Şuraların eğitim politikası geliştirme sürecindeki rolü üzerine eğitim politikası aktörlerinin deneyimleri

2016-05-12
Kaya Kaşıkcı, Sevgi
Gökalp, Gökçe
Eğitim, çeşitli aktörlerin direkt olarak yada dolaylı yoldan et kilemeye çalıştıkları sosyal bir alandır ve bu alanda; eğitim politikası, ideoloji ve devlet arasında güçlü bir bağ bulunmaktadır. Şöyle ki, bir toplumun sosyal ve eğitimsel sorunlarını çözmek için oluşturula n eğitim politikaları (Heck, 2004) devlet tarafından, çeşitli aktörleri eğitim politikası yapma sü recine dahil ederek kullanılmaktadır. İdeoloji kavramı ise bu ilişkiye politika yapım sürecinde etki etmekte olup, Trowler (2003) bu du- rumu farklı ideolojilere sahip çeşitli aktörlerin, eğitim polit ikalarını şekillendirmek amacıyla etike- lemeye çatıştıkları politik bir süreç olarak tanımlamaktadır. Literatürde politika yapım sürecini, problem tanımlama ve ajanda belirleme, politika oluşturma, politika uygulama, politika değerlendirme ve politikayı değişti rme/yok etme şeklinde basamaklara ayıran politik- döngü yaklaşımı bulunmaktadır. Bu yaklaşım soyu t ve belirsiz olan politika geliştir- me sürecini daha açık hale getirmektedir. Milli Eğitim Şuraları (MEŞ) Türkiye’deki politika oluşturma araçları arasında yer almaktadır (Şiş- man, 2008). Politika oluşturma aracı olarak MEŞ farklı aktörler i politika yapım sürecine dahil eden tek platform bulunmaktadır. Yılmaz (2004) şuraları, geniş katıl ımlı bir ortam sağlaması açısından etkili bir yapı olarak değerlendirmiştir. Ancak, çalışmalar şur aların sağladığı geniş katılımcı kitlesi- ne rağmen Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) bu şuralardan etkili bir şekilde faydalanmadığını göstermektedir (Tedmem, 2014). Şura kararlarının hangilerinin uygulandığına ilişkin bir çok ça lışma yürütülmüştür ve bu çalışmalar şura kararlarının uygulanmasına ilişkin bir tutarsızlık olduğu sonucuna ulaşmıştır (Akay, 2010; Ayaz, 2009; Göktürk, 2006). Son zamanlarda yapılan çalışmalar ş uralarda alınan kararların politika yapım sürecinde çok az etkili olduklarını belirtmiş olsa da şur alar geçmişte politika yapım sürecinde oldukça etkili olmuşlardır (Aslaner, 2008; Büyükkarcı, 2012; Uy sal, 2008). Şuraların bu etkisine ve sağladığı çeşitli platforma rağmen, literatürde şuraların eğiti m politikası geliştirme sürecindeki rolünü inceleyen (ERG, 2014) ve şuraların fonksiyonelliğini ara ştıran çalışmalar bulunmamaktadır
11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (12 - 14 Mayıs 2016)

Suggestions

Boşta Hareket Doğrusalsızlığı Bulunan Göreve Uyumlu Kontrol Yüzeylerinin Çırpma Yönünden İncelenmesi
Ünlüsoy, Levent; Yaman, Yavuz (2013-09-12)
Bu çalışmada kontrol yüzeyleri göreve uyumlu olarak şekil değiştirebilen bir kanadın, açık kesitli kontrol yüzeylerine ait bağlantılardan kaynaklı olarak ortaya çıkan boşta hareket davranışının (freeplay), kontrol yüzeyi ve kanadın çırpma özellikleri (flutter) üzerindeki etkileri incelenecektir. Çalışma kapsamında sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak kanadın eş-direngenlik ve eş-ağırlık özellikleri hesaplanacak ve bu özellikler kullanılarak üç serbestlik dereceli bir çırpma modeli oluşturulacaktır. Model iç...
Sur’un Kamulaştırılması Üzerine Kimin Ne Söylediği Verilen Bilgiye Yönelik Değerlendirmeyi ve Kolektif Suçluluğu Etkiler mi?
Korkmaz Karaoğlu, Leman (2020-12-01)
Bu araştırmada, mesajın kaynağı, mesajın odağı ve etnik-Türk kimliği ile özdeşleşme ve olayın meşruiyetine ilişkin algı olmak üzere alıcıyla ilgili faktörlerin, kolektif suçluluk ve mesajın değerlendirilmesi üzerindeki etkisini incelemeyi amaçladık. Deneysel manipülasyon için Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki kamulaştırılma sürecini ele aldık. Üç yüz kırk etnik-Türk katılımcıdan oluşan örneklemi, mesaj kaynağının fail olduğu fail odaklı anlatım, mesaj kaynağının mağdur olduğu mağ...
Üniversite öğrencilerinin kurdukları matematik problemlerinin değerler açısından incelenmesi
Bulut, Safure; Aktaş, Fatma Nur (null; 2018-10-04)
Problem kurma, öğrencilerin somut durumlara yönelik olarak yapmış oldukları kişisel yorumları ve bunları anlamlı matematiksel problemler olarak biçimlendirmeyi içeren bir süreçtir(NCTM, 2000). Problem kurma yöntemini kullanarak yapılan değerlendirmeler öğretmene detaylı bilgi vermede etkili bir yoldur (Munroe, 2016). Problem kurma öğrencilerin düşünme süreçlerini, değerlerini, anlayışlarını ve matematiksel yetkinliklerini incelemek için bir değerlendirme aracı olarak da kullanılabilir. Çünkü problem kurma a...
International students’ perceptions on collaboration and intercultural communicative competence
Gündüz, Müge (2022-01-01)
This study aims to explore students’ experiences and perceptions of their intercultural communicative competence development during group-work activities in a multicultural educational setting. The scale for this study was adapted from a measurement tool, which was originally developed to find out the correlation between intercultural communication competence and team effectiveness of multicultural work teams. The participants of the present study were international students who pursue their studies in Turk...
Üniversite Öğrencilerinin Romantik İlişkilerinde Problem Çözme Becerilerinin Bazı Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
Kaya, Özgür Salih (2017-05-15)
Romantik ilişki özellikle ergenliğe girilen ilk yıllarda başlarken, üniversite çağındaki bireylerin genellikle yaşadığı, flört olarak adlandırılan duygusal ve fiziksel çekiciliğin bir arada hissedildiği bir durumdur. Bireyler bu durumu yaşarken partnerleri ile problem yaşayabilmekte, bu durumu ortadan kaldırabilmek için çeşitli yollara başvurmaktadırlar. Bazen şiddet, bazen istismara başvururken bazen de problem çözme becerilerini kullanmaktadırlar. Bu araştırmada üniversite öğrencilerinin romantik ilişkile...
Citation Formats
S. Kaya Kaşıkcı and G. Gökalp, “Şuraların eğitim politikası geliştirme sürecindeki rolü üzerine eğitim politikası aktörlerinin deneyimleri,” presented at the 11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi (12 - 14 Mayıs 2016), 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/83314.