Genç Nesil Arasında Yaygınlaşan Bir Bağımlılık: Akıllı Telefon Bağımlılığının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

2018-06-01
Hamutoğlu, Nazire Burçin
Gezgin, Deniz Mertkan
Samur, Yavuz
Yıldırım, İbrahim Soner
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama

Suggestions

Genç Nesil Arasında Yaygınlaşan Bir Bağımlılık: Akıllı Telefon Bağımlılığının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
GEZGIN, DENIZ MERTKAN; HAMUTOĞLU, NAZİRE BURÇİN; SAMUR, YAVUZ; Yıldırım, İbrahim Soner (2018-07-01)
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin akıllı telefon bağımlılığı düzeylerini cinsiyet, mobil oyun oynama ve akademik başarı düzeyi açısından incelenmektir. Çalışmanın katılımcılarını bir devlet üniversitesinde öğrenim gören 301 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Demirci, Orhan, Demirdaş, Akpınar ve Sert (2014) tarafından dilimize uyarlanan “Akıllı Telefon Bağımlılığı” ölçeği ile veriler toplanmıştır. Verilerin analizinde bağımsız örneklem t-testi ve tek yönlü varyans analizinden (ANOVA) yararlan...
Genç Yetişkin Bireylerin Egzersiz Öz Yeterlik ve Egzersize Bakış Açılarının Cinsiyet ve Egzersiz Davranışı Değişim Basamaklarına göre İncelenmesi
Miçooğulları, Bülent Okan; Cengiz, Cevdet; Aşçı, Fevziye Hülya; Kirazcı, Sadettin (Hacettepe Üniversitesi , 2010-06-01)
Bu çalışmanın amacı, Prochaska ve DiClemente tarafından 1984 yılında egzersiz davranışının açıklanması ve belirlenmesi amacı ile önerilen Kuramlar Üstü Model (KÜM) göz önünde bulundurularak, 18-29 yaşları arasındaki bireylerin egzersiz özyeterliklerinin ve egzersizin olumlu/olumsuz yönlerini algılama düzeylerinin cinsiyet ve egzersiz davranışı değişim basamaklarına göre karşılaştırılmasıdır. Araştırmaya, 249 erkek Xyaş = 22.59 1.90 ve 257 kadın Xyaş = 21.99 1.77 toplam 506 kişi gönüllü olarak katılmıştır. K...
Genç Mimarların Yarışma Deneyimleri ve Yarışmaların ‘Görünür Olmayan’ Süreçleri Üzerine Bir Değerlendirme
Kömez Dağlıoğlu, Esin; Malkamak Kayaçetin, Berna; Batırbek, Canay (null; 2013-05-07)
Genç Yetişkin Kadınlarda Zayıflama Haplarına Yönelik Tutumları Ölçen Bir Ölçeğin Geliştirilmesi
Cihan, Burçin; Bozo Özen, Özlem (2012-01-01)
Zayıfl ama hapı kullanımı sağlığa olumsuz etkileri olan bir yöntem olmasına rağmen kullanımı oldukça yaygındır (örn., altın çilek ve Hatay biberi). Bu çalışmanın amacı genç yetişkin kadın örnekleminde (19-39 yaş) bu haplara yönelik tutumları değerlendirmek için bir ölçek geliştirmektir. Ölçek 208 kadına seçkisiz örnekleme yoluyla uygulanmıştır. Sonuçlar, ölçeğin 3 faktörlü (kilo yöntemi, kişisel normlar ve güvenilir olma) olduğunu, iç tutarlılık güvenilirliğinin (α = .93) ve vücut algısı ölçeği ile korelasy...
The Moderating roles of peer pressure and traffic climate on the relationship between family climate for road safety and risky driving behaviors among young drivers
Ersan, Özlem; Özkan, Türker; Department of Psychology (2020)
Young drivers’ risk-taking driving behaviors can be evaluated as the product of who they are and what is their environment. The first aim of the present study is to investigate the effect of of family climate, peer pressure, and traffic climate on risky-taking behaviors of young drivers. The main aim of the present study is to investigating the moderating roles of peer pressure (primary moderator) and traffic climate (secondary moderator) on the relationship between family climate for road safety (for mothe...
Citation Formats
N. B. Hamutoğlu, D. M. Gezgin, Y. Samur, and İ. S. Yıldırım, “Genç Nesil Arasında Yaygınlaşan Bir Bağımlılık: Akıllı Telefon Bağımlılığının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi,” Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, pp. 212–231, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/76110.