Profesyonel Sürücülükte Sürücü Davranışlarına Yönelik Nitel Bir Çalışma

2019-04-01
Yılmaz, Şerife
Öz, Bahar
Özkan, Türker
Sürücü hatası kazaların meydana gelmesinde önemli bir paya sahiptir. Profesyonel sürücüler de trafikte uzun saatler geçirdiğinden kazalara karışma olasılığı yüksek olan bir gruptur. Fakat literatürde profesyonel sürücülerin sürücü davranışlarını tespit etmeye ve anlamaya yönelik yapılmış nitel çalışma sayısı çok azdır. Bu çalışma kapsamında profesyonel sürücülerin trafikte sergiledikleri sürücü davranışları derinlemesine incelenmiştir. Bu amaçla, farklı profesyonel sürücü gruplarından 26 sürücü ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmış ve görüşmeler içerik analizine tabi tutulmuştur. Elde edilen davranış örnekleri hata, sıradan ihlal, agresif ihlal ve pozitif sürücü davranışları olarak dört gruba ayrıştırılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda profesyonel sürücülüğün profesyonel olmayan sürücülükten ayrışan davranış örnekleri sergiledikleri ve bu durumun sürücülerin kullandıkları araç tipine bağlı olarak da değişiklik gösterdiği bulunmuştur. Çalışmanın içerik analizi sonuçları ayrıntılı bir şekilde sunulmuş ve tartışılmıştır.
Citation Formats
Ş. Yılmaz, B. Öz, and T. Özkan, “Profesyonel Sürücülükte Sürücü Davranışlarına Yönelik Nitel Bir Çalışma,” pp. 51–65, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tuad/issue/44880/525441.