Psikolojik Danışma Öz Yeterlik Ölçeği Türkçe Formu'nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

2013-01-01
Pamukçu, Burcu
Demir, Ayhan Gürbüz
Bu çalışmanın amacı Psikolojik Danışma Öz-Yeterlik Ölçeği Türkçe Formu’nun (PDÖÖ) geçerlik ve güvenirliğini test etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu değişik illerde bulunan on bir üniversitenin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programı dördüncü sınıfında eğitim görmekte olan 470 psikolojik danışman adayı oluşturmuştur. Ölçeğin yapı geçerliği kapsamında yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, ölçeğin Türkçe formunun orijinalinde olduğu gibi üç faktörlü bir yapıya sahip olduğunu ortaya koymuştur. Bu faktörlerin kapsadığı alt boyutlara ilişkin yapı da doğrulanmıştır. Ölçeğin benzer ölçekler geçerliği kapsamında yapılan çalışmalar, PDÖÖ ve Psikolojik Danışma Beceri Ölçeği’nden (PDBÖ) elde edilen toplam puanlar ve benzer alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. PDÖÖ’nün iç tutarlık katsayısı .98 olarak hasaplanmıştır. Alt boyutlarının iç tutarlık katsayıları sırasıyla Yardım Becerileri Öz-Yeterliği için .92, Oturum Yönetmeye İlişkin Öz-yeterlik alt boyutu ve Psikolojik Danışma Sürecindeki Zorluklara İlişkin Öz-yeterlik alt boyutları için .95 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak elde edilen bulgular, PDÖÖ’nün yeterli psikometrik özelliklere sahip olduğuna ve psikolojik danışman adaylarının psikolojik danışma öz-yeterlik düzeylerini ölçmek amacıyla kullanılabileceğine işaret etmektedir.
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi

Suggestions

Bakıcı İyilik Ölçeği nin uyarlama güvenirlik ve geçerlik çalışması
Demirtepe Saygılı, Dilek; Bozo Özen, Özlem (2009-01-01)
Bu çalışmanın amacı, kronik hastalığı olan bir aile bireyinin bakımını üstlenen bakıcıların iyilik düzeylerini ölçmek üzere geliştirilmiş olan Bakıcı İyilik Ölçeği’ni (Berg-Weger, Rubio ve Tebb, 2000) Türkçe’ye uyarlamak ve Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğini test etmektir. Ölçek temel ihtiyaçlar ve yaşamsal faaliyetler olmak üzere 2 alanda bakıcıların günlük işleyiş düzeylerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Çalışmanın 200 kişilik örneklemi, kronik hastalığa sahip bir aile bireyinin bakımını üstlenen birinc...
Eşli ruminasyon ölçeğinin Türkçe uyarlaması geçerlik ve güvenirlik çalışması
Bugay Tuna, Aslı; Erdur Baker, Özgür (2015-01-01)
Bu araştırmanın amacı, Eşli Ruminasyon Ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik özelliklerinin incelenerek Türkçeye kazandırılmasıdır. Çalışmanın katılımcılarını birbirinden bağımsız ve ulaşılabilir örneklem yoluyla seçilmiş iki farklı üniversite öğrenci grubu oluşturmaktadır. Birinci çalışma grubu 256 (146 Kadın, 110 Erkek) üniversite öğrencisinden oluşmaktadır. Ölçeğin test-tekrar test güvenilirliğini ölçmek için ulaşılan ikinci çalışma grubuise 113 (72 Kadın, 41 Erkek) öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilere Eşli R...
Erkeklere ilişkin çelişik duygular ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması
Sakallı, Nuray (2008-01-01)
Bu çalışmanın amacı erkeklere ilişkin tutumları düşmanca ve korumacı olarak iki alt boyuta ayıran Erkeğe İlişkin Çelişik Duygular Ölçeği’nin (EÇDÖ; Glick ve Fiske, 1999) Türk öğrenci örnekleminde geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Bu araştırmaya, 412’si erkek ve 442’si kadın olmak üzere toplam 854 Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencisi katılmıştır. Katılımcıların tümünün yaş ortalaması 20.59 (S = 1.80) yıl olarak bulunmuştur. Katılımcılar EÇDÖ ölçeği ile birlikte Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği’n...
Üç Aşamalı Elektrokimya Kavram Testinin Geliştirilmesi
Şen, Şenol; Yılmaz, Ayhan; Geban, Ömer (2018-06-01)
Bu çalışmanın amacı, lise öğrencilerinin elektrokimya konusundaki kavramsal anlamalarını belirlemek amacıyla üç aşamalı bir kavram testi geliştirmek, güvenirlik ve geçerlik çalışmalarını yapmaktır. Çalışmaya 268 lise öğrencisi katılmıştır. Öğrencilerin, yaşları 16-20 arasında değişmektedir. Çalışmada üç aşamadan oluşan 29 soruluk bir test kullanılmıştır. Kapsam ve görünüş geçerliği için uzman görüşü alınmıştır. Madde analizlerini yapmak için testin toplam puanlarına göre alt %27 ve üst %27’lik gruplar belir...
ODTÜ öğrencilerinde yardım arama davranışıThe help-seeking behaviors of METU students
Koydemir, Selda; Demir, Ayhan Gürbüz (2005-01-01)
Bu çalışmada amaç, üniversite öğrencilerinin yardım arama davranışını incelemek ve öğrencilerin hangi sorunlar için kim ya da kimlerden yardım aradığını araştırmaktır. Bu çalışmaya Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden rasgele seçilmiş olan 133 (79 kız, 54 erkek) öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin farklı problem alanları için hangi kaynak ya da kaynaklardan yardım aradıklarını belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen bir ölçme formu kullanılmıştır. Formu oluşturmak için ilgili...
Citation Formats
B. Pamukçu and A. G. Demir, “Psikolojik Danışma Öz Yeterlik Ölçeği Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması,” Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, pp. 212–221, 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79267.