Tork ile Harekete Geçen Tek Bacaklı Dağıtıcı Yaylı Kütle Modelinin Kontrolü

2018-06-29
Yaylı Ters Sarkaç (YTS) gibi basit, yaylı kütle sistemlerinin, bacaklı hareket dinamiği için uygun bir model olduğu uzun zamandır bilinmektedir. Fakat bu alanda yapılmış çoğu çalışma, kayıpsız ve çok bacaklı modeller üzerinedir. Yapılan çalışmaların tek bacaklı modellerindeyse, bacağın gövdeye bağlandı- ğı nokta ile gövdenin kütle merkezi aynı yere konumlandırılmıştır. Bu bildiride, özgün, tek bacaklı, ayarlanabilir kalça momentiyle sönümlenen ve hareketle- nen, kütle merkezi ile bacak eklem noktası farklı olan bir YTS modeli sunmayı amaçlıyoruz. Daha sonra bu sistemin limit döngülerini tanımlamak için analitik bir yaklaşım geliştireceğiz. Bu çalışmada, hareketin kontrolü hız ve yükseklik verileri ile yapılırken, gömü- lü denetleyici, yaklaşık ters dinamik yöntemleri ve serbestlik derecelerinin pasif yapısal özelliklerle kontrol edilmesine dayanmaktadır. Bu kontrol yapısı ile tasarladığımız tek bacaklı, yaylı kütle modelinin, çok bacaklı modeller kadar iyi bir manevra kabiliyeti ve dengeye sahip olacağını, yaptığımız ve devam ede- ceğimiz simülasyonlar ile kanıtlayacağız. Sonuç olarak, daha önce elde edil- memiş bir hareket performansına ulaşacağız.

Suggestions

Dynamic modelling and analysis of split-torque face-gear systems
Aydoğan, Mustafa Özgür; Özgüven, Hasan Nevzat; Sarıbay, Zihni B.; Department of Mechanical Engineering (2022-8-29)
In this study it is aimed to develop a dynamic model for a face-gear drive system that accounts for all important physical parameters related to the operation to achieve an optimized split-torque face-gear based transmission system. With this new model, nonlinear dynamic response of a face-gear drive system is sought and dynamic stability and limit states of this structure are investigated. The main motivation for the current study is the recent development and utilization of face-gear drive...
Işık Hasatlayan Nano-Yapıların Elektronik Özellikleri
Ellialtıoğlu, Süleyman Şinasi(2010-12-31)
Kapsam Güneş enerjisinin doğrudan kullanımı, elektron-deşik çifti üretmek için soğurulan fotonların kullanıldığı fotovoltaikler ve boya ile duyarlı hale getirilmiş güneş hücreleri (DSSC) sayesinde mümkün olmaktadır. Bu tür sistemlerde kullanılır elektronlar üretilir ve daha sonra, elektrik üretmek için, ışık hasatlayan moleküller aracılığıyla yarıiletken alttaşına enjekte edilir. Dolaylı faydalanma, ek olarak, bu fotouyarılmış elektronları kullanan kimyasal dönüştürme, yani suni fotosentez, süreçlerini içe...
Açık ocaklarda kullanılan dragline' ların seçilmesi için uzman sistem geliştirilmesi
Çelebi, Neşe; Erdem, Bülent(1995)
Bu çalışmada, yerüstü madenlerinde örtü-kazı operasyonlarında kullanılan dragline'lann daha etkili çalışabilmeleri için bir uzman sistem geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bunun için projenin en önemli kısmı olarak, tek damar bulunan açık ocaklarda dragline kullanılması durumunda uygulanabilecek örtü-kazı sistemlerinin analizleri yapılmış ve özellikle direkt yana döküm, basamak azaltmalı örtü-kazı sistemi, uzatılmış basamak ile döküm sistemi ve geri çekmeli örtü-kazı sistemi gibi tek damar için uygun olan sistem...
Tam derinlikli esnek üstyapıların destek vektör makineleri yöntemiyle sonlu elemanlar modellemesi
Pekcan, Onur (null; 2018-09-26)
Bu çalışma kapsamında, Destek Vektör Makineleri (DVM) tekniği yardımıyla tam derinlikli esnek üstyapıların sonlu elemanlar yöntemiyle modellenmesinde, güvenilir ve hızlı çalışan bir yaklaşım sunmaktayız. Tam derinlikli esnek üstyapı modeli, doğal zemin ve üzerindeki asfalt kaplamanın eksenel simetrik olarak tasarlanması ile elde edilmektedir. Modellemede asfaltın elastik, doğal zeminin ise doğrusal olmayan (iki taraflı doğrusal) malzeme davranışına sahip olduğu kabul edilmektedir. DVM yöntemi ise, sonlu ele...
COMPACT AND FLEXIBLE NTRU IMPLEMENTATION ON FPGA
Korkmaz, Sinan Emir; Tezcan, Cihangir; Department of Cybersecurity (2022-8-23)
At the dawn of quantum computing, our most trusted cryptosystems are at significant risk. All vastly used and standardized public-key algorithms such as RSA and ECC were designed to withstand the attacks from classical computers by using integer factorization and discrete logarithm problems. However, quantum computers can generate the whole solution space for these problems that contains all the possible keys and reduce it to the correct key in polynomial time. Therefore, we need to start using a new public...
Citation Formats
İ. Sever and M. M. Ankaralı, “Tork ile Harekete Geçen Tek Bacaklı Dağıtıcı Yaylı Kütle Modelinin Kontrolü,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.savtek.metu.edu.tr/index.php/bildiri-ozellikleri/.