ODTÜ Araştırma Bilgi Günleri

2012-3-26
Anonim

Suggestions

ODTÜ-Teknokent çalışanlarının demografik özellikleri ve çalışma biçimleri
Nalbantoğlu, H.ünal; Acar, Güneş M. Can; Kodalak, Metin C.(2007)
Bu araştırma projesi, üretim ve iş örgütlenmesinde geçirilen dönüşümün, kurum ve çalışanlar üzerindeki kültürel yansımalarını incelemektedir. İş süreçlerindeki dönüşümün kilit kavramları, esneklik, enformelleşme, piyasaların devingenliği ve ekonominin küreselleşmesidir. Esnek istihdam ve üretim yöntemlerinin, piyasa yönelimlerine hakim çok uluslu şirketler ve ileri teknoloji firmalarında standart haline gelmesi, gelecekte bu paradigmanın daha da yaygınlaşacağını göstermektedir. Yeni tip örgütlenmelerin hızl...
ODTÜ Metin Düzeyinde İşaretlenmiş Derlem Projesi Tanıtımı
Zeyrek Bozşahin, Deniz; Sevdik Çallı, Ayışığı (2008)
ODTÜ Metin Düzeyinde ĠĢaretlenmiĢ Derlem (ODTÜ-MEDĠD) Projesi, 2007 Yılında baĢladığımız bir projedir 1 . Metin türü, yazar, yayın yılı gibi bilgilerin iĢaretlenmiĢ olduğu bir kaynak olan ODTÜ Türkçe Derlem’in (Say ve diğ. 2002) metin düzeyinde bir kaynak haline getirilmesi amaçlanmaktadır. Proje, 1 milyon sözcüklük metin düzeyinde iĢaretlenmiĢ Ġngilizce bir derlem olan PDTB’nin (http://www.seas.upenn.edu/~pdtb) ilkelerini paylaĢmaktadır. Bu yazıda proje tanıtılacak, iĢaretleme ile ilgili kararlarda dilbili...
ODTÜ Yerleşkesi İçinde Üç Yapı, Üç Eklemlenme Denemesi”
Özgenel, Lale; Güzer, Celal Abdi (2019-12-01)
Current use of instructional technology by METU faculty : barriers and enablers
Arslan, Okan; Yıldırım, İbrahim Soner; Department of Computer Education and Instructional Technology (2012)
The purpose of this study is to explore the barriers and enablers of current use of instructional technology by METU academic staff. The main focus was to find out the barriers and enablers and their components which are technology use patterns, perceived advantages of using technology, preferred methods of learning technology and receiving support, factors affecting the use of instructional technology in teaching and learning process, factors affecting the use of technology decision, obstacles in use of te...
METU JFA Guide for Contributors
Yazı Kurulu (Middle East Technical University, 2008)
Citation Formats
Anonim, “ODTÜ Araştırma Bilgi Günleri,” 00, 2012, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/70098.