ELMALI-GÖMBE VE AKSU HAVZALARININ MİYOSENYAŞLI ÇÖKELLERİNİN PALEOBATİMETRİK EVRİMİ(TÜRKİYE)

2018-04-27
Şiş, Fatih Seçkin
Kouwenhoven, Tanja
Kaymakcı, Nuretdin
Koç, Ayten
Geç Senozoyik Antalya Havzası, Isparta Büklümü içerisindeki Batı Toroslar Mesozoyik otokton karbonat platformunun üzerinde uyumsuz olarak gelişmiştir. Elmalı-Gömbe Havzası, Isparta Büklümü’nün batı kanadında yer alır ve Beydağları Platformu üstünde, Likya Napları’nın doğusunda bir ön ülke havzası olarak gelişmiştir. Bununla birlikte, Aksu Havzası Isparta Büklümü’nün iç kısmında gelişmiş olup doğuda Aksu Fayı ile sınırlanmıştır. Bu havzalar evrimleri sırasında düşey hareketler ve çökelme miktarındaki değişime bağlı olarak önemli batimetrik değişiklikler gösterir. Bu çalışma, bu havzaların paleobatimetrik evriminin detaylı bir incelemesini kapsar. Yapılan paleobatimetrik çalışma, foraminifer faunasını kullanarak bu havzaların çökelme derinliğinin belirlenmesini içerir. Uygulanan yöntem, su derinliği ile ilişkili olan bentik foraminifer miktarı ile planktonik foraminifer miktarının oranlanmasına dayanır. Planktonik foraminiferlerin toplam foraminifer popülasyonuna oranı (%P) sığdan derine doğru artar. Bununla birlikte, bazı bentik foraminiferler, oksijen seviyesinden doğrudan etkilenir ve stres belirteçleri olarak kabul edilirler ve bu nedenle popülasyon oranı hesaplamasına dahil edilmezler. Buna ek olarak, karbonat kabuk çözünmesi planktonik foraminiferlerde bentik olanlara göre daha yaygındır. Bu durum yanlış hesaplamalara neden olabilir. Fakat yine de, bentik türlerin belirlenmesi ve tanınması bile bu komplikasyonun üstesinden gelmek için yeterlidir. Ayrıca, elde edilen niceliksel verileri, derinlik belirteçleri olan bentik foraminifer türleri kullanarak, nitel olarak doğrulamak mümkündür. Aksu havzasının depolanma derinliğindeki genel eğilime bakıldığında sığlaştığı görülmektedir ve kesitin orta seviyelerinde sedimantasyon oranı çökme oranını geçmektedir. Gömbe havzasının türbiditik fasiyeslerinin işaret ettiği hızlı depolanmaya rağmen, birçok seviyede hesaplanan sonuçlar çökelmenin bin metre kadar derinlikte gerçekleştiğini göstermektedir.
71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2018

Suggestions

Haymana Havzası’nda kretase-paleojen sınır tabakalarındaki planktonik foraminiferlerin bolluk ve çeşitlilik değişimleri ve kitlesel yokoluş düzeyi üzerine yeni gözlemler
Karabeyoğlu, Uygar; Altıner, Sevinç; Altıner, Demir (null; 2017-04-01)
Son büyük kitlesel yokoluş olan Kretase-Paleojen geçişi öncesi planktonik foraminifer türlerindeki bolluk ve çeşitlilik paleoortamsal ve paleoiklimsel yorumlamalarda son derece önemlidir. Bunun için Haymana Havzası’nın kuzey kesiminde yer alan istifteki Haymana Formasyonu’ndan Yeşilyurt Formasyonu’na geçen 14,53 metrelik kesit ölçülmüş, Paleosen sınırına kadar olan son 3,75 metrelik kısımda ise 63 ve 150 mikronluk eleklerin üzerinde kalan planktonik foraminiferler toplanmış, bunların sayısal bolluk ve çeşit...
MODELING ELECTRICITY MARKETS BY INTEGRATING RENEWABLE ENERGY
PAKYARDIM, YUSUF KENAN; Gaygısız Lajunen, Esma; Department of Economics (2022-9-27)
Sustainability concerns arising from anthropogenic climate change necessitated fundamental changes in the electricity sector. As set out in the 2015 Paris Agreement, the key element to deal with the threat posed by climate change is to increase the shares of renewable sources in exchange for reducing the shares of fossil fuels. Nevertheless, the traditional electricity systems have not evolved in a way to accommodate large-scale renewable energy smoothly. The large-scale integration of renewable energy pose...
GEOCHEMISTRY AND PETROGENESIS OF THE ARC-RELATED KÖSDAĞ METAVOLCANICS, SOUTHERN CENTRAL PONTIDES, NORTHERN TURKEY
Berber, Faruk; Sayıt, Kaan; Department of Geological Engineering (2021-12-27)
The Kösdağ Metavolcanics (KM) in the southern Central Pontides crops out between the Izmir-Ankara-Erzincan Suture Zone (IAESZ) in the south and the Sakarya Composite Terrane in the north. The unit is represented by a low-grade metamorphic assemblage including meta-basics, meta-intermediates, and meta-felsics, interlayered with recrystallized limestone, mudstone, and chert. While the unit is bounded to the north by the North Anatolian Fault Zone (NAFZ), the Dikmen Formation stratigraphically overlie the unit...
AVRUPA KOMŞULUK POLİTİKASI: GÜRCİSTAN VE AZERBAYCAN’DA DEMOKRATİKLEŞME/OTORİTERLEŞME ÖRNEKLERİ
Ayata, Ayşe; Şentürk, Sezin; Karadağ, Yelda(2017-12-31)
Önerilen projenin amacı, Avrupa Birliği ile Sovyet-sonrası Azerbaycan ve Gürcistan’ın ilişkilerini Avrupa Komşuluk Politikası (European Neighbourhood Policy) doğrultusunda incelemektir. Avrupa Birliği’nin eski Sovyet ülkeler üzerinde olan etkisinin analizini yapmayı hedefleyen bu proje Doğu Ortaklığı’nın (Eastern Partnership) altıncı yılında Gürcistan ve Azerbaycan özelinde bu iki farklı Sovyet-sonrası devletin AB ile olan ilişkilerini analiz edecek olup, söz konusu işbirliğinin bu iki ülkede demokratikleşm...
Orta Asya Ülkelerinde Rejim Değişikliğinin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Üzerindeki Etkileri
Ayata, Ayşe; Doğangün, Huriye Gökten; Şentürk, Sezin(2018-12-31)
Sovyetler Birliğinin dağılması ile 1990'lı yıllarda Orta Asya ülkelerinde başlayan demokratikleşme hareketleri uzun soluklu olmamıştır. Son yıllarda dini, etnik ve bölgesel çatışmalar etrafında otokratik yönetimler konsolide olmuş, toplumsal muhalefet susturulmus ve toplumsal eşitsizliklerle mücadele yavaşlamaya başlamıştır. Bu kapsamda, gerek Sovyetler döneminde gerekse 1990'lı yıllarda demokratikleşme çabaları etrafında toplumsal cinsiyet eşitliğinde edinilen kazanımlar sekteye uğramaktadır.
Citation Formats
F. S. Şiş, T. Kouwenhoven, N. Kaymakcı, and A. Koç, “ELMALI-GÖMBE VE AKSU HAVZALARININ MİYOSENYAŞLI ÇÖKELLERİNİN PALEOBATİMETRİK EVRİMİ(TÜRKİYE),” 2018, p. 221, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://www.jmo.org.tr/resimler/ekler/9ee599173fc3528_ek.pdf.