Karadeniz' de partikül organik maddenin kaynağı ve kompozisyonu

Download
2003
Yılmaz, Ayşen
Tuğrul, Süleyman
Yıldız, Yeşim Çoban
Bu çalışmada, Karadeniz'de su kolonunda askıda bulunan partikül organik maddenin (SPOM) kimyasal kompozisyonu, piroliz gaz kromatografı-kütle spektometresi tekniği (Py- GC/MS) kullanılarak belirlenmeye çalışılmış ve elde edilen sonuçlar, su kolonunun fiziksel ve kimyasal özellikleri ile birlikte değerlendirilerek tartışılmıştır. Laboratuvar koşullarında büyütülen ve Karadeniz'de yaşayan türlere ait fitoplankton kültürleri de aynı teknikle analiz edilmiş ve elde, edilen sonuçlar ve bilgiler, su kolonunun ışıklı yüzey tabakasında üretilen ve süspanse halde bulunan partikül organik madde için referans olarak kullanılmıştır. Bu teknik, partikül organik maddede bulunan farklı kimyasal bileşenlerin katkıları konusunda önemli sonuçlar elde edilebilmesini sağlamaktadır. SPOM'un kimyasal kompozisyonunun su kolonu boyunca değişimler göstermesi, su kolonunun farklı tabakalarında farklı mekanizmaların yürüdüğünü göstermektedir. Fitoplankton kültürlerinde ve Karadeniz'in ışıklı yüzey tabakasından örneklenen süspanse haldeki partikül organik maddede protein, lipid karbonhidrat ve klorofil markerları olarak aynı piroliz ürünleri gözlemiştir. Ancak, lipidlerin ve karbonhidratların Karadeniz SPOM'una katkıların fitoplanktondaki aynı bileşenlerin yaptığı katkıya oranla daha fazla olduğu belirlenmiştir. Su kolonu boyunca lipid/protein oranındaki değişimler, partikül organik maddedeki C/N oranını belirleyici rol oynamaktadır. Oksiklin tabakasının alt sınırından itibaren SPOM'daki protein bileşeninin bağıl konsantrasyonu artarken, lipid bağıl konsantrasyonu azalma eğilimi göstermiştir. Pirol/indol oranı ile ifade edilen protein kompozisyonundaki değişiklikler daha çok suboksik-anoksik geçiş tabakasında gözlenmiştir. Anoksik tabakanın üst sınırında partikül organik maddenin kompozisyonunda elementel sülfüre rastlamış ve Sg'in bağıl konsantrasyonu yatay ve Akdeniz kaynaklı, bol oksijenli su taşımmlarıyla bağlantılı olarak artmıştır. Sülfür içeren ve polisulfitlerin (örneğin l,2-ditiol-3 tionlar) de yer aldığı organik bileşikleri de (örneğin tiofenler), sülfürizasyon mekanizmalarının etkin olduğu derinliklerde gözlenebilmiştir.

Suggestions

Orta Anadolu ofiyolitlerinin petrojenezi: İzmir-Ankara-Erzincan okyanus kolunun evrimine bir yaklaşım
Göncüoğlu, Cemal M.; Yalınız, Kenan M.; Özgül, Levent; Toksoy Köksal, Fatma(1997)
izmir-Ankara-Erzincan Okyanus Kolundan türemiş olan ofiyolitik kayaların jeolojik, jpetrolojik ve petrojenetik özellikleri saptanmış ve bunların büyük bir çoğunlukla Erken Üst Kretase sırasındaki okyanus içi bir dalma-batma zonu üzerinde oluştuğu belirlenmiştir.
Batı Toroslar' ın üst jura-alt kretase devirsel karbonat istiflerinde yörüngesel östatik veya tektonik olayların etkileri
Gaziulusoy, Zeynep; Altıner, Demir; Özgül, Necdet; Akçar, Naki; Yılmaz, İsmail Ömer; Bayazıtoğlu, Muzaffer(1998)
Toroslar'ın Beyşehir Gölü dolayları ve daha güneydeki Seydişehir, Akseki ve Hadim yörelerinde yüzeyleyen Geyik Dağı Birliği'nin Kimmeridciyen-Senomaniyen yaşlı platform içi karbonat istifleri metre ölçeğinde devirsel çökeller ve bunlarla bazan arakatkılanan önemli karst düzeylerinden oluşmaktadır. Metre ölçeğindeki devirsel çökeller üste doğru sığlaşan istifler olup, Jura ve Kretase'deki karakterleri birbirinden farklıdır. Jura'daki asimetrik devirsel çökeller gelgit düzlüğü ilerlemesini gösteren fasiyesler...
Ege Denizi körfezlerinde denizel kuvaterner sedimanların mikropaleontolojisi ve deniz seviyesi ve ortamsal değişmelere ait veri ve modellemeler
Altıner, Sevinç Özkan; Altıner, Demir; Yılmaz, Ömer İ.; Akçar, Naki(1999)
Ege Deniz'nin kuzeydoğu ucunda bulunan ve aktif faylarla denetlenen Saroz Körfezi'nin tabanından alınan Geç Kuvaterner (güncel) yaşlı örneklerdeki foraminifer faunası çalışılmıştır. 24.5 m-631 m 1er arası derinlikten gelen 50 örnekte ortaya konulan bentik ve planktonik foraminifer tür sayısı 210 dur. Textulariina, Spirillinina, Miliolina, Lagenina ve Rotaliina'ya ait 197 bentik foraminifer türü örnek bazında sayılmış ve dağılımları yüzde üzerinden göreceli olarak hesaplanmıştır. Pliyosen-Geç Kuvaterner zama...
Türk linyitlerinin sıvılaşma özelliklerinin incelenmesi
Gürüz, Güniz; Olcay, Aral; Yürüm, Yuda; Baç, Nurcan; Orbey, Hasan; Toğrul, Taner; Şenelt, Akif(1987)
Bu çalışmada Türk linyitlerinin katalitik ortamda sıvılaştırma özelliklerinin incelenmesi amaçlanmıştır. İlk aşamada Türk linyitlerinin rezerv durumları ve özellikleri göz önünde tutularak onbir numune seçilmiş ve bu linyit numunelerinin özellikleri, kısa, elemental, petrografik, rasyonel, toplam kükürt ve kükürt türleri, kül, katran verimi ve özütleme verimi tayinleri yapılarak belirlenmiştir. Bunu izleyerek, söz konusu onbir numune arasından çeşitli parametrelerin inceleneceği kesikli reaktör sistemlerind...
Antalya Körfezi karasal çöküntüsünün neotektonik özellikleri, depremselliği ve daha önceki denizaltı çalışmaları ile karşılaştırılması
Koçyiğit, Ali; Akyol, Erol; Bozkurt, Erdin; Beyhan, Ali(1997)
Bu proje kapsamında Antalya havzasının karasal nitelikli kuzey kesiminin neotektonik özellikleri ve depremselliği incelenmiştir. Bölgesel ölçekli bu çalışma kuzeyde Eğirdir gölü ortalarından başlayıp güneyde Antalya kıyılarına değin süren yaklaşık 14.000 km2 lik bir alanda sürdürülmüştür. İnceleme alanında yenitektonik dönem, Tortoniyen sonundaki Aksu sıkışma fazını izeleyen kısa süreli (Messiniyen) bir geçiş döneminden sonra Pliyosen'de başlamıştır. Genel olarak genişleme türü bir tektonik rejimle temsil ...
Citation Formats
A. Yılmaz, S. Tuğrul, and Y. Ç. Yıldız, “Karadeniz’ de partikül organik maddenin kaynağı ve kompozisyonu,” 2003. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TVRneU1nPT0.