Türkçe Öğretmen Adaylarının “Modernizm” Kavramına Ilişkin Metaforları

2017-04-30
ERDEN, NAZİF KUTAY
Bu çalışma modernizm kavramını ortaya koymak, farklı disiplinlerce modernizmin nasıl algılandığını ifade etmek ve nihayetinde öğretmen adaylarının modernizm ile ilgili metaforlarını tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Çalışma, “modernizm” gibi pek çok disiplin içerisinde yer alan kavramın, yeni nesilleri yetiştirecek öğretmen adayları tarafından ne kadar bilindiğini ortaya koyması ve öğretmen adaylarının modernizm ile ilgili neler düşündüklerini belirlemesi bakımından önem taşımaktadır. Çalışmanın araştırma grubunu 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı güz döneminde Gazi Üniversitesi Türkçe öğretmenliği bölümünde okuyan 150 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Betimsel nitelik taşıyan bu çalışmada; elde edilen verilerin toplanması, analizi ve yorumlanmasında nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın desenini olgubilim (fenomenografi) oluşturmaktadır. Verilerin toplanabilmesi için her öğrenciye ikişer form verilmiştir. Birinci formda “Modernizm nedir? sorusuna tek kelimelik yanıtlar vermeleri, ikinci formda ise “Modernizm ... gibidir; çünkü ... ” cümlesindeki boşlukları doldurmaları istenmiştir. Araştırmada “modernizm” kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar nelerdir?”, “Öğretmen adaylarının “modernizm” kavramına ilişkin sahip oldukları metaforlar hangi kavramsal kategoriler altında toplanabilir?” sorularına yanıt aranmıştır. Yanıtlar çerçevesinde metaforlar; “Çağdaşlıkla ilgili metaforlar” “Olumsuz duygular uyandıran metaforlar” ve “Sanat ile ilgili metaforlar” olmak üzere 3 kategori halinde sunulmuştur. Ġkinci basamak olarak verilen cümle doldurmada ise metaforlar; “Çağa ayak uydurma” “Teknoloji” “Akıllı telefon” “Son model araba” “Gelenek dışı” “Kadın” “Özenti bir insan” olmak üzere 7 kategori halinde tablolaştırılmış ve sonuçlar analiz edilmiştir.
Citation Formats
N. K. ERDEN, “Türkçe Öğretmen Adaylarının “Modernizm” Kavramına Ilişkin Metaforları,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79492.