Psikolojik Danışma Öz Yeterlik Ölçeği Türkçe Formu'nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

2013-01-01
Pamukçu, Burcu
Demir, Ayhan Gürbüz
Bu çalışmanın amacı Psikolojik Danışma Öz-Yeterlik Ölçeği Türkçe Formu’nun (PDÖÖ) geçerlik ve güvenirliğini test etmektir. Araştırmanın çalışma grubunu değişik illerde bulunan on bir üniversitenin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programı dördüncü sınıfında eğitim görmekte olan 470 psikolojik danışman adayı oluşturmuştur. Ölçeğin yapı geçerliği kapsamında yapılan doğrulayıcı faktör analizi sonuçları, ölçeğin Türkçe formunun orijinalinde olduğu gibi üç faktörlü bir yapıya sahip olduğunu ortaya koymuştur. Bu faktörlerin kapsadığı alt boyutlara ilişkin yapı da doğrulanmıştır. Ölçeğin benzer ölçekler geçerliği kapsamında yapılan çalışmalar, PDÖÖ ve Psikolojik Danışma Beceri Ölçeği’nden (PDBÖ) elde edilen toplam puanlar ve benzer alt boyutları arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koymuştur. PDÖÖ’nün iç tutarlık katsayısı .98 olarak hasaplanmıştır. Alt boyutlarının iç tutarlık katsayıları sırasıyla Yardım Becerileri Öz-Yeterliği için .92, Oturum Yönetmeye İlişkin Öz-yeterlik alt boyutu ve Psikolojik Danışma Sürecindeki Zorluklara İlişkin Öz-yeterlik alt boyutları için .95 olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak elde edilen bulgular, PDÖÖ’nün yeterli psikometrik özelliklere sahip olduğuna ve psikolojik danışman adaylarının psikolojik danışma öz-yeterlik düzeylerini ölçmek amacıyla kullanılabileceğine işaret etmektedir.
Citation Formats
B. Pamukçu and A. G. Demir, “Psikolojik Danışma Öz Yeterlik Ölçeği Türkçe Formu’nun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması,” pp. 212–221, 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79267.