Sınıf öğretmenlerinin acil uzaktan eğitim sürecindeki hazırbulunuşlukları ve görüşleri

2021-08-01
Baran, Aslıhan
Sadık, Olgun
Bu araştırmanın amacı COVID-19 pandemisi ile başlayan acil uzaktan eğitim süreci ile ilgili sınıf öğretmenlerinin hazırbulunuşluklarını ve görüşlerini ortaya koymaktır. Nitel araştırma türünün fenomenoloji deseniyle modellenmiş bu araştırmada katılımcılar İstanbul’da bulunan bir özel okulda görev yapmakta olan 15 sınıf öğretmenidir. Çalışmada veri toplama tekniği olarak yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Veriler analiz edilirken tematik analiz tekniği kullanılmıştır. Araştırmada katılımcıların uzaktan eğitim ile ilgili ön bilgilerinin olduğu fakat daha öncesinde deneyimleri olmadığı ortaya çıkmıştır. Katılımcılar, uzaktan eğitimin pandemi sürecinde eğitim açığını kapattığına vurgu yaparken, ölçme değerlendirme sürecinde büyük eksiklikler olduğu görüşünü ortaya koymuştur. Katılımcılar kullanılan uzaktan eğitim uygulamalarını basit ve işlevsel olarak gördüklerini fakat bunların arasında Zoom aracına dahil olan beyaz tahta uygulamasının işlevsel olmadığını belirtmiştir. Bu süreç bir bütün olarak incelediğinde, yakın gelecekte ortaya çıkması beklenen hibrit eğitim-öğretim sistemlerinde öğretmenlerin başarılı olabilmeleri için teknoloji bilgi ve tecrübesinin yanında uzaktan eğitimde öğretim tasarımı ve pedagojisi üzerine de kendilerini geliştirmeleri önerilmektedir
Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Suggestions

Matematik Öğretmenlerinin İnanışlarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi: NorBaTM Projesi Türkiye Çalışması
Haser, Çiğdem; Arslan, Okan; Çelikdemir, Kübra(2014-12-31)
Bu çalışmada ortaokul matematik öğretmenlerinin mesleki tatmin, öğretime yaklaşım, etkili öğretim, etkili matematik öğretimi ve öğrenimi, ders kitabı kullanımı ve öğretmenlerin tipik öğretimleri hakkındaki inanışları NorBaTM projesi kapsamındaki ölçekler ile araştırılacaktır. Elde edilen sonuçlar Avrupa, Balkan, İskandinav ve Uzakdoğu’dan projeye katılan ülkelerden elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılarak, öğretmenlerin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerini geliştirecek şekilde kullanılacaktır.
Fen bilgisi öğretmen adaylarının sosyobilimsel konuların öğretimi konusunda öz-yeterlik inançlarının, karakter ve değer algılarının geliştirilmesi.
Yılmaz Tüzün, Özgül; Çakıroğlu, Jale(2016-12-31)
Bu çalışmada ilköğretim fen bilgisi öğretmenliği bölümü öğretmen adaylarının SBK konularını öğretmeye yönelik öz-yeterlik inançlarının, karakter ve değer algılarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışma ELE 440 Science-Technology-Society dersinin öğrencileri ile gerçekleştirilecektir. Bu bağlamda öğrenciler sosyobilimsel konuların öğretimine yönelik bir dizi teorik (ders için sunumlar ve uzman seminerleri) sunumlar yapılacak ve sınıf için etkinlikler ve öğretim uygulamalar yapılacaktır.
Okul öncesi dönem çocuklarının çözümü olmayan matematik problemlerine ilişkin görüşlerinin incelenmesi
Olgan, Refika(2016-12-31)
Bu çalışmanın amacı okul öncesi dönem çocukları ile gerçek hayatta karşılaşabilecekleri ve çözümü olmayan matematik problemleri üzerinden sayı ayrışımı ve birleşimi nasıl yapacaklarının incelenmesinin yanında bu süreçte kullanacakları stratejilerin belirlenmesidir. Ayrıca, çocukların sayı ayrışımı ve birleşiminde kullanacakları ve ön koşul sayılan sözel sayma ve obje sayma düzeylerinin de belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırmanın katılımcıları 60-72 aylık okul öncesi dönem çocukları (N=30) olacaktır. Bu ça...
Ortak geçmişe yönelik ebeveyn-çocuk konuşmalarının 60-72 aylık çocukların sürdürülebilir kalkınma konularına ilişkin bellek gelişimine etkisi: Vermikompostlama çalışması
Olgan, Refika(2018-12-31)
Araştırmanın amacı vermikompost ile ilgili etkinlikler sırasında ve sonrasında 60-72 aylık okul öncesi dönem çocukları ve anneleri arasında geçen etkinlikler ile ilgili konuşmaların çocukların organik artıkların geri dönüşümü, kompost döngüsü ve vermikompostlamada role sahip olan kırmızı solucanların ve sürdürülebilirliğin öğrenme üzerine etkisinin incelenmesidir. Araştırma örneklemini Ankara ili sınırları içerisinde bulunan devlete bağlı bir okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 60-72 aylık okul öncesi dö...
Fen Bilgisi Öğretmenlerin Genetik Okuryazarlık Düzeylerinin, Genetik Okuryazarlığa yönelik Tutumlarının ve Genetik Okuryazarlık Öğretimine ilişkin Algılarının İncelenmesi
Öztekin, Ceren(2013-12-31)
Yaşanan teknolojik gelişmeler, toplumları genetik testler, pre-implemantayon genetik tanı, klonlama ve kök hücre çalışmaları gibi genetik teknolojilerinde yaşanan yeniliklerle yüz yüze getirmektedir. Bu durumda, toplumların bu konularda bilgili, bilinçli ve bu konularla ilgili karar verme süreçlerine aktif olarak katılacak bireylere olan ihtiyacı artmaktadır. Toplumların ihtiyacı olan bu bilinçli bireylerin yetiştirilmesinde öğretmenlere önemli sorumluluklar düşmektedir. Öğrencilerin genetik okuryazar olara...
Citation Formats
A. Baran and O. Sadık, “Sınıf öğretmenlerinin acil uzaktan eğitim sürecindeki hazırbulunuşlukları ve görüşleri,” Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol. 38, no. 1, pp. 1–33, 2021, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: http://dx.doi.org/10.14520/adyusbd.862639.