EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN STEM EĞİTİMİNE HAZIR OLMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ

2017-12-31
Önerilen bilimsel araştırma projesi (BAP); Eğitim Fakültelerinin farklı bölümlerinin (Kimya, Fizik, Fen Bilgisi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri(BÖTE) vb.) eğitim durumunun STEM Eğitimine uygun öğretmen yetiştirme sürecine hazır olup olmadığının belirlenmesi üzerinedir. 6 Eylül 2016 tarihinde Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından STEM eğitimi raporu yayınlanmıştır ve eğitim sistemimizin STEM eğitimini de içine alacak şekilde revize edilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda Eğitim Fakültelerinin bu eğitimi yeterli düzeyde verebilecek öğretmen yetiştirme yeterliliğine sahip olup olmadığı da büyük önem taşımaktadır. Çünkü öğrencilerin başarısı üzerinde öğretmenlerin becerilerinin de etkisi olduğunu (Rowan, Chiang, Miller, 1997) göz önünde bulundurursak; etkili bir STEM eğitiminde eğitim fakültelerinin bu kapsama uygun öğretmen yetiştirebilmeleri de bir hayli önemlidir.

Suggestions

Stem Eğitimi Uygulamaları: Örnek Video Geliştirme Projesi
Çakıroğlu, Erdinç; Kalay, Yunus Eren; Öztürk, Gökhan(2016-12-31)
Önerilen bilimsel araştırma projesi (BAP); Yükseköğretim ortamlarında gerçekleştirilen STEM araştırma ve yaklaşımlarını okullarda öğretmen ve öğrencilerin kullanabilecekleri eğitim kaynaklarına dönüştürme sürecini incelemektir. Ülkemizde STEM’e yönelik eğitim materyal ve kaynak eksikliğini gidermeyi amaçlayan bu proje, üniversitemizdeki STEM uygulamalarını eğitsel video olarak tasarlamayı ve bu kaynakları açık eğitim malzemeleri olarak sunmayı hedeflemektedir.
OKULLARIN STEM EĞİTİMİNE HAZIR OLMA DURUMLARININ ARAŞTIRILMASI
Öztürk, Gökhan(2018-12-31)
Önerilen bilimsel araştırma projesi (BAP) örgün eğitim kurumlarının öğrenci, öğretmen, yönetici ve altyapı ile STEM eğitimi entegrasyonuna hazır olup olmadıklarının araştırılmasını amaçlamaktadır. Ülkemizde STEM eğitimine okulların hazırlık durumlarını belirlemeyi amaçlayan bu proje bulguları ile, entegrasyonu Milli Eğitim Bakanlığınca da uygulanması planlanan STEM eğitiminin olası sorunlarını önceden tespit etmeyi, okullarının hazır olma durumları hakkına bilgileri ortaya koymayı ve son olarak ta bu bilgil...
ÖĞRENCİLERİN, ÖĞRETMEN ADAYLARININ VE ÖĞRETMENLERİN FEN BİLGİSİ DERSİNDEKİ YAPILANDIRMACI UYGULAMALAR HAKKINDAKİ GÖRÜŞLERİ
Geban, Ömer; Tüysüz, Mustafa(2014-12-31)
Yapılandırmacı öğrenme son yıllardaki en güçlü öğrenme teorilerinden birisidir (Ernest, 1993; Tobin, 1993). Piaget’nin genetik epistemolojisi yapılandırmacılığın oluşmasında önemli bir katkı sağlamıştır. Yapılandırmacılığa göre, bilgi öğrenciye transfer edilemez, öğrenci kendi bilgisini yapılandırır. Öğretmenler yapılandırmacı öğrenme ortamları yaratmadaki önemli bileşenlerdir. Bu yüzden, öğretmen eğitimi ve hizmet içi eğitimler öğretmen adaylarına ve öğretmenlere bu konuda gerekli bilgi ve becerileri verme...
Öğretmen Eğitiminde Mobil Uygulamalar: Öğretmen Adaylarının Mobil-TPAB Bilgisinin Araştırılması
Baran Jovanovic, Evrim; Altan, Tuğba; Uygun, Erdem; Çilsalar, Hatice(2014-12-31)
Önerilen BAP projesi öğretmen eğitiminde en kritik dönem olan hizmet öncesi öğretmen eğitimi sürecinde yeni çağın gerektirdiği öğretmen bilgi ve becerilerini mobil teknolojiler ve uygulamalar bağlamında incelemeyi hedeflenmektedir. Bu projenin amacı, öğretmen eğitimciler için öğretmen eğitimi programlarına mobil uygulamaları etkili bir biçimde entegre ederek öğretmen adaylarına mobil-TPAB bilgisi kazandıracakları yöntem ve müfredat kaynaklarını araştırmak ve geliştirmektir.
Eğitim fakültesi öğrencilerinin bilgiye erişim biçimleri üzerine bir tarama çalışması
Çakıroğlu, Erdinç; Seferoğlu, Gölge(2015-12-31)
Bu projede eğitim fakültesi öğrencilerinin bilgiye erişim biçimlerini ve alışkanlıklarını belirlemek üzere bir tarama yapılacaktır. Veriler anket yoluyla toplanacaktır. Araştırmada çalışma grubunu eğitim fakültesi öğrencileri oluşturacaktır.
Citation Formats
Ö. Geban, G. Öztürk, and S. Kılınç, “EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN STEM EĞİTİMİNE HAZIR OLMA DURUMLARININ BELİRLENMESİ,” 2017. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/59791.