Agac Yapili Verilerin Kumelenmesi

2018-06-26
Geleneksel k umeleme y ontemleri veri objelerinin noktasaloldu gunu varsaymaktad r. Fakat geli sen ol c um tekniklerive daha detayl analizlere ihtiya c duyulmas sebebiyleg un um uzde daha karma s k veri k umeleri toplanmaktad r.Bu cal smada, a g rl kl veya a g rl ks z kenarl , k ok u olanbir a ga c yap s na sahip veri objelerinin k umelenmesiproblemi ele al nm st r. Bu tarz a ga c yap l veri k umelemeproblemleri biyoloji, n orobilim veya sosyal a glar gibibir cok alanda kar s m za c kmaktad r. Ele al nan problemin c oz um u i cin kortalamalar (kmeans) tabanl biralgoritma onerilmi stir. Bu algoritma, k ume merkezlerinitemsil eden a ga clarla (centroid tree) ba slayarak atama vemerkez g uncelleme a samalar n c oz um yak nsayana kadartekrarlar. Atama a samas nda, her veri objesi D u g umKenar Ort u smesi (DK O, Vertex Edge Overlap) ol c ut uneg ore en benzer olan merkez a gaca atan r. DK O ol c ut u\fazla say da ortak kenar ve d u g ume sahip iki a ga cbenzerdir" krini temel al r. G uncelleme a samas nda,her merkez kendisine atanan veri objeleri g oz on undebulundurularak g uncellenir. A ga clar n a g rl ks z kenarl oldu gu durumda, verilen bir k umenin merkez a gac n bulmak i cin do grusal olmayan bir tamsay l programlamaform ulasyonu onerilmi stir. Bahsi ge cen merkez a ga c,kendisi ile o k umeye atanan a ga clar aras ndaki DK Ode gerlerinin toplam n en coklayan a ga ct r. Onerilenform ulasyonun c oz um u i cin optimal sonucu bulansezgisel bir y ontem kullan lm st r. A ga clar n a g rl kl kenarl oldu gu durumda ise, k ume merkezini bulmaki cin do grusal olmayan bir programlama form ulasyonu onerilmi s ve sezgisel bir yakla s mla c oz ulm u st ur. Fakatbu sezgisel yakla s m n optimal sonucu bulaca g n ngarantisi yoktur. Geli stirilen c oz um yakla s mlar rassalolarak uretilmi s veri k umeleri kullan larak gelenekselalgoritmalarla kar s la st r lm st r.

Suggestions

Ağaç Yapılı Verilerin Kümelenmesi
Dinler, Derya; Tural, Mustafa Kemal; Özdemirel, Nur Evin (2018-06-26)
Geleneksel k umeleme y ontemleri veri objelerinin noktasaloldu gunu varsaymaktad r. Fakat geli sen ol c um tekniklerive daha detayl analizlere ihtiya c duyulmas sebebiyleg un um uzde daha karma s k veri k umeleri toplanmaktad r.Bu cal smada, a g rl kl veya a g rl ks z kenarl , k ok u olanbir a ga c yap s na sahip veri objelerinin k umelenmesiproblemi ele al nm st r. Bu tarz a ga c yap l veri k umelemeproblemleri biyoloji, n orobilim veya sosyal a glar gibibir cok alanda kar s m za c kmaktad r. Ele al nan pr...
Ağaç Yapılı Verilerin Kümelenmesi
Dinler, Derya; Tural, Mustafa Kemal; Özdemirel, Nur Evin (2018-06-26)
Geleneksel k umeleme y ontemleri veri objelerinin noktasaloldu gunu varsaymaktad r. Fakat geli sen ol c um tekniklerive daha detayl analizlere ihtiya c duyulmas sebebiyleg un um uzde daha karma s k veri k umeleri toplanmaktad r.Bu cal smada, a g rl kl veya a g rl ks z kenarl , k ok u olanbir a ga c yap s na sahip veri objelerinin k umelenmesiproblemi ele al nm st r. Bu tarz a ga c yap l veri k umelemeproblemleri biyoloji, n orobilim veya sosyal a glar gibibir cok alanda kar s m za c kmaktad r. Ele ...
Ağır metallerin aktif çamur sürecine etkileri
Özbelge, Önder; Özbelge, A. Tülay; Beyenal, N. Yurt(1997-07-01)
Endüstriyel atıksuların biyolojik yöntemle arıtımında atıksularda bulunabilen ağırmetallerin süreçlere değişik etkileri literatürde rapor edilmiştir. Bazı metallerin yüksek mikroorganizmaları zehirleyerek sistemi çalışamaz duruma getirebildiği halde çok düşük derişimlerde de olumlu yönde etkilediği gözlemlenmiştir. Önceki çalışmaların çoğu tek 'bir metalin etkisini araştırmıştır. Halbuki atıksu ortamında birlikte bulunan ağır metaller birbirleriyle de etkileşmektedirler. Bu yüzden gözlemlenecek etki ağır me...
Kuşak içi ve kuşaklararası toplumsal hareketliliğin yörüngesi Ankara ili örneği
Karademir Hazır, Irmak; Çelik, Kezban; Kalaycıoğlu, Hediye Sibel (2016-06-01)
Toplumsal tabakalaşma ve hareketlilik literaturtintin gelişmiş olduğu ulusal bağlamlarda ampirik çalışmalar, ülke çapındaki eğilimleri belirlemek üzere ulusal düzeyde veri toplama yetkisi olan kurumlarca yapılmaktadır. Bu anlamda, verilerin temsil gücünden yüksek olması önemlidir ve 6rneklem geniş bir nüfusu içermelidir. Sunulan çalışmanın yürütüldüğü deneme kadar Türkiye’de tek temsili olacak düzeyde bu tur bir araştırma yürütülmemiştir. Bu makalenin temel amacı bu eksikliği kısmen de olsa giderebilmektir....
Doğal Caf2 Örneklerinde Spektral-Zaman Tanımlı Osl Çalışmaları
Bulur, Enver(2010-12-31)
Amaç: Bu proje aracılığıyla başta doğal floritler olmak üzere çeşitli dozimetrelerde gözlenen hızlı rekombinasyon süreçlerini incelemek için hızlı bir foton sayıcı/çok kanallı skalör kullanarak şu anda çözemediğimiz sinyalleri analiz edebilme yeteneğine kavuşmak istiyoruz. Bu amaçla 5 ns çözünürlüğe sahip bir sayım sisytemini ile hızlı bir lazer diyot modülünü geliştirdiğimiz zaman tanımlı OSL sistemine entegre etmek istiyoruz. Bunun gerçekleştirilmesi şu anda üzerinde çalışmakta olduğumuz doğal CaF2, BeO v...
Citation Formats
D. Dinler, M. K. Tural, and N. E. Özdemirel, “Agac Yapili Verilerin Kumelenmesi,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/81568.