Lise öğrencilerinin epistemolojik inançları

2013-01-01
Aydemir, Nurdane
Aydemir, Murat
Boz, Yezdan
Problem Durumu: Bu çalışma 9. ve 11. sınıf lise öğrencilerinin epistemolojik inançlarının belirlenmesi ve bu inançların sınıf düzeylerine ve cinsiyete göre nasıl değiştiğinin araştırılması amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışmaya 356 (9. sınıf 193 ve 11.sınıf 163) lise öğrencisi katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Epistemolojik İnançlar Anketi kullanılmıştır. Bulgular: Veriler iki yönlü Çok Değişkenli Varyans Analizi yardımıyla çözümlenmiştir. Bu analiz sonucu yılın bilginin gerekçelendirilmesi, bilginin kaynağı ve değişmezliği ve bilginin gelişimi alt boyutlarında anlamlı bir etkisinin olduğu bulunmuştur. Ayrıca, cinsiyet bakımından öğrencilerin bilginin gerekçelendirilmesi ile ilgili inançlarında kızlar lehine anlamlı bir etkisi tespit edilmiştir.
Citation Formats
N. Aydemir, M. Aydemir, and Y. Boz, “Lise öğrencilerinin epistemolojik inançları,” pp. 1305–1316, 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78207.