Üniversitelerde stratejik yönetim :planlama, konuşlandırma ve değerlendirme süreçlerinde Hoshin Kanri yaklaşımı

2018-12-05
Üniversitelerin temel hizmet alanları olan eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal hizmet başlıklarında stratejik hedeflerine ulaşabilmesi, bu hizmetleri istenen kalite düzeyinde sunabilmesi için kısıtlı olan insan, mali, fiziksel ve bilgi kaynaklarını etkin ve verimli kullanımının önemi giderek daha fazla artmaktadır. Kurum kaynaklarının kurum vizyonuna erişecek şekilde doğru yönde ve eşgüdüm halinde seferber edilebilmesi için stratejik hedeflerin alt birimlere uygun bir şekilde konuşlandırılması gereklidir. Bununla birlikte hedeflere yönelik faaliyetlerin ve performans göstergelerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi kalite güvencesinin önemli adımlarını oluşturmaktadır. Bu çalışmada, Orta Doğu Teknik Üniversitesinin 2018-2022 Stratejik Plan döneminde izlenen yaklaşım üzerinden örneklenerek, üniversite amaç, hedef ve stratejilerinin geliştirilmesi, ilgili birimlere konuşlandırılması, uygulamanın izlenmesi ve değerlendirilmesi için mekanizmalar ve altyapı önerileri sunulmaktadır. Örnek uygulamada Hoshin Kanri yaklaşımının, yazılım altyapısı ile desteklendiğinde birimlerin kendi faaliyetlerini üniversite stratejileri ile uyumlu şekilde belirlemelerini sağlanabileceği görülmüştür. Bir başka deyişle üniversite stratejileri ile ilgili sorumluluklar, ilgili birimler arasında yetkinlik ve kaynaklara erişimdeki farklılıklar da gözönünde bulundurularak pay edilebilmiştir. Üniversite düzeyinde oluşturulan hedef kartlarına benzer bir şekilde birimlerin de hedef kartları oluşturmaları sağlanmıştır. Planlanan faaliyetler ile ilgili gerçekleşmeler bilişim altyapı desteğiyle benzer bir biçimde yönetime raporlanmıştır. Kurumun çeşitli hizmet alanlarında ve onları destekleyen kaynaklara yönelik olarak sağlamakla yükümlü olduğu kalite güvence sistemi yine aynıyaklaşım benimsenerek stratejik plan izleme ve değerlendirme süreçleriyle birleştirilmiş, verilerin kaynaklarından otomatik olarak alınmasını sağlayacak veri yönetim sistemlerinin kurulması tamamlanmıştır. Bu sayede birimler arasında iletişimin yalın ve zahmetsiz bir şekilde sürdürülmesi sağlanabilmiştir. Hoshin Kanri yaklaşımının birim faaliyetlerinin üniversite planına uyumunu sağlama, birimler arasında performans karşılaştırma ve örnek uygulamaların aktarımı gibi yönlerden de faydalı sonuçları olduğu anlaşılmıştır. Üniversite yönetiminin her kademesi bu şekilde stratejik hedeflerine ne düzeyde erişebildiğini izleyebilmekte, iyileştirici ve sürdürücü önlemeleri belirleyebilmektedir. Bu uygulamadan yola çıkarak bilişim altyapı destekli Hoshin Kanri yaklaşımı, üniversitelerin stratejik yönetimi ve kalite güvencesi için uygun ve etkili bir yaklaşım olarak önerilmektedir.
ICQH2018 International Conference on Quality in Higher Education, December 5-7, 2018

Suggestions

Üniversite Öğrencilerine ve Yılın Eğitimcisi Ödüllü Öğretim Üyelerine Göre İyi Üniversite Öğretmeninin Özellikleri
Emil, Serap (2019-12-01)
Yükseköğretim politikalarına bakıldığında araştırma ve inovasyon yoğun olarak dikkat çekerken, eğitim ve öğretim sorumlulukları bu politikalarda kendine nadiren yer bulabilmektedir. İyi üniversite öğretmeni, üniversitenin temel görevlerinden olan eğitim konusunda ele alınması gereken öncelikli bir konudur. Karma araştırma yöntemi ile yapılan bu çalışma, Ankara’da bir devlet üniversitesinde öğrenciler ve öğretim üyelerininin etkili üniversite öğretmeni ve özellikleri açısından görüşlerini incelemeyi amaçlama...
Üniversite öğrencilerinin memnuniyet düzeyi ve ilişkili değişkenler
Barutçu Yıldırım, Kadriye Funda; Güneri, Oya (2015-04-01)
The purposes of this study were to assess university students’ satisfaction level and examine the role of gender, grade level, grade point average (GPA), and satisfaction from campus facilities and services in predicting general university satisfaction. A total of 1387 (43.5% female, 56.5% male) undergraduate students participated in the study and filled out Student Satisfaction Survey. Results indicated that students’ general satisfaction level was high and they were most satisfied with “Sport facilities”,...
Üniversite öğrencilerinin memnuniyet düzeyi ve ilgili değişkenler
Barutçu Yıldırım, Kadriye Funda; Güneri, Oya; Çapa Aydın, Yeşim (2015-04-01)
Bu çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin genel memnuniyet düzeyi ile olanak ve hizmetlere ilişkin memnuniyet düzeylerini belirlemek ve genel memnuniyetlerini yordayan değişkenleri (cinsiyet, sınıf, akademik başarı, olanak ve hizmetlere yönelik memnuniyet) incelemektir. Çalışmaya 1387 (%43.5’i kadın, %56.5’i erkek) lisans öğrencisi katılmıştır. Çalışmada “Öğrenci Memnuniyeti Anketi” kullanılmıştır. Memnuniyetin en yüksek olduğu üç maddenin sırasıyla “Spor tesisleri”, “Kültür ve sanat etkinlikleri” ve “...
Bilgisayar bilimi müfredatı oluşturmaya yönelik bilişim teknolojileri öğretmenlerinin görüşleri
Sadık, Olgun; KIDIMAN, ESRA; IŞIK, ABDULLAH; TOPCU, AHMET ERCAN (2016-06-14)
Bilim, ekonomi, sanayi ve sosyal alanlardaki global gelişmelere ayak uydurabilmek için bilgisayar biliminde ülkemizin başarılı olması gerekmektedir. Devlet Planlama Teşkilatının (DPT) 2010 yılı Bilgi Toplumu İstatistikleri raporuna göre, bilgisayar bilimi Türkiye’nin gelişiminde ve toplumun endüstriyel toplumdan bilgi toplumuna geçişinde önemli bir yeri olacaktır. Bilgi toplumu (Drucker & Wilson, 2001) teknoloji temelli yeni nesil Sanayi 4.0 uygulamalarının ihtiyaçlarını giderecek şekilde bilgisayar bilimi ...
Üniversitelerin sanal yüzü ilk bakışta ne söyler?Türkiye üniversitelerinin kurumsal İnternet sitelerinin açılış sayfaları görsel ve metinsel içerik analizi
Emil, Serap (2020-01-01)
Türkiye yükseköğretimi, 1990'lardan başlayarak günümüze uzanan hızlı bir sayısal dönüşüm yaşanmış ve bunun sonucunda toplumsal bir kurum olarak daha görünür olan üniversite, sağladığı hizmetlerin kalitesi açısından tartışılmaya başlanmıştır. Yükseköğretime erişim açısından gerekli bir adım olan niceliksel büyüme, niteliksel büyümenin ön koşulu olarak görülmekle beraber özellikle yeni kurulan üniversitelerin misyon ve vizyon çerçevesinde kendilerini nasıl tanımladıkları incelenmesi gereken bir konudur. Ünive...
Citation Formats
G. Köksal, “Üniversitelerde stratejik yönetim :planlama, konuşlandırma ve değerlendirme süreçlerinde Hoshin Kanri yaklaşımı,” presented at the ICQH2018 International Conference on Quality in Higher Education, December 5-7, 2018, Istanbul, Turkey, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.icqh.net/publication_folder/icqh/icqh2018.pdf.