Türklük ve Osmanlılık arasında: Birinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye’de “milliyet” arayışları ya da “anasır meselesi”

2005-09-01
Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerinde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında nüfus kompozisyonunda değişikliklere yol açan gelişmeler, 1850-1950 arasında Avrupa’da görülen genel tabloya uygun düşmektedir. Milliyetçilik bu dönem boyunca demografi mühendisliğini biçimlendiren temel faktör olmuştur. Erik Jan Zürcher’in hazırladığı bu derleme, ulus inşası sürecinde etnik politikaların mantığını ve işleyişini gösteren makalelerden oluşuyor. İmparatorluktan Cumhuriyete Türkiye’de Etnik Çatışma, hem Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarına hem de Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna etnik politikaların ve etnik çatışmaların damgasını vurduğunu gösteriyor. Fikret Adanır’ın, Touraj Atabaki’nin, Taner Akçam’ın, Hilmar Kaiser’in, Hamit Bozarslan’ın ve Nesim Şeker’in makaleleri konuyu farklı boyutlarıyla ele alıp inceliyor: Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye arasındaki nüfus mübadeleleri; Kafkasya ve İran’da Pantürkist girişimlerin ve milliyetçi hareketlerin etkisi; Ermeni tehciri; Kürt sorunu; devlet politikalarının rolü... Bakış açılarında önemli farklılıklar taşıyan makaleler, Türkiye’nin deneyiminin benzersiz olmadığını göstererek karşılaştırmalı değerlendirmeler için zemin hazırlıyor.

Suggestions

Türkiye'nin denizel karbonifer'inde kat sınır stratotip tanımlamasına yönelik araştırma
Altıner, Sevinç Özkan; Altıner, Demir; Yılmaz, Ömer İ.; Özgül, Necdet; Peynircioğlu, Ahmet(2006)
Bu çalışma, Türkiye’de denizel Karbonifer istiflerinde bulunan Turneziyen-Vizeyen ve Başkiriyen-Moskoviyen kat sınırlarında gerçekleştirilmiştir. Karbonat ve karbonat-kırıntılı karışımı litolojilerden oluşan Turneziyen-Vizeyen ve Başkiriyen-Moskoviyen sınır tabakaları Toros Kuşağı’nın Aladağ Birliği’nde oldukça geniş yüzlekler sunar. Tabaka bazında yapılan örnekleme ile Toroslar’ın Bademli (Akseki), Yarıcak Yayla (Hadim) ve Melikgazi (Pınarbaşı) yörelerinde kesitler ölçülmüştür. Turneziyen-Vizeyen sınır tab...
Türkiye’de aile içi kuşaklararası ilişki dinamiklerinin üç kuşak boyunca incelenmesi: Ankara, Muğla, Mardin’de yaşlılar ve yaşlı yakınları
Kalaycıoğlu, Hediye Sibel(2013-12-31)
Önerilen çalışmada, Türkiye’nin üç farklı ilindeki aile içi kuşaklararası ilişki dinamiklerinin üç kuşak üzerinden incelenmesi hedeflenmektedir. Bu inceleme sırasında, literatürde yer alan farklı perspektifler göz önünde bulundurulacak, sadece kuşaklararası dayanışma değil aynı zamanda olası kuşaklararası çatışma ve karşıtdeğerlilikler de çalışmanın odağında tutulacaktır. Üç kuşak boyunca incelenecek kuşaklararası ilişki dinamikleri aynı zamanda bize kuşaklararasında yaş bütünlüğünün (age integration) ne ka...
Türkiye de Siyasal Parti ve Olusumların Yerel Yönetimlere Yaklaşımları
Bayırbağ, Mustafa Kemal (1998-06-01)
Günümüzde yerel yönetimlerin ülkelerin yönetim yapıları içerisinde aldıkları roller artmakta ve buna koşut olarak yerel yönetimlerin toplumsal, ekonomik ve politik dizgelerle olan etkilcşimleri de farklılaşmaktadır. Politik yapıların hızlı evrimi yerel yönetimlere farklı işlevler yüklemektedir. Bu çalışma kapsamında yerel yönetimlerin oluşumlarını etkileyen faktörler, yerel yönetİm ve merkezi yönetim ilİşkisİ ve yerel yönetimlerİn demokratik kurum ve sİvil toplum örgütü olarak kabul edilmesi sonucu üstlendi...
An analysis of change in pre-service teacher education in Turkey by using vhaos theory
Somuncuoğlu, Yeşim; Yıldırım, Ali; Şimşek, Hasan; Department of Educational Sciences (2003)
This study was conducted to investigate the change in pre-service teacher education in Turkey by using Chaos Theory. The research questions were the following: 1) How did the 1982 restructuring relate to the 1998 restructuring? (2) What were the reasons for the anomalies that led to the 1998 restructuring? (3) How did the 1998 process of transformation work? (4) At which stage of the curve is the system now? (5) What are the possible paths the new model may evolve? The data sources in this qualitative resea...
Türk Patent Enstitüsü Verileri Üzerinden Türkiye’de Endüstriyel Tasarım Mesleğinin Bir Uzmanlık Alanı Olarak Kabulünün Araştırılması
İdemen, Elif; Er, Özlem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2016)
Endüstriyel tasarım dünyada giderek artan bir değere sahip olmakla birlikte, kapsamı ve uygulanması bakımından Türkiye’deki birçok üretici firma tarafından tam olarak anlaşılabilmiş değildir. Türk Patent Enstitüsü (TPE) verilerine bakıldığında son on yılda ortalama 33.000 endüstriyel tasarım tescili alındığı görülmektedir. Endüstriyel tasarım tescil sayısının fazlalığı ile tasarım farkındalığının aynı oranda olmadığı yönündeki yaygın kanı konuyu araştırmaya muhtaç kılmaktadır. Bu bildiride, TPE verilerini a...
Citation Formats
N. Şeker, Türklük ve Osmanlılık arasında: Birinci Dünya Savaşı sonrası Türkiye’de “milliyet” arayışları ya da “anasır meselesi”. 2005, p. 175.