Sınıf öğretmenlerinin acil uzaktan eğitim sürecindeki hazırbulunuşlukları ve görüşleri

2021-08-01
Baran, Aslıhan
Sadık, Olgun
Bu araştırmanın amacı COVID-19 pandemisi ile başlayan acil uzaktan eğitim süreci ile ilgili sınıf öğretmenlerinin hazırbulunuşluklarını ve görüşlerini ortaya koymaktır. Nitel araştırma türünün fenomenoloji deseniyle modellenmiş bu araştırmada katılımcılar İstanbul’da bulunan bir özel okulda görev yapmakta olan 15 sınıf öğretmenidir. Çalışmada veri toplama tekniği olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Veriler analiz edilirken tematik analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmada katılımcıların uzaktan eğitim ile ilgili ön bilgilerinin olduğu fakat daha öncesinde deneyimleri olmadığı ortaya çıkmıştır. Katılımcılar, uzaktan eğitimin pandemi sürecinde eğitim açığını kapattığına vurgu yaparken, ölçme değerlendirme sürecinde büyük eksiklikler olduğu görüşünü ortaya koymuştur. Katılımcılar kullanılan uzaktan eğitim uygulamalarını basit ve işlevsel olarak gördüklerini fakat bunların arasında Zoom aracına dahil olan beyaz tahta uygulamasının işlevsel olmadığını belirtmiştir. Bu süreç bir bütün olarak incelediğinde, yakın gelecekte ortaya çıkması beklenen hibrit eğitim-öğretim sistemlerinde öğretmenlerin başarılı olabilmeleri için teknoloji bilgi ve tecrübesinin yanında uzaktan eğitimde öğretim tasarımı ve pedagojisi üzerine de kendilerini geliştirmeleri önerilmektedir
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Suggestions

Sınıf öğretmeni adaylarının iyi öğretmen olma ile ilgili görüşleri
Ubuz, Behiye (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, 2009-04-01)
Bu çalışma, sınıf öğretmeni adaylarının iyi öğretmen olma ile ilgili görüşlerini araştıran nitel bir çalışmadır. Gazi Üniversitesinde ikinci öğretimde okumakta olan 109 3.sınıf öğretmen adayına açık uçlu bir soru yanıtlanmak üzere verilmiştir. İyi öğretmen olma ile ilgili görüşler kişisel karakteristikler, konu ve konu anlatımına hakimlik, beceriler, profesyonel gelişim, takdir edilme ve görev yükümlülüğü başlıkları altında toplanmış olmasına rağmen verilen yanıtların çoğunluğu kişisel karakteristiklerin fa...
Sınıf öğretmenlerinin okul öncesi eğitim ve ilköğretime geçiş süreci hakkındaki görüşlerinin incelenmesi
Erden, Feyza (2014-01-01)
Bu çalışmada, sınıf öğretmenlerinin okul öncesi eğitimin önemi, işlevi, okul öncesinden ilköğretime geçiş süreci ve okul öncesi eğitim alan ve almayan çocukların ilköğretime geçiş sürecinde yaşadıkları güçlükler hakkındaki görüşlerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın birinci aşamasında Sınıf Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitimi Hakkındaki Görüşleri Ölçeği (OÖEHGÖ), 200 sınıf öğretmenine uygulanmıştır. Çalışmanın ikinci aşamasında ise sınıf öğretmenlerinin okul öncesi eğitiminin önemi, okul öncesi eğiti...
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Piramit Bilgileri Tanım ve Örnekler Oluşturma
Ubuz, Behiye (2015-08-01)
Bu araştırma, son sınıfda bulunan sınıf öğretmeni adaylarının piramit kavramına ilişkin bilgilerini, oluşturdukları tanım ve örneklendirmeleri inceleyerek ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması (örnek olay) kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2008–2009 eğitim-öğretim yılında Ankara ilindeki bir devlet üniversitesinde Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nde son sınıfta öğrenim gören 2’si kız 2’si erkek toplam 4 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada kull...
Ortak geçmişe yönelik ebeveyn-çocuk konuşmalarının 60-72 aylık çocukların sürdürülebilir kalkınma konularına ilişkin bellek gelişimine etkisi: Vermikompostlama çalışması
Olgan, Refika(2018-12-31)
Araştırmanın amacı vermikompost ile ilgili etkinlikler sırasında ve sonrasında 60-72 aylık okul öncesi dönem çocukları ve anneleri arasında geçen etkinlikler ile ilgili konuşmaların çocukların organik artıkların geri dönüşümü, kompost döngüsü ve vermikompostlamada role sahip olan kırmızı solucanların ve sürdürülebilirliğin öğrenme üzerine etkisinin incelenmesidir. Araştırma örneklemini Ankara ili sınırları içerisinde bulunan devlete bağlı bir okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60-72 aylık okul öncesi dö...
Matematik Öğretmenlerinin İnanışlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi: NorBaTM Projesi Türkiye Çalışması
Haser, Çiğdem; Arslan, Okan; Çelikdemir, Kübra(2014-12-31)
Bu çalışmada ortaokul matematik öğretmenlerinin mesleki tatmin, öğretime yaklaşım, etkili öğretim, etkili matematik öğretimi ve öğrenimi, ders kitabı kullanımı ve öğretmenlerin tipik öğretimleri hakkındaki inanışları NorBaTM projesi kapsamındaki ölçekler ile araştırılacaktır. Elde edilen sonuçlar Avrupa, Balkan, İskandinav ve Uzakdoğu’dan projeye katılan ülkelerden elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılarak, öğretmenlerin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerini geliştirecek şekilde kullanılacaktır.
Citation Formats
A. Baran and O. Sadık, “Sınıf öğretmenlerinin acil uzaktan eğitim sürecindeki hazırbulunuşlukları ve görüşleri,” Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 38, no. 1, pp. 1–33, 2021, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.14520/adyusbd.862639.