The Tractatus, Logical Space, and Zombies

2017-01-01
Tümkaya, Serdal
Bu çalışmada, muhtemelen Tractatus’u çağdaş analitik zihin felsefesiyle ilişkilendirebilecek ve birbirleriyle yakından ilişkili üç meseleyi tartışacağım. İlki Dünya, Gerçeklik ve Olgu Durumları Bağlamları arasındaki ilişkidir. Diğeri, Mantıksal Uzam kavramıdır. Sonuncusuysa, mantıksal olasılığın Tractatus türü kavramlaştırmasının tutarlı olup olmadığıdır. Bu üç sorunun tek bir makalede ele alınmasını gerektirecek kadar iç içe geçip geçmediği sorulabilir. Burada ben Mantıksal Uzam metaforunun mantıksal olasılıklar kavramına sıkıca bağlı olmasından ötürü cevabın olumlu olduğunu savunuyorum. Dolayısıyla, ikincisindeki tutarsızlık ve anlaşılmazlıklar, ilkini çok problemli hale getirecektir. Bu son dediğim doğruysa bu durum, çağdaş analitik zihin felsefesindeki tahayyül edilebilirlik temelli tezler için etkileri büyük olumsuz sonuçlar doğurabilecektir. Tractatus’taki mantıksal uzam kavramı modal metafiziğin erken dönemli bir çeşidi olarak kendi başına da oldukça ilginçtir. Fakat daha önemli olan, onun analitik zihin felsefesinde sıklıkla kullanılan yakın dönemli metafizik argümanlar için barındırdığı sonuçlardır
FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi)

Suggestions

Edmund Burke’de Yüce ve Jouissance, Lacancı bir okuma
Birlik, Nurten (Akdeniz University; 2018-05-18)
Burke’çü anlamda yüce, şiir kişisinin, doğada gördüğü tekil nesnelere odaklanıp bu nesnelerin arkasında yatan bütüncül metafizik yapının izlerini görebilme ya da doğada görülen nesneler aracılığıyla aşkınlığı deneyimleme çabası olarak tanımlanabilir. Bu deneyim aynı zamanda modernitede, ampirizm ve pozitivizm ile birlikte ortaya çıkan insan ve doğa kategorilerini epistemolojik bağlamda sorunsallaştırır çünkü ikisi arasında oluşmuş kopukluğu gidermeye hizmet eder. Bu bildiri odak noktası ...
The dimensions of perfectionism and their relations to helpless explanatory style
Sun Selışık, Zeynep Eda; Aydın, Gül; Department of Educational Sciences (2003)
This study aimed at examining the association between perfectionism and helpless explanatory style as a function of gender in a Turkish university sample. The sample consisted of 331 undergraduate students from 35 departments of Middle East Technical University. Turkish version of Multidimensional Perfectionism Scale (MPS, Oral, 1999) and Depressive Attribution Style Questionnaire (DASQ, Aydin, 1988a) were used to collect data. Factor analysis was employed to the MPS scores to investigate the dimensions of ...
The Reconcilability of Non-Euclidean Geometries with Kant's Philosophy of Mathematics
Çöteli, Can; Bağçe, Samet; Department of Philosophy (2021-9-27)
This thesis examines Kant’s philosophy of geometry, and the possibility of reconciling non-Euclidean geometries with Kant’s philosophy of geometry. Kant believed that the propositions of Euclidean geometry are necessary and universal. In addition to that, he embraced the view that the character of space is Euclidean and he did not give any credence to the possibility of determining the character of space by using another geometrical structure. He also propounded the view that experience plays no positive ro...
The role of imagination in Kant's first critique
Barın, Özlem; Ceylan, Yasin; Department of Philosophy (2003)
The purpose of this study is to examine the role of imagination in Immanuel Kant̕s Critique of Pure Reason by means of a detailed textual analysis and interpretation. In my systematic reading of the Kantian text, I analyse how the power of imagination comes to the foreground of Kant̕s investigation into the transcendental conditions of knowledge. This is to explain the mediating function of imagination between the two distinct faculties of the subject; between sensibility and understanding. Imagination achi...
The effects of personalization principle of multimedia learning on listening performance
YEŞİLDAĞ, CEREN; Sadık, Olgun (2019-12-01)
Bu çalışma Türkiye’deki bir özel üniversitenin Temel İngilizce Hazırlık Okulunda konuşma dili kullanılarak hazırlanan çoklu ortam sunumlarının öğrencilerin dinleme becerilerini geliştirmelerinde bir etkisi olup olmadığını ve öğrencilerin bu deneyime yönelik bakış açılarını ölçmeyi amaçlamaktadır. Dinleme, birey tarafından geliştirilen ve diğer becerilerin geliştirilmesinde hayati bir önem taşıyan temel beceri olarak görülmektedir (Loren, F. T. A., 2017). Fakat, çoğu ders kitabı dinleme aktivitelerinde kişis...
Citation Formats
S. Tümkaya, “The Tractatus, Logical Space, and Zombies,” FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi), pp. 291–306, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80975.