Sur’un Kamulaştırılması Üzerine Kimin Ne Söylediği Verilen Bilgiye Yönelik Değerlendirmeyi ve Kolektif Suçluluğu Etkiler mi?

Download
2020-12-01
Bu araştırmada, mesajın kaynağı, mesajın odağı ve etnik-Türk kimliği ile özdeşleşme ve olayın meşruiyetine ilişkin algı olmak üzere alıcıyla ilgili faktörlerin, kolektif suçluluk ve mesajın değerlendirilmesi üzerindeki etkisini incelemeyi amaçladık. Deneysel manipülasyon için Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı Diyarbakır’ın Sur ilçesindeki kamulaştırılma sürecini ele aldık. Üç yüz kırk etnik-Türk katılımcıdan oluşan örneklemi, mesaj kaynağının fail olduğu fail odaklı anlatım, mesaj kaynağının mağdur olduğu mağdur odaklı anlatım, mesaj kaynağının fail olduğu mağdur odaklı anlatım ve mesaj kaynağının mağdur olduğu fail odaklı anlatım olmak üzere 4 koşuldan birine seçkisiz olarak atadık. Mesajın değerlendirilmesine yönelik bulgulara baktığımızda, etnik-Türk kimliği ile özdeşleşme düzeyleri yüksek katılımcıların mağdurun hem fail hem de mağdur odaklı anlatımını daha yanlı bulduğu ortaya çıkmıştır. Ayrıca, Sur’un kamulaştırılmasını meşru gören katılımcılar, mağdurun mağdur odaklı açıklamalarını daha yanlı değerlendirmişlerdir. Diğer bir ifadeyle, bulgular Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı bölgelerdeki mağdur kişilerden gelen bilgilerin, Türk kimliği ile özdeşleşme düzeyi yüksek ve yaşanan mağduriyetin meşru olduğunu düşünen etnik-Türk kişiler tarafından daha yanlı algılanabileceğini göstermiştir. Kolektif suçluluğa ilişkin bulgular ise, mesajla ilgili yarattığımız koşulların anlamlı etkisine işaret etmezken, etnik-Türk kimliği ile daha yüksek düzeyde özdeşleşen ve Sur’un kamulaştırmasını meşru gören katılımcıların daha düşük düzeyde kolektif suçluluk hissettiklerini göstermiştir. Mesaja yönelik değerlendirme ve kolektif suçlulukla ilgili bulguları birlikte değerlendirdiğimizde, gruplar-arası çatışma çözümüne yönelik müdahale programları ve tutum değişimi çalışmalarında mesaj kaynağı, odağı ve alıcıya ait özelliklerin birlikte değerlendirilmesinin önemli olduğu görülmektedir.
Türk Psikoloji Dergisi

Suggestions

Construing product materials: developing senso-attitudinal maps through repertory grid technique
Derviş, Barış; Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z.; Department of Industrial Design (2021-1-6)
Designing material and product experiences is a complex process that requires a comprehensive understanding over subjective dimensions such as cultural and psychological backgrounds of the individual, multisensory relations, and product contexts. It is becoming more essential for a designer to understand how materials are perceived. There is a growing need for designers to achieve information sources that represent idiosyncratic data of the user anticipations towards perceived material qualities in particul...
Konuta Ekonomik Erişebilirliğin Analizi ve Ölçüm Yöntemlerinin Değerlendirilmesi
Özdemir Sarı, Özgül Burcu(2016-12-31)
Ülkemizde yıllardır konut sorununun niceliksel yönüne odaklanmış tartışmalar ve politikalar sorunun niteliksel yönünü görmezden gelmiş, üretilen konut birimlerinin ve yaşam çevrelerinin standartları, hanehalklarının sosyal ve ekonomik yapısındaki değişimlere ve çeşitliliğe cevap verilip verilmediği irdelenmemiştir. Özellikle son 15 yıllık dönemde, inşaat sektörü ekonomiyi canlandırmanın temel aracı olarak görülmüş, ülke çapında bir ‘konut üretim ve kentsel dönüşüm seferberliği’ başlatılmıştır. Bu dönemde hü...
İlköğretim Öğrencilerinin ve Öğretmen Adaylarının Sürdürebilirlik Bilincinin İncelenmesi
Öztekin, Ceren; Şen, Mehmet(2017-12-31)
Bu çalışma, ilköğretim öğrencilerinin ve fen bilgisi öğretmen adaylarının sürdürülebilirliğin üç bileşeni (çevresel, sosyal, ekonomik) ve bu bileşenlerin etkileşimi hakkındaki bilgi ve farkındalık düzeyi ile sürdürebilir kalkınma hakkında ne kadar bilinçli, bilgili olduklarını, tutumlarını ve davranışlarını ortaya çıkarmak üzere planlanmıştır. İki aşamadan oluşan çalışmada öncelikle eğitim alanında sıkça kullanılan çizim tekniğinden faydalanılarak ilköğretim öğrencileri ve fen bilgisi öğretmen adaylarına, s...
The Changing Role Of Urban Heritage: Governance And Stakeholders’ Perceptions In Turkey And The United Arab Emirates
Yıldırım, Ayşe Ege (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2015-6-15)
Bu makalede, kültür mirasının kent yaşamındaki değişen rolü ile ilgili paydaşların kültür mirasına karşı tutumları arasındaki ilişkinin ortaya konması amaçlanmıştır. Konu, yazarın 2008-11 yıllarında hazırladığı Kentsel Koruma Projelerinde Aktörlerin Örgütlenmesi başlıklı doktora tez çalışması kapsamında Türkiye içinden seçilmiş bazı kentler ile yazarın 2008-12 yıllarında çalıştığı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Abu Dabi Emirliğindeki yerleşimler çerçevesinde ele alınmıştır. Bu karşılaştırmalı incelemenin am...
İstanbul’da Deprem Yardım Malzemelerinin Önceden Konumlandırılması
Konu, Ayşe Sinem; Duran, Serhan; Yakıcı, Ertan (2018-01-01)
Bu çalışmanın amacı, İstanbul’da gerçekleşmesi beklenen olası bir depremde, depremin neden olacağı kırılganlık etkisinin de incelenerek insani yardım malzemelerinin önceden konumlandırılması maksadıyla bir çerçeve oluşturmak ve bu doğrultuda İstanbul için hazırlanmış JICA Raporu’nda (2002) yer alan bilgi ve verileri kullanarak afet müdahale ve yardım merkezi konumları önermektir. Sunulan modelde 29 talep noktası ve 29 potansiyel afet müdahale ve yardım merkezi bulunmaktadır. Model ulaşım ağı kırılganlığını ...
Citation Formats
L. Korkmaz Karaoğlu, “Sur’un Kamulaştırılması Üzerine Kimin Ne Söylediği Verilen Bilgiye Yönelik Değerlendirmeyi ve Kolektif Suçluluğu Etkiler mi?,” Türk Psikoloji Dergisi, vol. 35, no. Özel Sayı, pp. 56–76, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/93616.