Üniversite öğrencilerinin kurdukları matematik problemlerinin değerler açısından incelenmesi

2018-10-04
Bulut, Safure
Aktaş, Fatma Nur
Problem kurma, öğrencilerin somut durumlara yönelik olarak yapmış oldukları kişisel yorumları ve bunları anlamlı matematiksel problemler olarak biçimlendirmeyi içeren bir süreçtir(NCTM, 2000). Problem kurma yöntemini kullanarak yapılan değerlendirmeler öğretmene detaylı bilgi vermede etkili bir yoldur (Munroe, 2016). Problem kurma öğrencilerin düşünme süreçlerini, değerlerini, anlayışlarını ve matematiksel yetkinliklerini incelemek için bir değerlendirme aracı olarak da kullanılabilir. Çünkü problem kurma aktiviteleri, öğrencilerin kendilerine sunulan durumlarla etkileşime girmelerini sağlayarak kendi anlayışları, matematik bilgileri ve becerileri ile tutumları hakkında çok şey ortaya koymaktadır (Lin, 2008). Her toplumun geçmişten gelen yazısız kuralları olan toplumsal değerleri vardır. Bu değerler toplumda yaşayan bireylerin yaşantılarına yansır ve davranışlarını biçimlendirir. Toplumdaki değerlerin kaynağı kişinin dışındadır ve kişi bunları kontrol edemez (Özensel, 2003). Toplumun değerlerinin, sahip olduğu bireylerin kontrolünde önemli rolleri vardır. Birey sahip olduğu değerleri yaşantısı yoluyla elde eder. Eğitim bireyin davranışlarında değişim meydana getirme süreci olduğuna göre (Ertürk, 2016), toplumsal değerlerin de bu eğitim sürecinde verilmesi mümkündür. Toplum değerlerini formal ya da informal eğitim yoluyla bireylere vermektedir. MEB tarafından hazırlanan ders programlarında tüm derslerde olduğu gibi matematik derslerinde de toplum değerlerimize vurgu yapan ifadelere, etkinliklere yer verilmesi istenmektedir. 2009 ilköğretim matematik dersi öğretim programlarında değerler eğitimi özellikle ara disiplinlerle sağlanmaya çalışılmıştır. 2018 yılında MEB tarafından hazırlanan ilkokul, ortaokul ve lise matematik dersleri öğretim programlarında değerler eğitimine vurgu artmıştır. Matematik öğretiminde önemli bir yere sahip olan problem çözme ve kurma süreçlerinde de değerlere yer verilebilir. Çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin kurdukları matematik problemlerinin değerler açısından incelemektir. Bu amaçla öğrencilere MEB programında yer alan kök değerlerin de yer aldığı adalet, dostluk, dürüstlük, esneklik, estetik, eşitlik, öz-denetim, paylaşım, sabır, sevgi, saygı, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik değerlerinden en az bir tanesini içeren bir problem yazmaları, daha sonra da bu problemi niçin yazdıklarını açıklamaları istenmiştir. Bu çalışma, Ankara’da bulunan bir üniversitede verilmekte olan "Matematikte Problem Çözme" veya "Matematik Öğretim Yöntemleri" derslerini alan öğrencilerle yapılmıştır. Bu derslerinin içeriğinde problem kurma ve problem çözme çalışmaları yer almaktadır. Ayrıca bu dersler kapsamında var olan değerlerimizi hatırlatmak için Ankara’da bulunan bir sokak hayvanları barınağı ziyaret edilmiş, köpeklere bağışlarla alınan kuru ve yas mamalar götürülmüştür. Amacı doğrultusunda bu çalışma durum çalışması deseninde tasarlanmıştır. Eğitim Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Fen ve Edebiyat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencileri bu araştırmanın durumu olup, tasarladıkları problemler ve çözümlerinde yer alan değer göstergeleri çalışmanın analiz birimleridir. Katılımcılar "Matematikte Problem Çözme" ve "Fen / Matematik Öğretim Yöntemleri" derslerini alan öğrencilerden amaçlı örnekleme yöntemine göre belirlenmiştir. İlk olarak öğrencilerden öğretim programında yer alan kök değerleri yansıtacak şekilde problem kurmaları ve çözmeleri istenmiştir. Ardında bu problemde ortaya koydukları değerleri ve bu problemi seçme sebeplerini ayrıntılı açıklamaları istenmiştir. Verilerin analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. İlk elde edilen analiz sonuçlarına bakıldığında öğrencilerin problemlerinde en çok yer verdikleri değerler dostluk, yardımseverlik, paylaşım ve sevgi olmuştur. Bir öğrenci probleminde adalet, yardımseverlik, dürüstlük, eşitlik, paylaşım, sevgi, saygı ve sorumluluk olmak üzere sekiz değere yer verirken üç öğrenci de birer değere yer 163 vermişlerdir. Üç öğrenciden ikisi yardımseverliği, diğeri ise dostluk değerlerini kullanmışlardır.
Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, (4 - 06 Ekim 2018)

Suggestions

Çok Amaçlı Tamsayı Problemlerinde Baskın Çözümler Üzerine: Analizler, Yaklaşımlar ve Uygulamalar
Köksalan, Murat Mustafa; Lokman, Banu(2018)
Günümüzde karmaşık sistemlerde, karar vericiler çoğu zaman birbiri ile çelişen çok amaçlıoptimizasyon problemleri ile karşı karşıyadır. Bu problemlerde, genellikle tek bir anlamlıçözüm yoktur. Baskın çözümleri, yani en az bir amaç fonksiyonundan ödün vermedenherhangi bir amaç fonksiyonunda iyileştirme yapılması mümkün olmayan çözümleri bulmakönemlidir. Ancak, baskın çözüm sayısının problem büyüklüğü arttıkça üssel büyümesinedeniyle; gerçek hayat problemlerinde tüm baskın çözümleri bulmak zor olduğu gibi kar...
Lise matematik öğretmenlerinin modelleme ve modellemenin matematik öğretiminde kullanılmasına yönelik düşünceleri: bir hizmetiçi eğitim programının etkisi
Ören Vural, Duygu; Çetinkaya, Bülent; Erbaş, Ayhan Kürşat; Alacacı, Cengiz; Çakıroğlu, Erdinç (null; 2013-06-01)
Matematik veya matematik dışındaki olay veya olgular arasındaki ilişkilerin matematiksel olarak ifade edilmesi, bu olay ve olgular içerisinden matematiksel örüntülerin ortaya çıkarılması süreci (VerschaX el, Greer, & De Corte, 2002) olarak tanımlanan matematiksel modelleme, öğrencilere kazandırılması hedeQ enen temel beceriler arasında önemli bir yere sahiptir (Common Core State Standards Initiative, 2010; TTKB, 2013). Bununla birlikte, öğretmenlerin belli bir konudaki düşünce ve inançları o alandaki uygula...
Matematik eğitiminde endüstri meslek liselerinde yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri
Vesife, Hatısaru; Erbaş, Ayhan Kürşat (2012-06-01)
Bu çalışmanın amacı endüstri meslek liselerinde matematik eğitiminde yaşanan sorunları öğretmen bakış açısıyla tespit etmek ve bu doğrultuda çözüm önerileri geliştirmektir. Çalışmaya farklı okullarda görev yapan bir bayan ve bir erkek matematik öğretmeni katılmıştır. Veriler öğretmenlerle yapılan yarı yapılandırılmış yüz yüze görüşmeler ve sınıf gözlemleriyle derlenmiş ve içerik analiziyle yorumlanmıştır.Çalışmanın bulguları öğretmenlerin, endüstri meslek lisesi öğrencilerinin matematik dersinden hoşlanmadı...
İlköğretim öğrencilerinin matematik dersi için teknoloji kullanımına yönelik tutumlarının incelenmesi
Işıksal Bostan, Mine; Aytekin, Emine(2014-12-31)
Bu araştırmanın amacı ilköğretim öğrencilerinin matematik dersi içinteknoloji kullanılmasına yönelik tutumlarını incelemektir. Daha özelde iseamaç, ilköğretim öğrencilerinin matematik dersinde teknoloji kullanımınayönelik tutumlarının sınıf seviyesine ve cinsiyete göre değişiklikgösterip göstermemesini ortaya koymaktır.Bu araştırmanın katılımcılarınıAnkara’da bulunan üç devlet ve ortaokul öğrencilerioluşturmaktadır.Veriler, öğrencilerin matematik derslerinde teknolojikullanımına yönelik tutumlarını belirlem...
Ekonomik ve Sosyal Göstergelerin Gayrimenkul Piyasaları Üzerindeki Etkisinin Parametrik ve Parametrik Olmayan Yöntemler ile Tahmini
Kestel, Sevtap Ayşe; Bayram, Ayça(2017-12-31)
Konut piyasalarını etkileyen faktörler ve bu faktörlerin bu piyasayı nasıl etkilediği mantıksal olarak tahmin edilmesine rağmen, konut piyasalarını inceleyen parametrik ve non parametrik modeller literatürde gereken önemi hala görmemiştir. Bu proje ile gayrimenkul piyasalarının tanımlanması, ulusal ekonomik ve sosyo ekonomik göstergelerin gayrimenkul piyasaları üzerindeki etkilerinin araştırılması ve bu göstergelere dayanan bazı popüler parametrik ve parametrik olmayan modelleme teknikleri uygulanarak bu pi...
Citation Formats
S. Bulut and F. N. Aktaş, “Üniversite öğrencilerinin kurdukları matematik problemlerinin değerler açısından incelenmesi,” Denizli, Türkiye, 2018, p. 162, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84295.