Türkiye ve New York (ABD) İlköğretim Matematik Öğretim Programlarının Karşılaştırılması

2018-05-04
İnce, Murat
Bilgin, Okan
Sarıcı, Hasan
Yıldırım, Mustafa
Bu araştırmanın amacı, Türkiye ve New York’ta uygulanan ilköğretim matematik programlarını içerik, amaçları ve ölçme değerlendirmeaçısından ele alınarak programların benzerliklerini ve farklılıklarını ortaya koymaktır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Karşılaştırmalıeğitim yaklaşımlarından yatay yaklaşımın benimsendiği araştırmada, doküman incelemesi yapılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre; Türkiye’de matematik öğrenme sürecinde bilgiyi değerlendirmesinden ziyade öğrencinin bilgiyi kendisi için anlamlı ve yaşantısal hale getirerekbunu günlük yaşamda kullanabilir olmalıdır. Ayrıca öğrencilere eleştirel ve inovatif düşünme becerileri kazandırılarak bireylerin fikir üretiminisağlayacak tekniklerin kullanılması, farklı fikirlerin ortaya atılması, fikir üretimine, hayal gücüne, düşünme becerilerinin geliştirilmesine dayalıbir eğitim sistemi amaçlanmaktadır. Matematik ile sanat ve estetiğin ilişkisini fark ederek, matematiğin evrensel özelliğinin bilincinde olarakmatematiğe değer verilmesi hedeflenmektedir. New York eğitim sisteminde ise öğrencilere öğrenmesi gereken bilgi ve becerileri kazandırmakiçin sunulan öğretim programlarında öğrencinin kendi öğrenmelerinin farkına varması ana unsurdur. Bireye kazandırılacak olan alışkanlıklarınbirçoğu uygulamalı olarak yapılmalı ve birey bunu yaşamın her safhasında kullanmalıdır. Başarı; eleştirel düşünme, problem çözme vekazanımları disiplinler arası kullanma olarak görülmektedir ve yine uygulama ağırlıklı sınıf içinde etkinliklere dayalı bir eğitim felsefesibenimsenmiştir. Öğrenciler matematiği, bilim ve teknolojiyi birbirine bağlayan ve bu temaları bu alanlara ve diğer alanlara uygulayarakilişkilerin ve benzerliklerin farkına varacaktır. Yapılacak diğer çalışmalarda, New York (ABD) ve Türkiye’de kullanılan matematik derskitaplarının öğretim programına uygunluğu, konuların dağılımı ve etkinlik örnekleri açılarından incelenmesi önerilmiştir.
IVSS 2018 - 2nd International Vocational Science Symposium, (26 - 29 Nisan 2018)

Suggestions

Türkiye ve İsviçre 8. Sınıf sosyal bilgiler öğretim programlarının karşılaştırılması
İnce, Murat; Bilgin, Okan; Sarıcı, Hasan; Demir, Tuba (null; 2018-05-04)
The purpose of this study is to reveal similarities and differences of Turkey and Switzerland's 8th grade social studies curriculum in terms ofcontent, objectives, measurement and evaluation. The survey model was used in the study. A horizontal approach was adopted fromcomparative education approaches and a document analysis was conducted in the study. According to the findings of the research; Socialstudies in Turkey and Switzerland, this course was conducted with the name of Social sciences up to 8th grad...
Türkiye ve Estonya 4. sınıf görsel sanatlar dersi öğretim programlarının karşılaştırılması
İnce, Murat; Bilgin, Okan; Sarıcı, Hasan; Özenir Üren, Esra (null; 2018-05-04)
Bu araştırmanın amacı, Estonya ve Türkiye Görsel Sanatlar dersi öğretimi programlarının 4. sınıf seviyelerinde programın isim ve içeriği, öğretim yaklaşımları, amaçları, sınıf düzeyleri, öğretim alanları ve son olarak da kazanımlar boyutunda karşılaştırarak programın benzerlik ve farklılıklarını ortaya koymaktır. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Karşılaştırmalı eğitim yaklaşımlarından yatay yaklaşımın benimsendiği araştırmada, doküman incelemesi yapılmıştır. Estonya’nın açıklanan PISA 2015 raporlar...
A Comparative analysis of mathematics teacher content knowledge examinations in Turkey and Texas
Yılmaz, Nurbanu; Erbaş, Ayhan Kürşat; Çetinkaya, Bülent; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2014)
The purpose of this study was to investigate and compare elementary and secondary mathematics teacher content knowledge examinations in Turkey and Texas. In this study, the examinations were analyzed regarding at which curricular levels each item was, which field of mathematics was included in the item, at which component of cognitive domain the item was, and which domains of mathematics teacher knowledge were included in the items. It is found that the items of the examinations in Turkey mostly included su...
Cross-lingual information retrieval on Turkish and English texts
Boynueğri, Akif; Birtürk, Ayşe Nur; Department of Computer Engineering (2010)
In this thesis, cross-lingual information retrieval (CLIR) approaches are comparatively evaluated for Turkish and English texts. As a complementary study, knowledge-based methods for word sense disambiguation (WSD), which is one of the most important parts of the CLIR studies, are compared for Turkish words. Query translation and sense indexing based CLIR approaches are used in this study. In query translation approach, we use automatic and manual word sense disambiguation methods and Google translation ser...
An Investigation on regional achievement gaps in mathematics in Turkey: a multilevel analysis of Turkey 2015 PISA data
Tunç, Sevil Esma; Göktürk Ağın, Duygun; Department of Educational Sciences (2020)
This study aims to map the regional achievement gaps in mathematics in Turkey and to find the variables that are helpful to close the achievement gaps in mathematics for each Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS) Level-1 regions of Turkey by utilizing 2015 PISA Data. The sample consisted of 187 schools selected by cluster sampling method from 12 NUTS Level 1 regions and 5895 students which are selected by random sampling from the selected schools. Hierarchical Linear Modelling (HLM) analys...
Citation Formats
M. İnce, O. Bilgin, H. Sarıcı, and M. Yıldırım, “Türkiye ve New York (ABD) İlköğretim Matematik Öğretim Programlarının Karşılaştırılması,” presented at the IVSS 2018 - 2nd International Vocational Science Symposium, (26 - 29 Nisan 2018), 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75850.