Sınıf Mücadelesi ve Kent Mekanı

2001-01-01

Suggestions

Sınıf Siyaseti Olarak Kız Kardeşlik: Batı ve Doğu Karadeniz Fındık Kırma Fabrikaları ve İstanbul Serapool Fabrikası Örneği
Zırh, Besim Can(2016-12-31)
Bu çalışmanın konusu kadınların işyerlerindeki kolektif eylemleridir. Çalışma, işyeri ve emek sürecinin nesnel koşullarının nasıl ve hangi mekanizmalarla kadın işçilerin kolektif işçi olma deneyiminin uğraklarına dönüştürüldüğünü sorgulamaktadır. Çalışmada, feminist teorinin önemli ve tartışmalı kavramlarından biri olan kız kardeşlik kavramının sınıf siyaseti, feminist teori ve epistemoloji bakımından olanakları tartışılacaktır.
Sınıf İçindeki İletişimin Eğitimde Fırsat Eşitsizliği Yaratmadaki Rolü: Sosyal Bilgiler Derslerinin Konuşma Çözümleme Çalışması
Engin Demir, Cennet; Mercan, Pinar(2016-12-31)
B çalışmada sosyal bilgiler derslerinde cinsiyete ve sosyo-ekomomik ve sosyo-kültürel statüye dayalı iletişim örüntüleri olup olmadığını ortaya çıkarmak ve sınıf içi iletişim örüntülerinin fırsat eşitsizliği yaratmadaki rolünü incelemek amaçlanmaktadır.
Sınıf Öğretmenlerinin Günlük Planlarla İlgili Algıları Öncelikler Sorunlar ve Öneriler
Yıldırım, Ali; Öztürk Akar, Ebru (2002-01-01)
Sınıf öğretmenlerinin acil uzaktan eğitim sürecindeki hazırbulunuşlukları ve görüşleri
Baran, Aslıhan; Sadık, Olgun (2021-08-01)
Bu araştırmanın amacı COVID-19 pandemisi ile başlayan acil uzaktan eğitim süreci ile ilgili sınıf öğretmenlerinin hazırbulunuşluklarını ve görüşlerini ortaya koymaktır. Nitel araştırma türünün fenomenoloji deseniyle modellenmiş bu araştırmada katılımcılar İstanbul’da bulunan bir özel okulda görev yapmakta olan 15 sınıf öğretmenidir. Çalışmada veri toplama tekniği olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Veriler analiz edilirken tematik analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmada katılımcıl...
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Seçme Nedenleri
Ubuz, Behiye (2008-04-01)
Citation Formats
H. T. Şengül, “Sınıf Mücadelesi ve Kent Mekanı,” Praksis, pp. 9–31, 2001, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75074.