Romantik İlişkilerde Sorun Çözme Becerileriyle İlişkili Faktörler: Yaşam Doyumu ve Diğerkâmlığın Yordayıcı Etkisi

2020-06-01
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin romantik ilişkideki sorun çözme becerilerini yaşam doyumu, diğerkâmlık düzeyleri açısından ve bazı demografik değişkenlere göre incelemektir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Veri toplamak için, araştırmacının hazırladığı Kişisel Bilgi Formu, Ergenler İçin Romantik İlişkilerde Sorun Çözme Ölçeği, Yaşam Doyumu Ölçeği ve Diğerkâmlık Ölçeği kullanılmıştır. Araştırma sonuçlarına bakıldığında romantik ilişkilerde sorun çözme ile diğerkâmlık ve yaşam doyumu arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Romantik ilişkilerde sorun çözme becerisi romantik ilişkiye sahip olma durumuna göre anlamlı bir fark göstermektedir. Ayrıca, yaşam doyumu ve diğerkâmlık değişkenleri romantik ilişkide sorun çözme becerisinin% 20'sini açıklamaktadır. Sonuç olarak, kişinin kendisiyle doğrudan ilgili olan diğerkâmlık ve çevrenin de etkisinden kaynaklanan yaşam doyumunun, romantik ilişkilerde sorun çözme becerisini yordadığı bulunmuştur. Bu nedenle, bu çalışmanın romantik ilişkiler literatürüne katkıda bulunduğu düşünülmektedir. Ayrıca, bu araştırma romantik ilişkisi olan ve olmayan kişilerin sorun çözme becerilerini karşılaştırmak açısından önemlidir.
Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi

Suggestions

Romantik İlişkilerde Problem Çözme Becerilerinin Empati ve Mental İyi Oluş Açısından İncelenmesi
Kaya, Özgür Salih (2018-04-01)
The purpose of this study was to investigate the university students’ problem solving skills that they face in their romantic relationships in terms of on empathy and mental well-being levels of these individuals and some demographic variables. Data were collected from 284 female and 226 male, a total of 510 students studying at Recep Tayyip Erdoğan University in 2016-2017 academic year autumn semester. The personal information form designed by the researcher, Problem Solving in Romantic Relationship Scale ...
Romantik ilişkilerle ilgili kalıpyargılara karşı tutumlar
Sakallı, Nuray (2001-01-01)
Bu araştırmanın amacı romantik ilişkilerle ilgili kalıpyargılara karşı tutumları ölçmek ve ayrıca, belirtilen bu tutumları cinsiyet farklılığının ve cinsiyetçiliğin (sexism) nasıl etkileyeceğini araştır­maktır. Bu amaçla 291 Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencisinden romantik ilişki ile ilgili bazı kalıpyargılara karşı düşüncelerini ve duygularını belirtmeleri istenmiştir. Bunun yanında, düşmanca ve dostça cin...
Romantik İlişkide Görülen Obsesif Kompulsif Belirtiler ve Risk Faktörleri
Akkaya, Gözde; Yılmaz, Tuğba (ODTÜ- AYNA Klinik Psikoloji Destek Ünitesi, 2021-10)
Pek çok ilişki bağlamında görülebilen ilişki temalı obsesif kompulsif belirtiler, genellikle romantik ilişkilerde araştırılan bir konu olmuştur. Romantik ilişkilerde görülen obsesif kompulsif belirtiler; ilişki odaklı ve partner odaklı olarak iki boyutta ele alınmaktadır. Bu belirti kümesi, bireylerin yaşamlarını olumsuz yönde etkilediği gibi çift ilişkileri bağlamında da çeşitli zorlanmalara neden olabilmekte ve ilişki kalitesini zedeleyebilmektedir. Bu çalışmanın amacını romantik ilişki temalı obsesif kom...
Jealousy, basic need satisfaction and well-being in romantic relationships
Aykutoğlu, Bülent; Cingöz Ulu, Banu; Department of Psychology (2021-1-29)
The primary aim in this dissertation was to propose the Jealousy-Basic Need Satisfaction Model derived from Self-Determination Theory (SDT), claiming jealousy thwarts basic need satisfaction, which in turn results with lower individual and relationship well-being. The model was tested across six studies with cross-sectional, longitudinal, and experimental designs. Studies 1 and 2 provide correlational evidence. Study 3 provide longitudinal evidence that males reported lower basic need satisfaction, and in t...
Okuma ve Soru Yanıtlama Sürecinde Oluşan Düşünme Süreçleri ve Beyin Aktivasyonları Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesi: Disiplinler Arası bir Çalışma
Cedden, Gülay; Yağcıoğlu, Süha; Eken, Aykut; Çakar, Tuna(2015-12-31)
Bu projenin amacı, okuduğunu anlama kapsamında öğrencilere verilen doğrudan çıkarım ve üst düzey becerileri ölçen açık uçlu ve çoktan seçmeli soruların beyin faaliyetlerini nasıl değiştirdiği incelemektir. Bu anlamda okuduğunu anlamaya yönelik metinlere dayanan ve metin içinde doğrudan verilen bilgilerin ayırt edilmesi ile kapalı anlamların ayırt edilmesine yönelik hazırlanan çoktan seçmeli ve yanıtı sınırlandırılmış açık uçlu sorular uyarıcı olarak kullanılacak, deneysel desende beyin faaliyetleri EEG yö...
Citation Formats
Ö. S. Kaya, “Romantik İlişkilerde Sorun Çözme Becerileriyle İlişkili Faktörler: Yaşam Doyumu ve Diğerkâmlığın Yordayıcı Etkisi,” Aile Psikolojik Danışmanlığı Dergisi, pp. 33–56, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/en/pub/apdad/issue/55777/639053.