Karadenizde İklim Sirkulasyon ve Fitoplankton Biyokutlesi Arasındaki İlişki

2016-01-01
Arkın, Şadi Sinan
Akpınar, Anıl
Fach, Bettina A
Salihoğlu, Barış
Oğuz, Temel

Suggestions

Karadeniz' de partikül organik maddenin kaynağı ve kompozisyonu
Yılmaz, Ayşen; Tuğrul, Süleyman; Yıldız, Yeşim Çoban(2003)
Bu çalışmada, Karadeniz'de su kolonunda askıda bulunan partikül organik maddenin (SPOM) kimyasal kompozisyonu, piroliz gaz kromatografı-kütle spektometresi tekniği (Py- GC/MS) kullanılarak belirlenmeye çalışılmış ve elde edilen sonuçlar, su kolonunun fiziksel ve kimyasal özellikleri ile birlikte değerlendirilerek tartışılmıştır. Laboratuvar koşullarında büyütülen ve Karadeniz'de yaşayan türlere ait fitoplankton kültürleri de aynı teknikle analiz edilmiş ve elde, edilen sonuçlar ve bilgiler, su kolonunun ışı...
Karadeniz' de gerçek zamanlı dolaşım ve soğuk ara sularının oluşumunun sayısal modellerle incelenmesi
Beşiktepe, T. Şükrü(2002)
Karadeniz'in sahip olduğu değişik fiziksel, kimyasal ve biyolojik oşinografik özellikler onu diğer denizlerden farklı kılar ve üretken ve sığ tatlı su tabakası altında yer aln büyük anoksik tuzlu tabakalaşma için tek örnektir. Farklı ölçeklerdeki değişik işlemlerin varlığı Karadeniz'i modeller için mükemmel bir test alanı yapar. Su-tuz dengesi, hemen hemen kapalı olması ve sınırlı büyüklüğü gibi özel karakteristikleri nedeniyle kıyı açıkdeniz etkileşimi araştırmalrı için olduğu kadar karasal, orta ölçekli v...
Karadeniz' de birincil üretimi pompalayan Cyanobakterium Synechococcus' un su kolonundaki dağılımını etkileyen fiziko-kimyasal etmenlerin araştırılması
Kıdeyş, E. Ahmet; Uysal, Zahit; Köksalan, İrem(1997)
Bu rapor "Karadeniz'de Birincil Üretimi Pompalayan Cyanobakterium Synechococcus'un Su Kolonundaki Dağılımını Etkileyen Fiziko-Kimyasal Etmenlerin Araştırılması" projesi kapsamında yapılan çalışmaları, elde edilen bulguları, bunların analizlerini ve yorumlarını içermektedir. Adı geçen proje Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) parasal katkısı ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü'nün gemi, personel, araç ve gereç katkısıyla gerçekleştirilmiştir....
Karadeniz de Pelajik Lavra Yayılımı Modellemesi Ekolojik Bağlatısalllığın Mevsimsel ve Yıllararası Değişkenliği
Bettina A, Fach; Arkın, Şadi Sinan; Salihoğlu, Barış (null; 2016-01-01)
Karadeniz' de yaşayan Mnemiopsis' in solunum yoluyla harcadığı enerji miktarının belirlenmesi
Kıdeyş, Ahmet Erkan(1996)
Bu çalışmada Karadeniz'e 1980'li yılların sonunda Atlantikten kazara taşınan ktenofor Mnemiopsism oksijen tüketimi değişik sıcaklıklarda tesbit edildi. Oksijen tüketiminin Mnemiopsis'in vücut hacmi ile orantılı olarak arttığı gözlendi. Mnemiopsis'te kuru ağırlık (mg) ile oksijen tüketimi (R; $\mu$ l birey^{-1} saat^{-1}$ ) arasındaki ilişki 20 °C için; Log10 R = 0.46 + 0.86 Kuru Ağırlık, ve 8 °C için; Log10 R = 0.46 + 0.86 Kuru Ağırlık, denklemleri ile tanımlandı. Karadeniz'de Mnemiopsis'in boy dağılımı...
Citation Formats
Ş. S. Arkın, A. Akpınar, B. A. Fach, B. Salihoğlu, and T. Oğuz, “Karadenizde İklim Sirkulasyon ve Fitoplankton Biyokutlesi Arasındaki İlişki,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/76842.