Türkiye’deki 4, 6 ve 8. Sınıf İlköğretim Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları

2011-01-01
Boz, Yezdan
Aydemir, Nurdane
Bu çalışmanın amacı 4, 6 ve 8. sınıf ilköğretim öğrencilerinin epistemolojik inançlarını belirleme ve bu inançların sınıf düzeyine ve cinsiyete göre nasıl değiştiğinin araştırılmasıdır. Çalışmanın örneklemini 427 ilköğretim öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplamak için Epistemolojik İnançlar Anketi kullanılmıştır. Sınıf düzeyinin ve cinsiyetin epistemolojik inançlara etkisini değerlendirmek için iki yönlü çok değişkenli varyans analizi yapılmıştır. Öğrencilerin epistemolojik inançlarına sınıf düzeyinin etkisi hakkında önceki araştırma bulgularından farklı olarak öğrencilerin sınıf düzeyleri arttıkça bilginin oluşumu ve gerekçelendirilmesi konusuna ait inançlarının daha az gelişmiş olduğu bulunmuştur. Ayrıca kız öğrencilerinin bilginin kaynağı, değişmezliği ve gerekçelendirilmesi hakkındaki inançlarının erkek öğrencilere göre daha gelişmiş olduğu tespit edilmiştir.
ilköğretim online

Suggestions

Lise öğrencilerinin epistemolojik inançları
Aydemir, Nurdane; Aydemir, Murat; Boz, Yezdan (2013-01-01)
Problem Durumu: Bu çalışma 9. ve 11. sınıf lise öğrencilerinin epistemolojik inançlarının belirlenmesi ve bu inançların sınıf düzeylerine ve cinsiyete göre nasıl değiştiğinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışmaya 356 (9. sınıf 193 ve 11.sınıf 163) lise öğrencisi katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Epistemolojik İnançlar Anketi kullanılmıştır. Bulgular: Veriler iki yönlü Çok Değişkenli Varyans Analizi yardımıyla çözümlenmiştir. Bu analiz sonucu yılın bilginin gerekçelendirilmesi, bilginin ...
Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Tarihi Bilgileri ile Okul Matematiğinde Tarih Kullanılmasına İlişkin Tutum ve İnanışları
Alpaslan, Mustafa; Işıksal Bostan, Mine (2016-01-01)
In this study, 6th, 7th, and 8th grade students’ knowledge of history of mathematics and their attitudes and beliefs towards the use of history of mathematics in school mathematics were investigated according to gender and grade level. Moreover, a possible statistical relationship was investigated between the addressed knowledge and attitudes and beliefs. Data was collected through Knowledge of History of Mathematics Test and Attitudes and Beliefs toward using History of Mathematics in School Mathematics Qu...
Fifth grade students’ mathematics-related beliefs
Kıbrıslıoğlu, Nermin; Haser, Çiğdem; Department of Elementary Science and Mathematics Education (2015)
The purpose of this study was to investigate 5th grade students’ mathematics related beliefs and to examine possible gender differences on students’ mathematics-related beliefs in Turkey. For this purpose, Mathematics-Related Belief Scale which specifically addressed 5th grade students’ beliefs was developed in the first phase. After ensuring the validity and reliablity of the scale, it was implemented in 14 randomly selected schools located in Sivas city center. A total of 750 students participated in the ...
Child-centred education: preschool teachers' beliefs and self-reported practices
Sak, Ramazan; Erden, Feyza; Morrison, George S. (2016-01-01)
This study analyses the beliefs and self-reported practices of preschool teachers with regard to the concept of child-centred education, as well as the consistency between these beliefs and practices. Data were collected via interviews with 20 female teachers employed in public preschools in Ankara, Turkey. The results indicated that the participants' beliefs and practices related to developmental domains were not consistent with child-centred education, whereas their beliefs and practices involving the phy...
A case study on transdisciplinary approach of integrated curriculum perspectives of early childhood teachers
Özer, Özden; Erden, Feyza; Department of Early Childhood Education (2010)
The purpose of this study is to examine teachers’ beliefs and perspectives about an applied transdisciplinary approach of integrated early childhood curriculum. While developing an integrated curriculum for early childhood education, one of the challenges for educators is delivering the themes into different disciplines. For this reason, researchers have developed different models to integrate disciplines in different ways. Transdisciplinary approach is one of the models developed for integrated curriculum....
Citation Formats
Y. Boz and N. Aydemir, “Türkiye’deki 4, 6 ve 8. Sınıf İlköğretim Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları,” ilköğretim online, pp. 1191–1201, 2011, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71389.