Psikolojik Danışmanların Kendi Yasları ve Özbakım

2017-01-01
Padır, Mehmet Ali
Erdur Baker, Özgür

Suggestions

Psikolojik Danışmanların Kültürel Kucaklayıcılığı
Canel Çınarbaş, Deniz (2016-05-09)
Psikolojik danışma ve kültürel faktörler
Erdur Baker, Özgür (2007-09-01)
Ülkemizde de yaygın olarak kabul gören Batı kültürü kaynaklı psikolojik danışma kuram ve uygulamaları doğal olarak içinde geliştiği toplumun tarihsel gelişim sürecinde biçimlenmiş ve Batılı kuramcılar, varsayımlarına ister istemez kendi kültürlerinin değer yargılarını ve düşünüş tarzlarını yansıtmışlardır. Bu çalışmada Psikolojik danışmanlık alanının dayandığı kuramsal temeller, psikolojik danışma uygulamaları, danışan ve psikolojik danışman arasındaki terapötik ilişki konuları Kültürel ve Kültürlerarası Ps...
Psikolojik danışma ve rehberlik öğrencilerinin cinsel bilgi kaynakları
Topkaya, Nursel; Sümer, Zeynep (null; 2007-10-17)
Psikolojik Danışma Öz Yeterlik Ölçeği Türkçe Formu'nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Pamukçu, Burcu; Demir, Ayhan Gürbüz (2013-01-01)
Bu çalışmanın amacı Psikolojik Danışma Öz-Yeterlik Ölçeği Türkçe Formu’nun (PDÖÖ) geçerlik ve güvenirliğini test etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu değişik illerde bulunan on bir üniversitenin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programı dördüncü sınıfında eğitim görmekte olan 470 psikolojik danışman adayı oluşturmuştur. Ölçeğin yapı geçerliği kapsamında yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, ölçeğin Türkçe formunun orijinalinde olduğu gibi üç faktörlü bir yapıya sahip olduğunu ortaya koym...
Psikolojik danışman eğitiminin göz ardı edilen öğesi: Cinsellik eğitimi
Sümer, Zeynep (2007-09-01)
Citation Formats
M. A. Padır and Ö. Erdur Baker, Psikolojik Danışmanların Kendi Yasları ve Özbakım. 2017, p. 411.