12-18 yaş arası çocuklarda sorunlu internet kullanımı

2020-01-01
Amaç: Bu çalışmanın amacı, 12-18 yaş arası çocuklarda internet bağımlılığı üzerinde etkili olan faktörleri araştırmaktır. Yöntem: Araştırmanın örneklemini 12-18 yaş arası toplam 1956 çocuk oluşturmaktadır. Bu örneklem için Eskişehir’de 3 ortaokul ve 8 lise rassal olarak seçilmiştir. Çocuklara uygulanan anketler sayesinde, çocukların demografik ve internet bağımlılığı durumları hakkında veriler elde edilmiştir. Toplanan veriler analiz edilerek, çocuklarda mevcut internet bağımlılığı durumu ve bu bağımlılığa etkili faktörler araştırılmıştır. Bulgular: Çocukların yaklaşık %15’inin internet bağımlısı oldukları ve yine çocukların %30’a yakınının risk grubunda olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca çocukların sosyal çevreleri ile olan ilişkileri ve demografik özelliklerinin internet bağımlılığı üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Sonuç: İnternet bağımlısı çocuklarda, sosyal izolasyon ve kontrol güçlüğü gibi konularda problemler olduğu görülmüştür. Ayrıca internet bağımlılığının akademik başarısızlığın sebebi olarak görüldüğü ve sosyal ilişkileri zayıf çocukların internet bağımlısı olma riskinin daha fazla olduğu tespit edilmiştir.
Bağımlılık Dergisi

Suggestions

Investigation of social media presence of early childhood educators
Karakaya, Nafia Kübra; Şahin, Volkan; Department of Early Childhood Education (2019)
The aim of this study is to examine social media usage of early childhood educators. A qualitative research is conducted in order to get opinions of early childhood educators on their personal and professional usage of the social media.In addition, participants’ opinions on responsible social media usage are gathered.The study was conducted during the 2018-2019 academic year with 25 early childhood educators who are working in Yenimahalle and Keçiören districts of Ankara. Questions of semi-structured interv...
Toplumda Madde Bağımlılığı Algısı: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
Polat, Hakkı (2019-06-01)
Amaç: Bu çalışmanın amacı, toplumda madde bağımlılığı algısı için bir ölçek geliştirmektir. Yöntem: Araştırmanın örneklemini 18 yaş üstü 1531 birey oluşturmaktadır. Bu örneklem için Eskişehir’im farklı semtleri rassal olarak seçilmiştir. Uygulanan anketler sayesinde, katılımcıların demografik özellikleri ve madde bağımlılığı hakkındaki düşünceleri derlenmiştir. Toplanan veriler analiz edilerek, kişilerde mevcut madde bağımlılığı algısı ve bağımlılığa etkili faktörler araştırılmıştır. Bulgular: Kişilerin u...
Kurum Bakımındaki Ergenlerin Olumlu Sosyal ve Problemli Davranışları ile İlişkili Faktörlerin Karşılaştırmalı Örneklemle İncelenmesi
Atlı-Aslan, Gönül; Sarıtaş Atalar, Dilek (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2020-6-22)
Bu çalışmanın amacı korunma altında olan ve ailesi ile yaşayan ergenlerin olumlu sosyal davranışlarını ve davranış problemlerini yordayan faktörleri (örn., akran ilişkileri, algıladıkları sosyal destek mekanizmaları ve bilişsel duygu düzenleme becerileri) incelemektir. Araştırmanın örneklemini Diyarbakır Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından korunma altına alınmış yaşları 10 ile 17 yıl arasında değişen 79 (% 57 erkek) ergen ve ailesi ile yaşayan aynı yaş grubunda 95 (% 44.2 erkek) ergen oluştur...
Parents’ and teachers’ perspectives on preschool teachers’ role about working with families
Ermiş Atasever, Yasemin; Demircan, Hasibe Özlen; Department of Early Childhood Education (2020)
The aim of this study is to examine social media usage of early childhood educators. A qualitative research is conducted in order to get opinions of early childhood educators on their personal and professional usage of the social media.In addition, participants’ opinions on responsible social media usage are gathered.The study was conducted during the 2018-2019 academic year with 25 early childhood educators who are working in Yenimahalle and Keçiören districts of Ankara. Questions of semi-structured interv...
Okul öncesi çocuklarının çevre-insan ilişkisi üzerine algıları: Boylamsal takip çalışması
Olgan, Refika(2015-12-31)
Bu çalışma kapsamında, 2012 Güz döneminde 60-66 aylık okul öncesi dönem çocuklarına (N=18) uygulanan sürdürülebilir kalkınma için eğitim programının onların insan-çevre ilişkisi ile ilgili algılarına uygulamayı takip eden sene sonunda etkisinin hangi ölçüde devam ettiğini ortaya koymak amacıyla boylamsal takip çalışması yapılacaktır. Önerilen bu çalışma daha önce 2012 Güz döneminde tamamlanan eğitim programına katılan çocukları kapsayacak ve katılımcıların insan-çevre ilişkisine yönelik algılarını ortaya ko...
Citation Formats
H. Polat, “12-18 yaş arası çocuklarda sorunlu internet kullanımı,” Bağımlılık Dergisi, pp. 61–71, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77577.