerinden dikkate değer bir şekilde etkilenmektedirler. Tüm bu yoğun etkiye karşın uluslararasılaşma sürecine ilişkin ortaya çıkan kuru...
Okullarda Öğretmene Yönelik Şiddet: Sıklığı, Doğası ve İlişkili Değişkenleri
Erdur Baker, Özgür; Özel, Dilara; Boz, Yezdan(2017-12-31)
Bu çalışmada öğretmenlerin maruz kaldıkları şiddetin sıkığının, görünümlerinin, nedenlerinin ve sonuçlarının nitel ve nicel bilimsel veriler ışığında incelenmesi amaçlanmaktadır. Okul ortamında vukuu bulan şiddet oldugusun...
Türkiye’de Eğitim Fakültelerine Bakış: ODTÜ Örneği
Göktürk Ağın, Duygun; Kandemir, Anıl(2017-12-31)
Eğitim tarihsel, kültürel ve sosyo-ekonomik yapılar ve işleyiş süreçlerinin etkisinde şekillenmektedir. Eğitim süreçlerinin anlamı da toplumsal yapılar ve reflekslere bağımlı süreçler olarak değerlendirilmektedir. Bu bağl...
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YALNIZLIK İLE SOSYAL AĞ KULLANIM AMAÇLARI ve PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI
Demir, Ayhan Gürbüz(2017-12-31)
Bu projede üniversite öğrencilerinde; yalnızlık ile sosyal ağ kullanım amaçları, problemli internet kullanımı arasındaki ilişki incelenmektedir.
Integrating Mobile Applications into Teacher Education (TeachEDMobile)
Baran, Evrim(2017-8-31)
Europe needs to equip its young population with digital competencies to gain and maintain its competitive advantage in the global economy. This need, as recognized by the European Commission, clearly requires a concerned r...
Türkiye’de Uluslararası Öğrenci Hareketliliği: Uluslararası Öğrencilerin Yaşam Doyumları ve Yükseköğrenim için Türkiye'yi Tercih Sebeplerinin Modellemesi
Oldaç, İkbal Yusuf; Kondakçı, Yaşar; Ertem, Yücel Hasan; Çapa Aydın, Yeşim(2017)
Bu çalışmanın iki temel amacı bulunmaktadır. İlk amaç, yurtdışı eğitim için Türkiye’yi tercih eden uluslararası öğrencilerin (UAÖ) Türkiye’yi tercih sebeplerini ve Türkiye’deki yaşam deneyimlerinde duydukları memnuniyeti o...
Citation Formats