Genç Yetişkin Kadınlarda Zayıflama Haplarına Yönelik Tutumları Ölçen Bir Ölçeğin Geliştirilmesi

2012-01-01
Cihan, Burçin
Bozo Özen, Özlem
Zayıfl ama hapı kullanımı sağlığa olumsuz etkileri olan bir yöntem olmasına rağmen kullanımı oldukça yaygındır (örn., altın çilek ve Hatay biberi). Bu çalışmanın amacı genç yetişkin kadın örnekleminde (19-39 yaş) bu haplara yönelik tutumları değerlendirmek için bir ölçek geliştirmektir. Ölçek 208 kadına seçkisiz örnekleme yoluyla uygulanmıştır. Sonuçlar, ölçeğin 3 faktörlü (kilo yöntemi, kişisel normlar ve güvenilir olma) olduğunu, iç tutarlılık güvenilirliğinin (α = .93) ve vücut algısı ölçeği ile korelasyonuna bakılarak test edilen ayrışan geçerliğinin (r = -.16, p < .05) yeterli olduğunu göstermiştir. Beden imajından memnuniyet azaldıkça zayıfl ama haplarına yönelik olumlu tutumların arttığı görülmüştür. Ayrıca, daha önce kilo vermek için tehlikeli yöntem girişimleri olan kadınların bu tür girişimleri olmayanlara göre zayıfl ama haplarına yönelik daha olumlu tutumlara sahip olması (t 206 = 4.48, p < .001), ölçeğin ölçüt geçerliliğine sahip olduğunu göstermiştir. Sonuç olarak, bu ölçeğin genç yetişkin kadınların zayıfl ama haplarına yönelik tutumlarını ölçen geçerli ve güvenilir bir ölçek olduğu söylenebilir
Türk Psikoloji Yazıları

Suggestions

Ben-Tovim Walker Beden Tutum Ölçeği (BTWÖ)’nin Türkçe Formunun Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi
Mahperi ULUYOL, Fatma; BARIŞKIN, Elif (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-2-28)
Beden memnuniyetsizliğinin yeme bozukluğu gelişme riskini önemli oranda arttırması, bu yapıyı yordayacak güçlü ölçüm araçlarına ihtiyaç doğurmaktadır. Bu çalışmanın amacı da Ben-Tovim Walker Beden Tutum Ölçeği (Ben-Tovim Walker Body Attitudes Questionnaire)’nin Türkiye’deki genç kadın örneklemindeki psikometrik özelliklerinin incelenmesidir. Bu doğrultuda BTWÖ, Yeme Tutum Testi (YTT), Benlik Saygısı Ölçeği (BSÖ) ve Vücut Algısı Ölçeği (VAÖ) 599 üniversite öğrencisi kadına uygulanmıştır. Ölçeğin yapı geçerli...
Genç Sürücülerde Sürücü Becerileri ve Sürücü Davranışları Arasındaki İlişki
Öztürk, İbrahim; Özkan, Türker (2018-10-01)
Karayolu trafik kazaları dünya genelinde tüm yaş grupları, özellikle genç sürücüler, için önde gelen halk sağlığı problemlerinden biridir. Sürücü davranışları ve sürücü becerileri kazaya etki eden önemli insan faktörlerindendir. Özellikle sürücü davranışları ve sürücü becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi trafik ortamındaki insan faktörlerinin doğası ile ilgili detaylı bilgi sunmaktadır. Bu çalışmada, genç sürücülerde sürücü davranışları ve sürücü becerileri arasındaki ilişki incelenmiştir. Çal...
The effects of high cholesterol/high fat diet on endoplasmic reticulum stress and neuronal dysfunction in the hippocampus and cerebral cortex of APOE-/- MICE
Mengi, Naz; Yanık, Tülin; Department of Molecular Biology and Genetics (2019)
Hyperlipidemia is an obesity-associated lipid metabolism disorder with high serum total cholesterol (TC) levels and is known to be a risk factor for neurodegenerative diseases. High-fat diet (HFD) induced elevated inflammation levels accompanied by increased levels of apoptosis markers and decreased levels of synaptic proteins in the hippocampus points out a possible neuronal loss. Protein kinase RNA-like endoplasmic reticulum kinase (PERK) pathway is activated by endoplasmic reticulum (ER) stress. The acti...
Evaluation of different coating materials for encapsulation of phenolic compounds extracted from onion (allium cepa) skin
Akdeniz, Büşra; Şümnü, Servet Gülüm; Şahin, Serpil; Department of Food Engineering (2016)
Encapsulation provides a protective barrier to some vulnerable food ingredients such as phenolic and antioxidant compounds against some external factors. Moreover, by the help of encapsulation the unwanted odor or taste of core the materials are masked. The main objective of the study was to evaluate the effects of different type of coating materials on encapsulation of phenolic compounds extracted from onion skin. Coating materials were maltodextrin, gum arabic, casein and whey protein concentrate (WPC). A...
Investigation of antioxidant activities of fruit juices and herbal teas and their antimicrobial effects on proteus mirabilis
Kümbet, Yeşim; Çoruh, Nursen; Sağdıçoğlu Celep, A. Gülçin; Department of Biochemistry (2010)
Herbal teas and fruit juices used in our regular diet may have importance in the protective treatment of some infectious diseases. In this study, selected dietary beverages were investigated for their antioxidant capacities and antimicrobial activities against Proteus mirabilis, a well known bacteria in urinary tract infections. Herbal teas; sage (Salvia fruticosa Mill), anise (Pimpinella anisum L.), rosehip (Rosa canina L.), camomile (Anthemis arvensis L.) and fruit juices; grape (Vitis vinifera L.), orang...
Citation Formats
B. Cihan and Ö. Bozo Özen, “Genç Yetişkin Kadınlarda Zayıflama Haplarına Yönelik Tutumları Ölçen Bir Ölçeğin Geliştirilmesi,” Türk Psikoloji Yazıları, pp. 63–69, 2012, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74629.