Kısıtlayıcı Değil, Hedef Direktifler

2009-10-01
Çakıcı, Fatma Zehra
Sorguç, Arzu
1980‟lerde çevresel kaygılarla ortaya atılan ve kalkınmaya referans veren sürdürülebilirlik kavramı, 1990‟lı yıllarda tasarıma farklı bir bakış açısı olarak mimarlık disiplinine girmiştir. Dünya genelinde hammadde ve enerji tüketiminin yanı sıra katı atık ve sera gazı üretiminin büyük bölümünden sorumlu olan binalar sürdürülebilir olmalıdır. Çevresel sürdürülebilirlik çerçevesi içinde, binaların yapılı çevre ile doğal çevre arasında sağlıklı bir ilişki kurabilmesi için çeşitli performans kıstaslarını karşılamaları gerekmektedir. Bu bağlamda, sürdürülebilirlik; binanın performans(lar)ının en-iyilenmesi olarak kabul edilebilir. Binaların performansının arttırılması için küresel ve ülkesel düzeyde çeşitli önlemler alınmıştır/alınmaktadır. Bu önlemlerden en etkili olanı ise yasal düzenlemelerdir. Bu tür düzenlemeler, daha iyi/en iyi sonuçları elde etmede hayati rol oynamaktadır. Bu çalışmada direktif, yasa ve yönetmeliklerden oluşan küresel ve yerel düzenlemelerin sürdürülebilirliği desteklemedeki rolü sorgulanmış; performansa dayalı tasarım üst çerçevesinde, binalarda enerji performansı örneği ile Türkiye ve dünyadaki uygulamalar ele alınmıştır.
Citation Formats
F. Z. Çakıcı and A. Sorguç, “Kısıtlayıcı Değil, Hedef Direktifler,” Antalya, Türkiye, 2009, p. 144, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73620.