Büyük Menderes Graben sistemindeki Jeotermal sahalarınJeolojik Hidrojeolojik ve Jeokimyasal analizi

2015-11-06
Hatice, Güdücü
Karahanoğlu, Nurkan
Citation Formats
G. Hatice and N. Karahanoğlu, “Büyük Menderes Graben sistemindeki Jeotermal sahalarınJeolojik Hidrojeolojik ve Jeokimyasal analizi,” 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79328.