Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Cinsel Bilgi Kaynakları Yeterlik Algıları ve Bilgi İhtiyaçları

2010-09-01
Topkaya, Nursel
Sümer, Zeynep
Bu araştırmanın amacı, üniversitelerin rehberlik ve psikolojik danışmanlık lisans programında öğrenim gören öğrencilerin cinsellikle ilgili konulardaki temel bilgi kaynaklarını, cinsellikle ilgili konularda danışanlarına bilgi verme konusunda kendilerini ne ölçüde yeterli algıladıklarını ve cinsellikle ilgili hangi konularda bilgi edinmeye ihtiyaç duyduklarını cinsiyetlerine göre incelemektir. Araştırmanın katılımcılarını, Ankara ilindeki üç devlet üniversitesinin rehberlik ve psikolojik danışmanlık lisans programında öğrenim gören, gönüllü, 552 (354 kadın, 198 erkek) öğrenci oluşturmuştur. Araştırmacılar tarafından geliştirilen Cinsel Bilgi Formu veri toplama aracı olarak kullanılmıştır. Veriler ki- kare, frekans ve yüzde değerleri kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular, öğrencilerin cinsellikle ilgili konulardaki temel bilgi kaynaklarının, cinsellikle ilgili birçok konuda algıladıkları yeterliliklerinin ve cinsellikle ilgili konulardaki bilgi ihtiyaçlarının cinsiyete göre değiştiğini göstermiştir. Araştırma bulguları ışığında, cinsel bilgi kaynaklarının, algılanan yeterliliğin ve bilgi ihtiyaçlarının psikolojik danışman eğitimindeki önemi ve özellikle eğitim programlarının planlanmasındaki rolü tartışılmıştır.
Citation Formats
N. Topkaya and Z. Sümer, “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Öğrencilerinin Cinsel Bilgi Kaynakları Yeterlik Algıları ve Bilgi İhtiyaçları,” pp. 139–148, 2010, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/73890.