Stem Eğitimi Uygulamaları: Örnek Video Geliştirme Projesi

2016-12-31
Önerilen bilimsel araştırma projesi (BAP); Yükseköğretim ortamlarında gerçekleştirilen STEM araştırma ve yaklaşımlarını okullarda öğretmen ve öğrencilerin kullanabilecekleri eğitim kaynaklarına dönüştürme sürecini incelemektir. Ülkemizde STEM’e yönelik eğitim materyal ve kaynak eksikliğini gidermeyi amaçlayan bu proje, üniversitemizdeki STEM uygulamalarını eğitsel video olarak tasarlamayı ve bu kaynakları açık eğitim malzemeleri olarak sunmayı hedeflemektedir.

Suggestions

EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN STEM EĞİTİMİNE HAZIR OLMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ
Geban, Ömer; Öztürk, Gökhan; Kılınç, Selçuk(2017-12-31)
Önerilen bilimsel araştırma projesi (BAP); Eğitim Fakültelerinin farklı bölümlerinin (Kimya, Fizik, Fen Bilgisi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri(BÖTE) vb.) eğitim durumunun STEM Eğitimine uygun öğretmen yetiştirme sürecine hazır olup olmadığının belirlenmesi üzerinedir. 6 Eylül 2016 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından STEM eğitimi raporu yayınlanmıştır ve eğitim sistemimizin STEM eğitimini de içine alacak şekilde revize edilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda Eğitim Fakültelerinin bu eğitimi...
Üniversitede Derslerde Verilen Dönüte Yönelik Öğrencilerin Görüşlerinin İncelenmesi
Çapa Aydın, Yeşim(2017-12-31)
Önerilen araştırma projesinin amacı, farklı bölümlerden üniversite öğrencilerinin derslerde değerlendirme süresinde/sonunda verilen dönüte yönelik algılarının ve bu algıları etkileyen faktörlerin incelenmesidir. Geliştirilecek anket, Üniversitemizdeki yaklaşık 400 öğrenciye uygulanacaktır. Ankette, katılımcıların profilini çıkarmak amaçlı demografik bilgilerin sorulduğu bölüme ek olarak, katılımcılara dönütün tanımı, etkili dönüt algısı, etkili dönüt format tercihleri (bireysel veya grup; yüz yüze veya yazı...
Elektronik Ortamda Öğrenci Ders Değerlendirmesi Uygulaması: ODTÜ Örneğinde Öğretim Elemanlarının Görüşleri
Çapa Aydın, Yeşim(2014-12-31)
Bu çalışmada, öğretim elemanlarının elektronik ortamda öğrenci ders değerlendirmesi uygulamasına yönelik görüşlerinin alınması amaçlanmaktadır. Çalışmada öğretim elemanlarının görüşleri özellikle şu alanlarda incelenmeye çalışılacaktır: (a)öğretim performansının doğru bir şekilde değerlendirilmesi bakımından öğrencilerin yetkinlik durumu; (b)öğrenci ders değerlendirme anketi uygulamasına öğretim elemanları tarafından verilen önem ; (c)öğrenci ders değerlendirme anketinin elektronik ortamda uygulanmasının uy...
Mobil Destekli Kesintisiz Öğrenme Uygulamalarının Geliştirilmesi Ve Etkinliğinin Bilişsel Yük Kuramı Çerçevesinde Değerlendirilmesi.
Yıldırım, Zahide; Ataş, Amine Hatun; Delialioğlu, Ömer; Aşkun, Cengiz Savaş(2013-12-31)
Bu araştırmanın amacı Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi (BÖTE) programlarında yer alan ‘Bilgisayar Donanımı’ dersi kapsamında öğrencilere uygulama olanağı sağlamak amacıyla mobil teknolojilerde çalışacak similasyonlar geliştirmek ve ‘Mobil Destekli Kesintisiz Öğrenme’ ortamı sunarak bu ortamın etkinliğini Bilişsel Yük Kuramı ve öğrenme çıktıları açısından incelemektir.
Fen Bilgisi Öğretmenlerin Genetik Okuryazarlık Düzeylerinin, Genetik Okuryazarlığa yönelik Tutumlarının ve Genetik Okuryazarlık Öğretimine ilişkin Algılarının İncelenmesi
Öztekin, Ceren(2013-12-31)
Yaşanan teknolojik gelişmeler, toplumları genetik testler, pre-implemantayon genetik tanı, klonlama ve kök hücre çalışmaları gibi genetik teknolojilerinde yaşanan yeniliklerle yüz yüze getirmektedir. Bu durumda, toplumların bu konularda bilgili, bilinçli ve bu konularla ilgili karar verme süreçlerine aktif olarak katılacak bireylere olan ihtiyacı artmaktadır. Toplumların ihtiyacı olan bu bilinçli bireylerin yetiştirilmesinde öğretmenlere önemli sorumluluklar düşmektedir. Öğrencilerin genetik okuryazar olara...
Citation Formats
E. Çakıroğlu, Y. E. Kalay, and G. Öztürk, “Stem Eğitimi Uygulamaları: Örnek Video Geliştirme Projesi,” 2016. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/62015.