Ağaç Yapılı Verilerin Kümelenmesi

2018-06-26
Geleneksel k umeleme y ontemleri veri objelerinin noktasaloldu gunu varsaymaktad r. Fakat geli sen ol c um tekniklerive daha detayl analizlere ihtiya c duyulmas sebebiyleg un um uzde daha karma s k veri k umeleri toplanmaktad r.Bu cal smada, a g rl kl veya a g rl ks z kenarl , k ok u olanbir a ga c yap s na sahip veri objelerinin k umelenmesiproblemi ele al nm st r. Bu tarz a ga c yap l veri k umelemeproblemleri biyoloji, n orobilim veya sosyal a glar gibibir cok alanda kar s m za c kmaktad r. Ele al nan problemin c oz um u i cin kortalamalar (kmeans) tabanl biralgoritma onerilmi stir. Bu algoritma, k ume merkezlerinitemsil eden a ga clarla (centroid tree) ba slayarak atama vemerkez g uncelleme a samalar n c oz um yak nsayana kadartekrarlar. Atama a samas nda, her veri objesi D u g umKenar Ort u smesi (DK O, Vertex Edge Overlap) ol c ut uneg ore en benzer olan merkez a gaca atan r. DK O ol c ut u\fazla say da ortak kenar ve d u g ume sahip iki a ga cbenzerdir" krini temel al r. G uncelleme a samas nda,her merkez kendisine atanan veri objeleri g oz on undebulundurularak g uncellenir. A ga clar n a g rl ks z kenarl oldu gu durumda, verilen bir k umenin merkez a gac n bulmak i cin do grusal olmayan bir tamsay l programlamaform ulasyonu onerilmi stir. Bahsi ge cen merkez a ga c,kendisi ile o k umeye atanan a ga clar aras ndaki DK Ode gerlerinin toplam n en coklayan a ga ct r. Onerilenform ulasyonun c oz um u i cin optimal sonucu bulansezgisel bir y ontem kullan lm st r. A ga clar n a g rl kl kenarl oldu gu durumda ise, k ume merkezini bulmaki cin do grusal olmayan bir programlama form ulasyonu onerilmi s ve sezgisel bir …
Citation Formats
D. Dinler, M. K. Tural, and N. E. Özdemirel, “Ağaç Yapılı Verilerin Kümelenmesi,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71558.