Bir devlet kurumunda ISO 9002 eğitimine yönelik tutumların belirleyicileri ve boyutları

2008-01-01
Bu çalışmada, örgüte yönelik tutumlar ile Türkiye’deki bir devlet kurumunda verilen ISO 9002 eğitim programına yönelik tutumlar arasındaki ilişki incelenmiştir. Çalışmaya kurumun her düzeyinden 172 kişi katılmıştır. Sorular yazarın danışmanlığında geniş çaplı bir kurum anketinin parçası olarak hazırlanmıştır. Bireylerin kurum yaşamının farklı boyutlarına yönelik algıları ile ilgili maddelerine uygulanan faktör analizi sonucunda altı boyut bulunmuştur. Bunlar sırasıyla; genel doyum, işe bağlılık, ücret ile ilgili doyum, fi ziksel çevre ile ilgili doyum, beceri kullanımı ve iş stresidir. Buna ilaveten ankette kurumun hizmetiçi eğitimine ve ISO 9002 eğitimine yönelik sorular da yer almıştır ve bu sorulara uygulanan faktör analizi sonucu iki faktör elde edilmiştir. Bu faktörler “algılanan bilgi yeterliği” ve “algılanan yararlılık”tır. Ayrıca, hizmetiçi eğitime yönelik tutumlarla ilgili maddeler “eğitime karşı tutum” değişkeni olarak ele alınmıştır. Faktör analizleri sonucu elde edilen alt ölçeklerin çoğunun kabul edilebilir düzeyde güvenilir olduğu görülmüştür. Verilen eğitimle ilgili alt ölçekleri yordayan örgüt değişkenlerinin belirlemek için bir dizi hiyerarşik regresyon analizi yapılmıştır. Bulgular, kazanılmış bilgi yeterliği algısını, sadece hizmetiçi eğitime yönelik olumlu tutumun, diğer bütün demografi k değişkenlerin ötesinde, marjinal düzeyde yordadığını göstermiştir. Ayrıca, bulgular insanların iş doyumu ve hizmetiçi eğitimin yararlılığına olan inançları arttıkça, kurum tarafından düzenlenen eğitim programlarının yararına olan inançlarının da arttığını göstermiştir.
Türk Psikoloji Yazıları

Suggestions

An assessment of the professional development needs of English language instructors working at a state university
Ekşi, Gül; Çapa Aydın, Yeşim; Department of Educational Sciences (2010)
The main purpose of this study was to assess the professional development needs of the English language instructors working at a state university in Istanbul. Ninety-two instructors teaching preparatory classes constituted the population of the study. Within that needs assessment, the instructors’ perceptions of professional development, the most common professional development activities instructors practice, factors that hindered instructors from attending professional development activities, the most dif...
Bir Yükseköğretim Kurumunda Yeni Öğretim Görevlilerine Verilen Hizmet İçi Eğitim Programının Değerlendirilmesi
Tekir, Serpil (2021-09-01)
The purpose of this study is to evaluate an in-service training program given to the new faculty working at the School of Foreign Languages at a public university in Turkey in terms of its implementation and effectiveness. The study adopted a qualitative case study design. The data were collected by semi-structured interview method from 12 lecturers who attended the inservice training program. At the end of the study, it was found that the in-service training program contributed significantly to the new fac...
Türkiye’de Faaliyette Bulunan Uluslararası Ortak Girişimlerde Örgüt Kültürü: Yerel Sosyo-Kültürel Bağlamın Eşbiçimlilik Etkisi
İlhan, Tülay (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2008-12)
Çalışma, yerel sosyo-kültürel bağlamın Türkiye’de faaliyette bulunan uluslararası ortak girisimlerin (UOG) örgüt kültürleri üzerindeki esbiçimlilik etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Burada UOG’lerin örgüt kültürleri ve yerel sosyo-kültürel bağlam hem uygulama hem de değer düzeyinde, varolan literatürden hareketle geliştirilen, ortaklaşa davranısçılık, güç mesafesi, belirsizlikten kaçınma, performansa ilişkin yönelim, zamana ilişkin yönelim ve paternalizm kültürel boyutlarında ele alınmaktadır. UOG’lerin...
Rights-based civil society organizations and democratization in Turkey
Tanca, Dersu Ekim; Alpan, Başak Zeynep; Department of European Studies (2019)
This thesis investigates the role of the rights-based civil society organizations in promoting democratization in Turkey. I consider rights-based civil society organizations as focal actors for democratization because they initiate, secure and advance democratic rule by upholding liberties and freedoms. From the late Ottoman period to the 198ights-based civil society organizations were absent. However, after the 1980s, they emerged to represent different right themes. By employing the existing literature on...
The examination of guidance and research centers’ administrators’ conflict management strategies with the perceptions of self and teachers
Cebeci, Sülbiye; Şimşek, Hasan; Department of Educational Sciences (2006)
The purpose of this study is to examine conflict management strategies of administrators who are working in Guidance & Research Centers (GRCs) of Central Anatolia with the perceptions of teachers and administrators themselves. The subjects of this study included 30 administrators and 141 teachers who worked in the 30 GRCs in 13 cities of Central Anatolia of Turkey. Data collection was carried out by using quantitative techniques. A survey technique was used to collect data. A questionnaire which was transla...
Citation Formats
R. Bilgiç, “Bir devlet kurumunda ISO 9002 eğitimine yönelik tutumların belirleyicileri ve boyutları,” Türk Psikoloji Yazıları, pp. 0–0, 2008, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71786.