Sahi, Inovasyon Neden Bize Bu Kadar Uzak?

2014-03-01
21. yüzyıla girerken günümüz insanının değişmeyen ortak hedefiyaşam kalitesini yükseltmek. Bütün açılımlar ve ortaya konan tümgayretlerin merkezinde daha iyi bir yaşam kalitesine ulaşma ve sürdürmehedefinin yer aldığını söylemek, umarım abartılı olmaz.Artık insan için yaşam kalitesini yükseltmenin daha kolay ve ulaşılabilirbir yolu da yaşamın ortaya çıkardığı problemlerden olabildiğincekaçma becerisinde ve gündelik problemlerini dışarıdan hizmetalarak çözme eğilimde saklı. Teknolojiyi en üst düzeyde kullanaraksorunlarını çözmek ve yaşam kalitesini artırmak için çaba sarf edengünümüz tüketicisi, bu rahat düşkünlüğü içinde problem çözme becerisinide yitirmeye başladığını bir şekilde göz ardı etme eğiliminisürdürüyor. Halbuki artan tüketim talebi her gün yeni ürün, hizmetve pazarlama yöntemlerinin ortaya çıkmasına neden olmakta.Bu talep artışının ana kaynağı ise insanın doymak bilmeyen kalitebeklentisi. Daha problemsiz ve daha kaliteli bir yaşam, ulaşım, eğitimve sağlık hizmeti almayı hedefl eyen günümüz tüketicisi, tüm buhizmetleri anında, kaliteli ve ucuz, sürdürülebilir hatta kişiye özelçözümler şeklinde talep etmeyi bir yaşam kalite göstergesi olarak algılıyorve bu hizmetlerin de yeniden tanımlanması çoğu kez yaratıcıve yenilikçi çözümler gerektirdiği için karşımıza problem çözme yeteneğinesahip bir yaratıcı güce karşı artan ihtiyaç çıkıyor.

Suggestions

Hakikatin Savuşturulması, Ötelenmesi ve Geri Dönüşü Üzerine
Baç, Mutlu Murat (2020-01-01)
Hakikatin veya doğruluğun artık geride bırakıldığının sıkça ve heyecanla ifade edildiği günümüzde, bu ontolojik ve toplumsal görüngünün farklı yönlerinin felsefi açıdan etraflıca irdelenmesinin önemi açıktır. Bu yazımda öncelikle post-truth deyiminin ilham kaynağı olan Amerikan başkanlığına ilişkin güncel bir tablo çizeceğim. İkinci olarak, felsefede hakiki olan – olmayan ayrımı bağlamında üçlü bir betimleme önereceğim. Bunu izleyen bölümde, konunun serimlemesi kapsamında “hakikat”, “doğruluk” ve “gerçeklik...
Engaging with the past in Turkey: An action research
Sarıoğlu, Senem; Atakuman, Çiğdem; Department of Settlement Archaeology (2022-3)
How we engage with the past is deeply related to our understanding of the self and the world. Thus, people’s engagement with archaeological narratives is needed to be understood better. This study aims to explore how we can create more engaging archaeological narratives and how different archaeological narratives influence people’s perceptions of time and identity. This study used action research as the methodology because of the need for experimenting with different archaeological narratives. The site chos...
Assessment of social vulnerability using geographic information systems : Pendik, İstanbul case study
Haki, Zeynep Güngör; Akyürek, Sevda Zuhal; Düzgün, Şebnem; Department of Geodetic and Geographical Information Technologies (2003)
Natural hazards are the reality of today̕s world, which considerably affect people̕s living conditions. As they cannot be prevented, the basic precautions should be taken before the occurrence to protect people. At this point, the preparedness for any threat is really important, which does decrease destructive effects of the hazard for communities and shorten recovery interventions. In terms of preparedness, identification of vulnerable people in the community gives an important contribution for better plan...
Toplumda Madde Bağımlılığı Algısı: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
Polat, Hakkı (2019-06-01)
Amaç: Bu çalışmanın amacı, toplumda madde bağımlılığı algısı için bir ölçek geliştirmektir. Yöntem: Araştırmanın örneklemini 18 yaş üstü 1531 birey oluşturmaktadır. Bu örneklem için Eskişehir’im farklı semtleri rassal olarak seçilmiştir. Uygulanan anketler sayesinde, katılımcıların demografik özellikleri ve madde bağımlılığı hakkındaki düşünceleri derlenmiştir. Toplanan veriler analiz edilerek, kişilerde mevcut madde bağımlılığı algısı ve bağımlılığa etkili faktörler araştırılmıştır. Bulgular: Kişilerin u...
Türkiye’de vergi ahlakının belirleyicileri
Kaynar Bilgin, Handan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2011-8)
Vergilerin zorunlu bir ödeme şekline dönüşmesi ile birlikte yükümlülerin vergiye karşı olan tepkileri de ortaya çıkmaya başlamıştır. Yükümlülerin vergiye karşı davranışlarını belirleyen pek çok faktör bulunmaktadır. Bu faktörlerden biri olan vergi ahlakı vergi psikolojisi alanında önemli bir yere sahiptir. Vergi ahlakı yükümlülerin vergiye bakışını etkileyen bir faktör olduğundan, vergi ahlakının belirleyicilerini tespit etmek oldukça önemlidir. Vergi ahlakı vergi ödeme konusundaki içsel bir motivasyon olar...
Citation Formats
H. Gürsu, Sahi, Inovasyon Neden Bize Bu Kadar Uzak? 2014.