Üniversitelerin sanal yüzü ilk bakışta ne söyler?Türkiye üniversitelerinin kurumsal İnternet sitelerinin açılış sayfaları görsel ve metinsel içerik analizi

2020-01-01
Türkiye yükseköğretimi, 1990'lardan başlayarak günümüze uzanan hızlı bir sayısal dönüşüm yaşanmış ve bunun sonucunda toplumsal bir kurum olarak daha görünür olan üniversite, sağladığı hizmetlerin kalitesi açısından tartışılmaya başlanmıştır. Yükseköğretime erişim açısından gerekli bir adım olan niceliksel büyüme, niteliksel büyümenin ön koşulu olarak görülmekle beraber özellikle yeni kurulan üniversitelerin misyon ve vizyon çerçevesinde kendilerini nasıl tanımladıkları incelenmesi gereken bir konudur. Üniversite kültürü ve ortak değerlerinin farklılıkları ortaya koyduğu kabul edilirse, bu farklılaşmanın ve kurum kimliğinin gösterilmesinde en etkili araçlarından biri, iletişim teknolojilerinin gelişimi ile beraber üniversitelerin kurumsal internet siteleridir. Bu çalışma, Türkiye üniversitelerinin kurumsal İnternet sitesi açılış sayfalarının araştırma, eğitim ve topluma hizmet görevleri açılarından temsiliyetini araştırmaktadır. Toplam 186 devlet ve vakıf üniversitesinin internet açılış sayfalarının görsel ve üniversite mottolarının metinsel içerik analizi sonucunda, üniversitelerin kurumsal eş biçimlilik (institutional isomorphism) özelliği gösterdiği ve ayrıca araştırma işlevinin belirli etkinlikler kapsamında, eğitim ve topluma hizmet görevlerinin de çok sınırlı sayıda temsil edildiği bulunmuştur. Kurumsal internet siteleri açılış sayfaları görsel içerik analizi sekiz ana kategoride toplanmış ve üniversitelerin üç temel işlevinin sınırlı düzeyde temsil edildiğini göstermiştir.
Yükseköğretim Dergisi

Suggestions

The Transformation of higher education in Turkey between 2002-2018: an analysis of policies and politics of higher education
Kalkan, Onur; Yıldırım, Erdoğan; Department of Sociology (2019)
This thesis focuses the changes taking place in Turkey’s higher education during 2002-2018 with a special focus on the politics and policies to analyze them in connection with the concept of transformation of higher education. First, it makes a framing of the arguments and concepts revolving around the transformation of higher education as a spatially-temporally manifold worldwide experience which consolidated after the midst of the 20th century. Since the study uses a grounded theory approach, there is no ...
Understanding the notion of choice in the process of university entrance exam in Turkey: a case study at METU
Otaç, Buse Ceren; Zırh, Besim Can; Department of Sociology (2019)
The aim of this thesis is to analyze the experience of the transition to higher education in the context of Turkey where the means of accessing to higher education is conducted via central examinations. To this end, the questions of “What are the conditions of accessing higher education based on the central examination experience in the context of Turkey? Which characteristics of education system shape the process of university choice? What strategies do students employ and in which ways they play their rol...
Üniversite Öğrencilerine ve Yılın Eğitimcisi Ödüllü Öğretim Üyelerine Göre İyi Üniversite Öğretmeninin Özellikleri
Emil, Serap (2019-12-01)
Yükseköğretim politikalarına bakıldığında araştırma ve inovasyon yoğun olarak dikkat çekerken, eğitim ve öğretim sorumlulukları bu politikalarda kendine nadiren yer bulabilmektedir. İyi üniversite öğretmeni, üniversitenin temel görevlerinden olan eğitim konusunda ele alınması gereken öncelikli bir konudur. Karma araştırma yöntemi ile yapılan bu çalışma, Ankara’da bir devlet üniversitesinde öğrenciler ve öğretim üyelerininin etkili üniversite öğretmeni ve özellikleri açısından görüşlerini incelemeyi amaçlama...
THE MODERATOR ROLE OF CAREER DECISION MAKING SELF-EFFICACY ON THE RELATIONSHIP BETWEEN INTOLERANCE OF UNCERTAINTY AND RESILIENCE OF UNIVERSITY STUDENTS
AYDIN, AYDANUR; Demir, Ayhan Gürbüz; Department of Educational Sciences (2022-7)
The present study aimed to explore the moderator role of career decision making self-efficacy in the relationship between intolerance of uncertainty and resilience of university students in Turkey. Sample has been comprised of English language preparatory school and undergraduate students of a state university. Participants were between the age of 18 and 28 (M = 20.65, SD = 2.26). There were 569 participants (348 women, 221 men) in the study. Data was collected via career decision making self-efficacy scale...
Üniversitelerde stratejik yönetim :planlama, konuşlandırma ve değerlendirme süreçlerinde Hoshin Kanri yaklaşımı
Köksal, Gülser (null; 2018-12-05)
Üniversitelerin temel hizmet alanları olan eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet başlıklarında stratejik hedeflerine ulaşabilmesi, bu hizmetleri istenen kalite düzeyinde sunabilmesi için kısıtlı olan insan, mali, fiziksel ve bilgi kaynaklarını etkin ve verimli kullanımının önemi giderek daha fazla artmaktadır. Kurum kaynaklarının kurum vizyonuna erişecek şekilde doğru yönde ve eşgüdüm halinde seferber edilebilmesi için stratejik hedeflerin alt birimlere uygun bir şekilde konuşlandırılması...
Citation Formats
S. Emil, “Üniversitelerin sanal yüzü ilk bakışta ne söyler?Türkiye üniversitelerinin kurumsal İnternet sitelerinin açılış sayfaları görsel ve metinsel içerik analizi,” Yükseköğretim Dergisi, pp. 51–60, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.yuksekogretim.org/Port_Doc/YOD_Preprint_Vol/YOD_2018000064.pdf.