Lise öğrencilerinin epistemolojik inançları

2013-01-01
Aydemir, Nurdane
Aydemir, Murat
Boz, Yezdan
Problem Durumu: Bu çalışma 9. ve 11. sınıf lise öğrencilerinin epistemolojik inançlarının belirlenmesi ve bu inançların sınıf düzeylerine ve cinsiyete göre nasıl değiştiğinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışmaya 356 (9. sınıf 193 ve 11.sınıf 163) lise öğrencisi katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Epistemolojik İnançlar Anketi kullanılmıştır. Bulgular: Veriler iki yönlü Çok Değişkenli Varyans Analizi yardımıyla çözümlenmiştir. Bu analiz sonucu yılın bilginin gerekçelendirilmesi, bilginin kaynağı ve değişmezliği ve bilginin gelişimi alt boyutlarında anlamlı bir etkisinin olduğu bulunmuştur. Ayrıca, cinsiyet bakımından öğrencilerin bilginin gerekçelendirilmesi ile ilgili inançlarında kızlar lehine anlamlı bir etkisi tespit edilmiştir.
Kastamonu Eğitim Dergisi

Suggestions

Türkiye’deki 4, 6 ve 8. Sınıf İlköğretim Öğrencilerinin Epistemolojik İnançları
Boz, Yezdan; Aydemir, Nurdane (2011-01-01)
Bu çalışmanın amacı 4, 6 ve 8. sınıf ilköğretim öğrencilerinin epistemolojik inançlarını belirleme ve bu inançların sınıf düzeyine ve cinsiyete göre nasıl değiştiğinin araştırılmasıdır. Çalışmanın örneklemini 427 ilköğretim öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplamak için Epistemolojik İnançlar Anketi kullanılmıştır. Sınıf düzeyinin ve cinsiyetin epistemolojik inançlara etkisini değerlendirmek için iki yönlü çok değişkenli varyans analizi yapılmıştır. Öğrencilerin epistemolojik inançlarına sınıf düzeyinin etki...
Ortaokul Öğrencilerinin Matematik Tarihi Bilgileri ile Okul Matematiğinde Tarih Kullanılmasına İlişkin Tutum ve İnanışları
Alpaslan, Mustafa; Işıksal Bostan, Mine (2016-01-01)
In this study, 6th, 7th, and 8th grade students’ knowledge of history of mathematics and their attitudes and beliefs towards the use of history of mathematics in school mathematics were investigated according to gender and grade level. Moreover, a possible statistical relationship was investigated between the addressed knowledge and attitudes and beliefs. Data was collected through Knowledge of History of Mathematics Test and Attitudes and Beliefs toward using History of Mathematics in School Mathematics Qu...
Investigating middle school students’ achievement and strategies in proportional reasoning problems
Yılmaz, Gamze Öze; Akyüz, Didem; Department of Elementary Science and Mathematics Education (2019)
The aims of the study are to specify the academic achievement of the fifth, sixth, seventh and eighth grade students in proportional reasoning problems, to determine how the academic achievement of these students change according to problem types, to examine their solution strategies in these problems, and to reveal how these strategies diversify from fifth to eighth grade. To collect data in order to achieve these aims, a proportional reasoning test were prepared. The study was designed as a mixed study. I...
High school students' beliefs about mathematics and the teaching of mathematics
Mert, Özge; Bulut, Safure; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2004)
The purpose of the study was to investigate the high school students' beliefs about mathematics and the teaching of mathematics. The study was conducted in Ankara with 425 tenth-grade students enrolled to general, Anatolian, foreign language and vocational high schools. Two measuring instruments were utilized: 1.Beliefs about Mathematics Scale (BaMS); 2.Beliefs about the Teaching of Mathematics Scale (BTMS). The validity and reliability of these scales were tested. The design of the present research is a ca...
The attitudes of high school students’ towards philosophy course
Zencirci, Nilüfer; Engin Demir, Cennet; Department of Educational Sciences (2010)
The purpose of this study is to investigate 11th and 12th grade high school students’ attitudes towards philosophy course and to examine whether their attitudes show significant differences with respect to certain background variables such as gender, school type, grade level, GPA of previous semester, philosophy course grade from the previous semester, mother’s and father’s education level, number of books available at home, and numbers of books read in the previous year. The sample consisted of 1322 high s...
Citation Formats
N. Aydemir, M. Aydemir, and Y. Boz, “Lise öğrencilerinin epistemolojik inançları,” Kastamonu Eğitim Dergisi, pp. 1305–1316, 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78207.