C Tipi Davranış Ölçeğinin Türkçeye uyarlama güvenilirlik ve geçerlilik çalışması

2012-01-01
Bozo, Özlem
Yılmaz, Tuğba
Bekaroğlu, Ece
: Meme kanserinin yaygın kanser türlerinden biri olması, risk etkenlerinin araştırılmasını önemli kılmaktadır. Risk etkenlerinden biri olduğu belirtilen C tipi kişilik özellikleri hakkındaki çalışmaların sonuçları tartışmalıdır. C tipi kişilik, kendini feda etme ve duygularını ifade edememe alt faktörlerini içermektedir. Bu çalışmada C tipi kişilik özelliklerinin Türk kadın meme kanseri hastalarında ölçülebilmesi için C Tipi Davranış Ölçeğinin Türkçeye uyarlanması, geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasının yapılması amaçlanmıştır. Yöntem: Yüz bir Türk kadın meme kanseri hastası ile 99 kanser hastası olmayan kontrol grubuna C Tipi Davranış Ölçeği, Toronto Alekstimi Ölçeği ve Temel Kişilik Özellikleri Ölçeğinin dışa dönüklük alt ölçeği uygulanmıştır. Birinci uygulamadan bir ay sonra test-tekrar test güvenilirliğini ölçmek amacıyla katılımcılara C Tipi Davranış Ölçeği tekrar uygulanmıştır. Bulgular: Yapılan faktör analizi sonucunda, özgün ölçekle örtüşen ve kendini feda etme ile duygularını ifade edememe boyutlarını içeren iki faktörlü yapı doğrulanmıştır. Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı 0.81, test-tekrar test güvenilirliği 0.87 olarak bulunmuştur. Ölçeğin alt boyutlarının iç tutarlılık katsayılarının 0.80-0.86 arasında değiştiği belirlenmiştir. Ölçeğin ayrışan geçerliliğini test etmek için Temel Kişilik Özellikleri Ölçeğinin dışa dönüklük alt ölçeği (r=-0.24, p<0.05), birleşen geçerliliğini test etmek için Toronto Aleksitimi Ölçeği (r=0.52, p<0.01) kullanılmıştır. Tartışma: Çalışmanın sonuçları C Tipi Davranış Ölçeğinin Türkçe formunun yeterli güvenilirlik ve geçerlilik değerlerine sahip olduğunu göstermiştir