Romantik İlişkilerde Sorun Çözme Becerileriyle İlişkili Faktörler: Yaşam Doyumu ve Diğerkâmlığın Yordayıcı Etkisi

2020-06-01
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin romantik ilişkideki sorun çözme becerilerini yaşam doyumu, diğerkâmlık düzeyleri açısından ve bazı demografik değişkenlere göre incelemektir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Veri toplamak için, araştırmacının hazırladığı Kişisel Bilgi Formu, Ergenler İçin Romantik İlişkilerde Sorun Çözme Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği ve Diğerkâmlık Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına bakıldığında romantik ilişkilerde sorun çözme ile diğerkâmlık ve yaşam doyumu arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Romantik ilişkilerde sorun çözme becerisi romantik ilişkiye sahip olma durumuna göre anlamlı bir fark göstermektedir. Ayrıca, yaşam doyumu ve diğerkâmlık değişkenleri romantik ilişkide sorun çözme becerisinin% 20'sini açıklamaktadır. Sonuç olarak, kişinin kendisiyle doğrudan ilgili olan diğerkâmlık ve çevrenin de etkisinden kaynaklanan yaşam doyumunun, romantik ilişkilerde sorun çözme becerisini yordadığı bulunmuştur. Bu nedenle, bu çalışmanın romantik ilişkiler literatürüne katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Ayrıca, bu araştırma romantik ilişkisi olan ve olmayan kişilerin sorun çözme becerilerini karşılaştırmak açısından önemlidir.

Citation Formats
Ö. S. Kaya, “Romantik İlişkilerde Sorun Çözme Becerileriyle İlişkili Faktörler: Yaşam Doyumu ve Diğerkâmlığın Yordayıcı Etkisi,” Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, vol. 3, no. 1, pp. 33–56, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/en/pub/apdad/issue/55777/639053.