ODTÜ-Teknokent çalışanlarının demografik özellikleri ve çalışma biçimleri

Download
2007
Nalbantoğlu, H.ünal
Acar, Güneş M. Can
Kodalak, Metin C.
Bu araştırma projesi, üretim ve iş örgütlenmesinde geçirilen dönüşümün, kurum ve çalışanlar üzerindeki kültürel yansımalarını incelemektedir. İş süreçlerindeki dönüşümün kilit kavramları, esneklik, enformelleşme, piyasaların devingenliği ve ekonominin küreselleşmesidir. Esnek istihdam ve üretim yöntemlerinin, piyasa yönelimlerine hakim çok uluslu şirketler ve ileri teknoloji firmalarında standart haline gelmesi, gelecekte bu paradigmanın daha da yaygınlaşacağını göstermektedir. Yeni tip örgütlenmelerin hızlı artışı, ortaya çıkardığı çalışma kültürünü incelemeye değer bir konu kılmaktadır. Türkiye için henüz yeni bir kavram olan teknokentler ise, bahsedilen teknolojik dönüşümün açık şekilde görülebildiği yerler olmaktadır. İleri teknolojik üretim yapan firmaların yer aldığı ODTÜTeknokent, esnek üretim ve istihdam yöntemlerinin yaygın olarak kullanılması nedeniyle projenin araştırma sahası olarak seçilmiştir.

Suggestions

Gençlerin Gelecek Beklentilerinde Sosyal Hareketlilik ve Zenginleşme Tahayyülleri
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel(2017-12-31)
Son 20 yıldır Türkiye’de Gençlik üzerine yapılan kapsamlı pek çok araştırmanın sonuçları, gençliğin yükselme konusundaki beklentilerinde “para” ya verdiği önem tezini destekler niteliktedir. Bu araştırmalarda ortak sonuç olarak gençler gelecek için rahat ve konforlu bir hayat düşlemekte, en çok parasızlıktan ve işsizlikten korktuklarını belirtmektedirler. Önerilen araştırma ile görece daha donanımlı olan üniversite gençliğinin gelecek ufkunda yükselme ve zenginliğin nasıl tahayyül edilmekte olduğu anlaşılm...
SOVYET SONRASI GÜRCİSTAN'DA IDP'LERE (ÜLKE İÇİNDE YERLERİNDEN OLMUŞ KİŞİLER) İLİŞKİN SOSYOLOJİK, SİYASİ VE HUKUKİ GELİŞMELERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
Aydıngün, Ayşegül; Gürsoy Erdenay, Hazar Ege(2016-12-31)
Bu projenin amacı, Sovyet sonrası Gürcistan'da IDP'lerin (ülke içinde yerinden olmuş kişilerin) durumunu çalışmaktır. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla beraber Gürcistan, Osetya ve Abhazya'da yaşanan çeşitli çatışmalarla yüz yüze gelmiştir. Sonuç olarak Gürcistan'da günümüzde yaklaşık 256000 IDP bulunmaktadır. Bu veri, Gürcistan devletinin hakimiyet sağladığı sınırlar göz önüne alınarak hesaplanmaktadır. Zira Gürcistan içinde birer de facto devlet kuran Güney Osetya Cumhuriyeti ve Abhazya Cumhuriyeti içeri...
MERLAB MOLEKÜLER BİYOLOJİ-BİYOTEKNOLOJİ AR-GE MERKEZİ HEDEFLİ PROTEOMİK VE METABOLOMİK ÇALIŞMALARI İÇİN ALT YAPI GELİŞTİRME PROJESİ
Son, Çağdaş Devrim; Şeker, Tamay; Gündüz, Harun(2018-12-31)
ODTÜ Moleküler Biyoloji-Biyoteknoloji Ar-Ge Merkezi’nde mevcut alt yapının proteomik ve peptidomik çalışmaları için de kulanımını etkin hale getirmek için BAP-08-11-2014-013 projesi yürütülmüş, Merkezdeki mevcut cihaz alt yapısının standartlarla yapılan bazı temel çalışmalar için uygunluğu çalışılmıştır. Proteomik-Metabolomik çalışmaları hastalık biyomarkörleri, biyokimyasal metabolizmanın hastalıklı ve sağlıklı hücrede farklılaşması, kanser önleyici ilaçların geliştirilmesi vb. kilinik alanlarda ve gıda te...
Türkiye’nin Orta Asya Ülkelerinde Din Alanın Oluşumuna Etkileri: Kazakistan ve Kırgızistan Örnekleri
Şen, Mustafa(2018-12-31)
Türkiye kökenli formel (Diyanet, TİKA, Kültür Bakanlığı, MEB, gibi) ve enformel (inanç temelli örgütler ve dini cemaatler gibi) kuruluşların Kazakistan ve Kırgızistan'da din alanın oluşumuna etkilerini incelemeyi hedeflemektedir.
Sovyet Sonrası Bakü’de Kadın Mühendisler: Ataerkillik ve Profesyonellik Arasında
Ergun Özbolat, Ayça; Ayata, Ayşe(2014-12-31)
Devlet sosyalizminin çöküşü ve Sovyet sonrası ekonomik yeniden yapılanmanın bu sosyal grup üzerinde önemli etkisi olmuştur. Özellikle de kadın mühendisler erkek mühendislere göre farklı bir biçimde etkilenmişlerdir. Sovyet sisteminde kadınlar profesyoneller ve mühendisler dahil olmak üzere işgücünün geniş bir kısmını oluşturmaktaydı. Dönüşüm döneminde kadınların çoğu endüstrideki işlerini kaybetmekle kalmadı, mesleğe dönüşleri de erkeklere göre daha zor olmuştur. Bu nedenle, önerilen bu proje dönüşüm kadın ...
Citation Formats
H. ü. Nalbantoğlu, G. M. C. Acar, and M. C. Kodalak, “ODTÜ-Teknokent çalışanlarının demografik özellikleri ve çalışma biçimleri,” 2007. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/T0RZek5UVT0.