Risk içeren davranışları gösterme sıklığı ve risk algısı ölçeğinin Türk lise öğrencilerine uyarlanması

2007-10-17
Özmen, Onur
Sümer, Zeynep

Suggestions

Application of a risk visualization framework using semantic risk data to empower risk communication
Ertaymaz, Muzaffer Uğurcan; Atasoy Özcan, Güzide; Department of Civil Engineering (2020)
Risk communication is one of the major factors that effects the success of a project. Conventional risk management focuses on risk checklists and matrices, and considerable amount of risk information is discarded and not communicated. Without communicating the necessary risk information, risk management strategies cannot be applied effectively. The purpose of this study is to develop a systematic and practical risk visualization framework that shall improve the risk communication strategies. The proposed fr...
Risk yönetim kavramsallaştırmaları ve riskin yerel yönetimi
(2017-07-01)
The organizational literature on risk management conceptualizes risk as a phenomenon, which is objectively analyzable and manageable. Accordingly, any accident, disaster, or crisis risk seems to have a single universal nature, which can be understood by risk experts. Criticizing this risk conceptualization of the literature, this study argues that risk might be differently interpreted and experienced by various social groups. Risk has a local character revealed in the experiences and relationships of indivi...
Risk Değerlendirmesi için varsayıma dayalı düşünme
Dikmen Toker, İrem (null; 2018-06-27)
Risk ve Belirsizlik Durumlarındaki Davranışlar
Özdemir, Özlem (Ticaret Bakanlığı, 2018-05-01)
Risk toplumunda meşruiyet sorunu ve örgütsel riskin meşrulaştırılması
Topal, Çağrı (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2015-4)
Bu çalışma, kapitalist risk toplumu bağlamında, insan ve çevre sağlığına yönelik örgütsel risklerin, risklerin kaynağı olan özel şirketlerin, ve riskleri denetlemekle yükümlü kamu kurumlarının, risk ve çevresel etki değerlendirme toplantıları yoluyla meşrulaştırılması sürecini incelemektedir. Çalışmanın kuramsal çerçevesini, Habermas’ın (1975) meşruiyet, Beck’in (1992) risk, ve örgüt yazınında örgütsel aktörlerin risk anlamlandırma süreçlerini meşruiyet temelinde inceleyen çalışmalar oluşturmaktadır. B...
Citation Formats
O. Özmen and Z. Sümer, “Risk içeren davranışları gösterme sıklığı ve risk algısı ölçeğinin Türk lise öğrencilerine uyarlanması,” 2007, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81293.