İki Büyük İki Küçük Pervaneli ve İki Servo Motorlu Ağır Yük Kaldıran Helikopterin Modellenmesi, Tasarımı ve Kontrolü

2018-09-12
Bu çalıs¸mada, ikisi büyük, ikisi küçük toplam dört pervaneli robot helikopterin modellenmesi, uçus¸ kontrolcü analizi ve simülasyonlarıyapılmıs¸tır.˙Ikibüyükpervaneninesasyükütas¸ıması, iki küçük pervanenin de boylamsal eksende istikrarı sa˘ glaması düs¸ünülmüs¸tür. Alıs¸ıldık dört pervaneli robot helikopterlerin pervanelerinin dönüs¸ yönleri PNPN (P: saat yönü, N: saatin tersi yönü) sırasındadır. Bizim önerdi˘gimiz tasarımda ise pervanelerin dönüs¸ sırası PPNN s¸eklindedir. Çünkü kars¸ılıklı büyük pervanelerin tepki torklarının ve kars¸ılıklı küçük pervanelerin tepki torklarının birbirlerini gidermeleri için PPNN düzenine ihtiyaç vardır. Ancak PPNN pervane düzenindeki helikopterler,bireksenden(örne˘ginyalpaekseninden)vazgeçilmeden kontrol edilememektedir. Bu çalıs¸mada önerilen sistemde, iki küçük pervaneye fazladan servo motoru ekleyerek kontrol edilebilirlik sa˘glanmıs¸tır. Bu tasarım ile mekanik karmas¸ıklı˘ gı çok arttırmadan (“swashplate” mekanizması kullanılmamıs¸tır) verimli bir s¸ekilde a˘gır yük tas¸ımak hedeflenmis¸tir.

Suggestions

İki Büyük İki Küçük Pervaneli ve İki Servo Motorlu Ağır Yük Kaldıran Helikopterin Modellenmesi, Tasarımı ve Kontrolü
Leblebicioğlu, Mehmet Kemal (2018-09-12)
Bu çalıs¸mada, ikisi büyük, ikisi küçük toplam dört pervaneli robot helikopterin modellenmesi, uçus¸ kontrolcü analizi ve simülasyonlarıyapılmıs¸tır.˙Ikibüyükpervaneninesasyükütas¸ıması, iki küçük pervanenin de boylamsal eksende istikrarı sa˘ glaması düs¸ünülmüs¸tür. Alıs¸ıldık dört pervaneli robot helikopterlerin pervanelerinin dönüs¸ yönleri PNPN (P: saat yönü, N: saatin tersi yönü) sırasındadır. Bizim önerdi˘gimiz tasarımda ise pervanelerin dönüs¸ sırası PPNN s¸eklindedir. Çünkü kars¸ılıklı büyük pervane...
A study of the predictive validity of the Başkent University English proficiency exam through the use of the two-parameter IRT model's ability estimates
Yapar, Taner; Berberoğlu, Halil Giray; Department of Educational Sciences (2003)
The purpose of this study is to analyze the predictive power of the ability estimates obtained through the two-parameter IRT model on the English Proficiency Exam administered at Baskent University in September 2001 (BUSPE 2001). As prerequisite analyses the fit of one- and two-parameter models of IRT were investigated. The data used for this study were the test data of all students (727) who took BUSPE 2001 and the departmental English course grades of the passing students. At the first stage, whether the ...
İki Ağır Kuarktan Oluşan Baryon Sisteminin Özelliklerinin LHC Deneyinde Araştırılması
Alıyev, Tahmasıb; Savcı, Mustafa; Bilmiş, Selçuk; Turan, İsmail(2018-12-31)
İki ağir kuarktan oluşan baryon sisteminin manyetik momentlerinin ve güçlü etkileşme sabitlerinin hesaplanması.
İki Bilim İnsanına Saygı
Şenses, Fikret; Özveren, Eyüp (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2013-8)
Selim İlkin ve İlhan Tekeli bilim insanları olarak Türkiye’de bilim yapılmasında, tarih ve sosyal bilimlerin hemen tüm alanlarına yayılan çok sayıda çalışmalarıyla öncü bir sorumluluk üstlenmişlerdir. Ülkemizde bilimsel gündemin belirlenmesi, bilimsel çıtanın yükselmesi ve bilimsel ufkumuzun genişlemesine büyük hizmetleri süregelmiştir. Selim İlkin ve İlhan Tekeli’nin uyumlu, uzun soluklu ve kalıcı sonuçlar vermiş işbirliği akademik topluluk için çok değerli bir örnek teşkil etmektedir. Bu nedenle biz bu öz...
Ikea-Hack’lerin Mekân Ve Ürün Kategorilerine Göre İncelenmesi
Berktaş, Sena; Oraklıbel, Renk Dimli (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2020)
Bu çalışmada IKEA-hack’ler “ikeahackers.net” internet sitesi üzerinden mekân ve ürün katego rilerine göre incelenmektedir. IKEA-hack, IKEA ürünleri üzerinde değişiklikler yapmak olarak tanımlanmaktadır. Bu eylemi gerçekleştiren ise IKEA-hacker olarak tanımlanmaktadır. IKEA hacker’lerin, IKEA ürünlerini kendi ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda görsel veya işlevsel olarak farklılaştırarak kullandıkları görülmektedir. IKEA-hack eylem olarak ele alındığında kişilerin kendi yaptıkları ürünü kullanmalarıyl...
Citation Formats
M. K. Leblebicioğlu, “İki Büyük İki Küçük Pervaneli ve İki Servo Motorlu Ağır Yük Kaldıran Helikopterin Modellenmesi, Tasarımı ve Kontrolü,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://tok2018.agu.edu.tr/images/TOK2018_Bildiriler_Kitabi.pdf.