Psikolojik danışma ve kültürel faktörler

2007-09-01
Ülkemizde de yaygın olarak kabul gören Batı kültürü kaynaklı psikolojik danışma kuram ve uygulamaları doğal olarak içinde geliştiği toplumun tarihsel gelişim sürecinde biçimlenmiş ve Batılı kuramcılar, varsayımlarına ister istemez kendi kültürlerinin değer yargılarını ve düşünüş tarzlarını yansıtmışlardır. Bu çalışmada Psikolojik danışmanlık alanının dayandığı kuramsal temeller, psikolojik danışma uygulamaları, danışan ve psikolojik danışman arasındaki terapötik ilişki konuları Kültürel ve Kültürlerarası Psikoloji alanındaki gelişmelerin ışığında gözden geçirilerek ülkemizdeki uygulamalar için bazı öneriler sunulmaya çalışılmıştır.
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi

Suggestions

Psikolojik Danışma Öz Yeterlik Ölçeği Türkçe Formu'nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Pamukçu, Burcu; Demir, Ayhan Gürbüz (2013-01-01)
Bu çalışmanın amacı Psikolojik Danışma Öz-Yeterlik Ölçeği Türkçe Formu’nun (PDÖÖ) geçerlik ve güvenirliğini test etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu değişik illerde bulunan on bir üniversitenin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programı dördüncü sınıfında eğitim görmekte olan 470 psikolojik danışman adayı oluşturmuştur. Ölçeğin yapı geçerliği kapsamında yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, ölçeğin Türkçe formunun orijinalinde olduğu gibi üç faktörlü bir yapıya sahip olduğunu ortaya koym...
A Study on Visibility Analysis of Urban Landmarks: The Case of Hagia Sophia (Ayasofya) In Trabzon
Kalın, Arzu; Yılmaz, Demet (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2012-6-1)
Nüfus artışını kaldırabilecek fiziksel mekânları, fiziksel altyapıları aynı hızla ve düzenle büyütemeyen kentler için doğa ile bütünleşmenin kaybolduğu ve toplumsal yaşam biçimlendirme birlikteliğinin koptuğu plansız, kimliksiz, estetikten uzak, yaşanabilirliği zayıf mekânlara dönüşmek, kaçınılmazdır. Bu değişim kendini en çarpıcı biçimde insankent ilişkisinde göstermektedir. İnsanlar kolay anlaşılır, kimlikli, okunabilir kentler yerine çarpık yapılaşmanın olduğu kalitesiz çevrelerde yaşamlarını sürdürmek z...
Urban culture and space relations : \ Sakarya Caddesi as an entertainment space in Ankara
Yetkin, Sultan; Rittersberger Tılıç, Helga İda; Department of Sociology (2004)
The purpose of this thesis is to research the relation between spatial structures and social relations including the cultural ones. This study specifically researches the relation between the construction and the representation of urban space and urban culture in Sakarya Caddesi as an instance of society-space interaction. This research focuses on Sakarya Caddesi where various urban cultural practices such as entertainment, has intensified. It deals with the constitution and representation of this entertain...
Kentsel Bağlamda Müzeleşme: Sultanahmet Bölgesi’nin Müze Alanına Dönüşümü
Aykaç Leıdholm, Pınar (2020-08-01)
Kültür eksenli kentsel dönüşüm politikalarının bir parçası olarak müze kavramı yapı sınırından kente yayılmış ve kentsel dönüşümün önemli bir bileşeni haline gelmiştir. Müzeleşme olarak adlandırılan bu dönüşümün sonucunda; kentsel alanların bazı nitelikleri kasıtlı olarak öne çıkartılıp, korunup, sunulurken; diğer nitelikleri ihmal edilmiştir. Bu nedenle müzeleşme, çoğunlukla yaşayan bir kent parçasının turistlere yönelik kurgulanmış bir sahne olmasına neden olur. Günümüzde, kültürün somut ve somut olmayan ...
Kimya öğretmen adaylarının kimya bilgilerini kullanarak günlük hayat olaylarını açıklama düzeyleri
Ekiz Kıran, Betül; Kutucu, Elif Selcan; Kılınç, Selçuk; Soysal, Ceren; Boz, Yezdan (null; 2016-09-30)
Öğrencilerin okulda öğrendikleri fen kavramlarını gündelik hayat ile ilişkilendirmeleri, öğrencilerin bu kavramları daha kalıcı öğrenmelerine ve gündelik yaşantılarında karşılaştıkları problemlere mantıksal çözüm üretmelerine olanak sağlar. Bu çalışmanın amacı geleceğin öğretmenleri olan kimya öğretmen adaylarının gündelik hayatta karşılaştığımız olayları kimya bilgilerini kullanarak açıklama düzeylerini tespit etmektir. Çalışmada nitel araştırma yönteminden yararlanılmıştır. 4.sınıf kimya öğretmenliği öğre...
Citation Formats
Ö. Erdur Baker, “Psikolojik danışma ve kültürel faktörler,” Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, pp. 109–122, 2007, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/76397.