Hakikat, Dünya, Sınırlı Gerçekçilik: Çağdaş Ontolojik Tartışmalar Çerçevesinde Heideggerci bir Yorum Denemesi

2017-01-01
Baç, Mutlu Murat
Çömez, Çağlar
Yazımıza, yalnızca yargıların ya da önermelerin üzerinde durmaktansa varlık ve hakikatin ontolojik ‘serüvenlerine’ dikkatimizi yöneltmenin önemine ilişkin genel bir felsefi resim çizerek başlıyoruz. “Dünyanın Açılması” başlığını taşıyan ikinci bölümde, Martin Heidegger’in Varlık ve Zaman kitabında hakikat ve varlık konusunda sunduğu görüşlere dayanarak onun ‘dünya’ anlayışını ayrıntılı bir şekilde sergiliyoruz. Bu bölümün birinci alt bölümü Heidegger’in hakikatin karşılık kuramını nasıl irdelediğini göstermeyi, ikinci alt bölümü ise onun ‘dünya’ kavramını aydınlatmayı hedeflemektedir. Ardından gelen üçüncü bölümde Kant’ın Transandantal İdeacılığına ve genel olarak transandantal işlevin doğasına ve önemine ilişkin belli saptamalar yapıyoruz. Söz konusu bölümde esas amacımız, ikincil literatüre bazı göndermeler yoluyla Heidegger’in Kantçı gelenekle olan ilişkisine dair bir tartışma sunmaktır. Son bölümde ise, çağdaş literatüre ve özellikle ‘gerçekçilik’ konusuna eğiliyoruz. Bu çerçevede ilk olarak Heidegger’in konuya dair tartışmalarda alabileceği yere ilişkin bir sorunsalı dile getiriyoruz. Daha sonra, bu bağlamda kendi yorumumuz olarak, hem Immanuel Kant’ın hem de Heidegger’in ‒ farklı tarzlarda olsa da ‒ Sınırlı Gerçekçilik adını verdiğimiz bir varlıksal görüşe yakın bulunabileceğine ilişkin argümanlar sunuyoruz.
Felsefi Düşün - Akademik Felsefe Dergisi

Suggestions

Hakikatin Savuşturulması, Ötelenmesi ve Geri Dönüşü Üzerine
Baç, Mutlu Murat (2020-01-01)
Hakikatin veya doğruluğun artık geride bırakıldığının sıkça ve heyecanla ifade edildiği günümüzde, bu ontolojik ve toplumsal görüngünün farklı yönlerinin felsefi açıdan etraflıca irdelenmesinin önemi açıktır. Bu yazımda öncelikle post-truth deyiminin ilham kaynağı olan Amerikan başkanlığına ilişkin güncel bir tablo çizeceğim. İkinci olarak, felsefede hakiki olan – olmayan ayrımı bağlamında üçlü bir betimleme önereceğim. Bunu izleyen bölümde, konunun serimlemesi kapsamında “hakikat”, “doğruluk” ve “gerçeklik...
Mimari Mirasın Korunmasında Uygulama Elemanlarının Yetiştirilmesine Yönelik Yaygın Eğitim Uygulamaları
Kuban, Nurdan; Kahya, Yegan (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2016-6-1)
Kültür varlığı yapılara ilişkin koruma ve restorasyon uygulamaları, gerçekleştirilen iş kalemlerinin çeşitliliği, uygulama esnasında oluşabilecek beklenmedik sorunlar, yanlış müdahalelerin sebep olabileceği geri dönüşsüz hasarlar gibi nedenlerle özel uzmanlık ve deneyim gerektiren bir uğraştır. Oysa, Türkiye’de koruma ve restorasyon uygulamalarında da -inşaat sektöründe olduğu gibi- genellikle kalifiye olmayan, deneyimsiz işçiler çalıştırılmaktadır. Nitelikli, kalifiye ustaların bulunmadığı bir ortamda iste...
Cryptographic Misuse Detection Tools
Koru, Emine Selin; Cenk, Murat; Gürkan Balıkçıoğlu, Pınar; Department of Cryptography (2021-9-24)
Today digital devices are an inevitable part of our lives. We use these devices for things like sharing photos, communicating with friends, and exchanging money. All these actions need privacy. In fact, properly used cryptographic systems can fulfill this need for privacy. However, in some cases developers can make mistakes, because of the reason such as lack of knowledge about cryptography and hard usage of cryptographic APIs. Thus, cryptographic misuse detection has become a new field of study and tools h...
Securitization of fake news
Ergül, Mehmet Mert; Bahçecik, Şerif Onur; Department of International Relations (2020-9)
This study argues that fake news is being transformed into a security issue. This transformation has or has the potential to have significant consequences in terms of human rights in Europe and beyond. This study also argues that perceptions of information, disinformation, news, and social media are changing in recent years, and these notions come to be widely accepted as security threats. Initially social media was perceived as a useful platform for obtaining and sharing information that helps the de...
Question concerning the universality of human rights: a comparative examination of the works of Donnelly, Nino, and Ferry and Renaut
Demiray, Mehmet Ruhi; Deveci, Cem; Department of Political Science and Public Administration (2003)
From the if century when the idea pfhurnan rights has been first articulated m the history of humankind to our age, the adherents of miş Idea have generally asserted that these rights have a universal, thus an ahistorical and trafiscultural, character in their scope of validity. However, even a superficial review of the recent human rights literature is sufficient to give one the insight mat the question of the ground of this universality is the most crucial issue in the current theoretical debates on human...
Citation Formats
M. M. Baç and Ç. Çömez, “Hakikat, Dünya, Sınırlı Gerçekçilik: Çağdaş Ontolojik Tartışmalar Çerçevesinde Heideggerci bir Yorum Denemesi,” Felsefi Düşün - Akademik Felsefe Dergisi, vol. 8, pp. 316–341, 2017, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/96185.