Lise öğrencilerinin cebirsel sözel problemleri çözmedeki başarısı

2012-06-01
Didiş Kabar, Makbule Gözde
Erbaş, Ayhan Kürşat
Cebirsel sözel problemlerin her düzeyden öğrenciler için oldukça zorlayıcı olduğu birçok araştırma tarafından gösterilmiştir. Öğrenciler genellikle cebirsel çözüm için gerekli ilişkileri kurmakta ve cebirsel denklemleri oluşturmakta büyük zorluklar yaşamaktadırlar. Bu çalışmanın amacı, 2010-2011 eğitim öğretim yılında öğrenim gören 10. sınıf öğrencilerinin ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler ile çözülebilen sözel problemleri çözme başarılarını ve bu başarılarını etkileyen faktörleri incelemektir. Çalışmaya uygun örneklem yöntemi ile seçilmiş üç farklı devlet lisesinde öğrenim gören 217 onuncu sınıf öğrencisi katılmıştır. Çalışmanın amacına uygun olarak ikinci dereceden bir bilinmeyenli denklemler ile çözülebilen dört soruluk bir test hazırlanmıştır. İlk olarak hazırlanan test örneklemde yer alan tüm öğrenciler tarafından cevaplanmıştır. Daha sonra bu öğrenciler arasından seçilen 16 öğrenci ile yarı yapılandırılmış görüşmeler yapılmıştır. Görüşmelerin amacı teste verdikleri yazılı cevapların altında yatan düşünme süreçlerini anlamak ve öğrencilerin problem çözme becerilerini etkileyen faktörleri belirlemektir. Toplanan veriler iki aşamada çözümlenmiştir. Öncelikle nicel veri analizi yapılmıştır. Öğrencilerin problemlere verdiği çözümler incelenerek doğru, yanlış, boş ve tamamlanmamış çözüm olarak sırasıyla 0, 1, 2 ve 3 olarak kodlanmış ve bu kodlar aracılığıyla, doğru, yanlış, boş ve tamamlanmamış cevapların yüzde değerleri (%) hesaplanmıştır. Daha sonra nitel veri analizi yapılmıştır. Nitel veri analizi yapılmadan önce tüm görüşmelerin birebir dökümleri alınmıştır ve tüm dökümler araştırmanın amacı çerçevesinde okunarak kodlanmıştır.Araştırma sonunda öğrencilerin ikinci dereceden denklemler kullanarak problemleri çözmedeki başarılarının çok düşük olduğu ve bunun öğrenciler tarafından “bu tür problemleri çözmedeki deneyim eksiklikleri ve problem metnini yorumlayamama” şeklinde iki temel nedene bağlandığı görülmektedir.
X.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27 - 30 Haziran 2012

Suggestions

Visual similarity for hdr images with applications to tone mapping
Aydınlılar, Merve; Akyüz, Ahmet Oğuz; Tarı, Zehra Sibel; Department of Computer Engineering (2021-2-15)
Assessing visual similarity between images is important for many computer vision applications. So far, investigations on visual similarity have been confined to low dynamic range images. However, recently, there is a growing interest to high dynamic range (HDR) imaging. In this thesis, the aim is to shed light on visual image similarity for HDR images by following an experimental approach. To this end, a user experiment is conducted through a novel web-based interface, in which the participants assess the p...
Öğrencilerin Basit Doğrusal Denklemlerin Çözümünde Karşılaştıkları Güçlükler ve Kavram Yanılgıları Student Difficulties and Misconceptions in Solving Simple Linear Equations
Erbaş, Ayhan Kürşat; Çetinkaya, Bülent (2009-01-01)
Öğrencilerin temel cebirsel kavram ve işlemleri anlaması ve kullanması üzerine olan literatür, farklı okul ve sınıf seviyelerinde öğrencilerin birçok güçlüklerinin ve yanılgılarının olduğunu göstermektedir. Bu çalışmada, dört farklı okuldan bir grup öğrencinin (n = 217) basit doğrusal denklemlerin çözümünde karşılaştıkları güçlükler, yaptıkları ortak hatalar ve olası kavram yanılgıları incelenmiş ve bunlar belirlenen yanlış kurallamalar ve yanılgılar çerçevesinde kategorilere ayrılmıştır. Çalışma sonuçların...
Karasal ve deniz üstü rüzgar çiftliklerinin ekonomik ve çevresel etkilerinin incelenmesi
Şentürk, Ayşe Eylül; Oğuz, Elif (2020-06-01)
Çevreye zarar vermeden üretilecek enerji günümüz insanlarının en önem verdiği konular arasında yer almaktadır. Bu yüzden, yenilenebilir enerji sistemlerinin geleneksel enerji sistemlerinin yerini alması gerektiği görüşü öne çıkmaktadır. Hangi yenilenebilir enerji sisteminin bir bölge için daha sürdürülebilir olduğuna karar verebilmek için kullanılan en önemli yöntemlerden biri yaşam döngüsü analizleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Yaşam döngüsü değerlendirmesi (YDD), enerji üretim süreçlerinin tüm çevresel ...
Middle School Mathematics Teachers' Views and Experiences Regarding Technology Integration
Duran, Anıl Ayseli; Çakıroğlu, Erdinç; Department of Mathematics Education (2022-6-27)
The purpose of the study was to investigate the views and experiences of middle school mathematics teachers regarding technology integration. How they use technology, their perceived benefits of it, difficulties that they face, their ways of overcoming the difficulties, and teachers’ suggestions that would be helpful for all teachers were determined based on their experiences. Qualitative research was conducted with nine middle school mathematics teachers using the snowball sampling method. The participants...
Secondary mathematics teachers' subject matter knowledge of quadratic functions and its contribution to student learning outcomes
Karacı Yaşa, Gülzade; Erbaş, Ayhan Kürşat; Department of Secondary Science and Mathematics Education (2022-8-31)
The purpose of the present study was to investigate secondary mathematics teachers’ subject matter knowledge (SMK) of quadratic functions and its contribution to teachers’ instructional practice and student learning outcomes. The study was carried out in two stages. In the first stage, a questionnaire was administered to 18 secondary mathematics teachers to identify their SMK of quadratic functions, which has three sub-components: common content knowledge (CCK), specialized content knowledge (SCK), and hori...
Citation Formats
M. G. Didiş Kabar and A. K. Erbaş, “Lise öğrencilerinin cebirsel sözel problemleri çözmedeki başarısı,” presented at the X.Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27 - 30 Haziran 2012, Niğde, Türkiye, 2012, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://kongre.nigde.edu.tr/xufbmek/dosyalar/tam_metin/pdf/2488-30_05_2012-23_05_03.pdf.